VietinBank chot danh sach chia co tuc tren 29% vao ngay 8/7 hinh anh 1Giao dịch tại VietinBank. (Ảnh: Vietnam+)

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank - mã CTG) đã ban hành Nghị quyết phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế của năm 2019. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 8/7. 

Theo đó, tổng tỷ lệ cổ tức chi trả cho 3 năm này là 29,0695%. Việc chi trả cổ tức cho 3 năm 2017, 2018, 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông của VietinBank ngày 23/11/2020.

[VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 16.800 tỷ đồng]

Trước đó, ngày 22/5, Thủ tướng Chính phủ đã việc phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VietinBank và Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VietinBank. Ngày 31/5, Hội đồng quản trị VietinBank đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.

Theo phương án được phê duyệt, VietinBank sẽ phát hành gần 1,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức. Qua đó, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng từ 37.234 tỷ đồng lên gần 48.058 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VietinBank tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo quy định của pháp luật.

VietinBank dự kiến sẽ dùng toàn bộ vốn điều lệ tăng thêm để phục vụ kinh doanh, bao gồm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ, mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư và kinh doanh khác, mở rộng mạnh lưới hoạt động./.

Thúy Hà (Vietnam+)