Thailand

เซียนสนุกเฮ ผู้ว่ากาญจน์ เปิดโต๊ะแล้ว แถมเปิดโรงหนังด้วย

เซียนสนุกเฮ ผู้ว่ากาญจน์ เปิดโต๊ะแล้ว แถมเปิดโรงหนังด้วย

วันนี้ 2 มี.ค.64 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1086/2564 เรื่อง เปิดดำเนินการของสถานที่ กิจการ และกิจกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ระบุว่า อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 63/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV1D – 19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นการชั่วคราว ดังนี้ 1. ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ โรงภาพยนตร์ สถานออกกำลังกายฟิตเนส ที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ และ 2.โต๊ะสนุกเกอร์ รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน นั้น

เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ได้ผลดีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถขับเคลื่อนควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุข โดยมุ่งถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 3/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง และตามข้อกำหนดออกตามความในตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเดิน พ.ศ.2548 กำหนดให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และ (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 63/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี แล้วให้เปิดดำเนินการตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ โรงภาพยนตร์ และโต๊ะสนุกเกอร์ รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน

โดยผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ 0 -M – H – T- T และข้อปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หลักการของ Social Distancng และลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

อนึ่งผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดำสั่งนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ก็อาจระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลายสถานประกอบการ/สถานที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้มีผล ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Football news:

Ancelotti's 2-2 win over Tottenham: One of Everton's best home games. The fate of entering the European Cup will be decided in the last game
Mourinho on Pogba's words about him: I don't care what he says. Not Interesting
Mourinho on Everton penalty: No comment. Having experience, I just laugh at such moments
Kane came out on the 7th place in the list of the best scorers of the Premier League. He has 164 goals
Yaya Toure sent Guardiola a letter of apology: I am waiting for a very long time for a response
Marcelino on the Spanish Cup: You can't win against Barca without suffering. They are used to winning finals
Koeman on the future: It's strange to have to answer such questions. We had a 19-match unbeaten streak