Thailand

เคาะแผนตั้งพม.อำเภอ ‘กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น’

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังประชุมหารือร่วมกับ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถึงการปฏิรูปกระทรวง พม. โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมประชุม ณ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบร่างข้อเสนอการปฏิรูประบบราชการ พม. ได้แก่ 1.ด้านโครงสร้างและบทบาท ที่จะมีการกระจายบทบาทและตัดสินใจ อาทิ การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สนับสนุนให้ภาคเอกชนดำเนินการทั้งในงานสนับสนุน และงานหลักบางงาน ตลอดจนการจัดตั้งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอ (พมอ.)

รมว.พม.กล่าวอีกว่า 2.ด้านกระบวนการทำงาน จะมีการขับเคลื่อนศักยภาพขององค์กรด้วยการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี รวมถึงปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 3.ด้านกฎหมาย ด้วยการพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย และ 4.ด้านบุคลากร จะสร้างทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ และความก้าวหน้า นอกจากนี้ ได้มีการเสนอให้จัดตั้งสภาชุมชน เพื่อเป็นเวทีปรึกษาหารือของประชาชนในชุมชน ตลอดจนให้มีกองทุนพัฒนาผู้นำชุมชน ในการสร้างผู้นำชุมชนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาท สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป อย่างไรก็ตาม จะนำข้อเสนอจากการประชุมครั้งนี้ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการ เพื่อให้มีการส่งร่างกฎหมายไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

Football news:

Again, we shake hands with Carlos Tevez 🤝 He will give half a year's salary to the victims of the pandemic
Cesc Fabregas: for me, Messi is the best. He always wants to win
The return matches of the 1/8 final of the Champions League and 6 matches of the Europa League will be held at the stadiums of the host teams
Rivaldo: talking about VAR, Barcelona is trying to distract attention from the real problems of the club
Ribery about the robbery: the Fans and Florence to support me. Fiorentina forever!
Vinicius tested negative for the coronavirus. He will be able to play with Alaves
The tournament-the return of MLS-is still a failure. Spend in Florida (7-11 thousand cases per day), players are afraid of the virus and complain about food