Thailand

ห่วงราคา ‘ข้าว’ ต้องได้รับความช่วยเหลือเฉพาะหน้าจากภาครัฐก่อนเป็นอันดับแรก  

ห่วงราคา ‘ข้าว’ ต้องได้รับความช่วยเหลือเฉพาะหน้าจากภาครัฐก่อนเป็นอันดับแรก  

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองราคาสินค้าเกษตรช่วงที่เหลือของปี 2564 อาจเจอแรงกดดัน ‘ดับเบิล ช็อค’ จากด้านอุปทาน และแรงฉุดจากโควิด-19

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยผลวิเคราะห์ราคาสินค้าเกษตร ประเมินว่าในช่วงที่เหลือของปี 2564 ราคาสินค้าพืชเกษตรหลักส่วนใหญ่น่าจะให้ภาพที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง 4 เดือนแรก ทั้งในรายการข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และอ้อย เนื่องจากได้รับแรงกดดันเป็น Double Shock ทั้งในฝั่งของอุปทานที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตมากขึ้น และในฝั่งของอุปสงค์ที่ยังต้องเผชิญกับผลกระทบจากโควิด-19 ที่จะฉุดรั้งความต้องการสินค้าเกษตรจากในประเทศในระดับหนึ่ง 

ทำให้คาดว่า ในช่วงที่เหลือของปี 2564 ดัชนีราคาสินค้าเกษตร อาจขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเป็นร้อยละ 0.3-1.3 (YoY) ขณะที่ผลผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1-2.1 (YoY) ส่งผลให้รายได้เกษตรกร ขยายตัวร้อยละ 1.9-2.9 (YoY)

อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของปี 2564 น่าจะประคองการขยายตัวในแดนบวกได้ (แม้จะชะลอลงเมี่อเทียบกับปี ก่อนเนื่องจากฐานที่สูง) ขณะที่ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัว ทั้งนี้ พืชที่มีราคาเพิ่มขึ้ นอย่างยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และอ้อย น่าจะท าให้รายได้เกษตรกรกลุ่มนี้ อยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่พืชที่มีราคาลดลงอย่างข้าว อาจส่งผลกระทบกดดันต่อรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดังนั้น ข้าว จึงน่าจะเป็ นพืชที่ได้รับความช่วยเหลือเฉพาะหน้าจากภาครัฐก่อนเป็นอันดับแรก

สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรของไทยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า ราคาสินค้าพืชเกษตรที่ส าคัญส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีสะท้อนผ่านดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่ขยายตัวราวร้อยละ 10.41 (YoY) โดยเฉพาะในรายการยางพารา มันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน ้ามัน เนื่องจากความต้องการสินค้าเกษตรที่ยังมีอยู่ทั้งในและต่างประเทศ แม้ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่เนื่องจากสินค้าเกษตรเป็นสินค้าจำเป็นต่อการบริโภค ทำให้ได้รับผลกระทบไม่มากนัก ขณะที่ราคาข้าวมีราคาปรับตัวลดลง

เนื่องจากการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้น นอกจากนี้ เมื่อผนวกกับภาพรวมปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยราวร้อยละ 1.3 2 (YoY) เนื่องจากภัยแล้งที่ไม่รุนแรงนัก ส่งผลต่อรายได้เกษตรกรให้ขยายตัวที่ร้อยละ 11.4 (YoY) 

มองต่อไปในช่วงที่เหลือของปี 2564 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ราคาสินค้าพืชเกษตรหลัก ส่วนใหญ่น่าจะให้ภาพที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง 4 เดือนแรก ท้งัในรายการข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาลม์ น้ำมัน และอ้อย เนื่องจากได้รับแรงกดดันเป็ น Double Shock ท้งัในฝัง่ ของอุปทานที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการผลิต มากข้ึน และในฝั่งของอุปสงคท์ ที่ยังต้องเผชิญกับผลกระทบจากโควิด-19 ที่จะฉุดร้ังความต้องการสินค้าเกษตรจากในประเทศในระดับหนึ่ง 

ทำให้คาดว่า ในช่วงที่เหลือของปี 2564 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร อาจขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเป็นร้อยละ 0.3-1.3 (YoY) ขณะที่ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 1.1-2.1 (YoY) ส่งผลต่อรายได้เกษตรกรขยายตัวได้ร้อยละ 1.9-2.9 (YoY)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรน่าจะประคอง การขยายตัวในแดนบวกได้(แม้จะชะลอลงเนื่องจากฐานที่สูงในปี 2563) ไปอยู่ที่ร้อยละ 3.5-4.5 (YoY) ขณะที่ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร ขยายตัวร้อยละ 1.0-2.0 (YoY) ส่งผลต่อรายได้เกษตรกรให้ขยายตัวในกรอบร้อยละ 5.0-6.0 (YoY) ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวในปี 2563 ท้ังน้ีพืชที่มีราคาเพิ่มข้ึนอย่างยางพารา มันสำปะหลัง ปาลม์ น้ำมัน และอ้อย น่าจะทำให้รายได้เกษตรกรกลุ่มน้ีอยู่ในเกณฑ์ดี 

ขณะที่พืชที่มีราคาลดลงอย่างข้าว อาจส่งผลกระทบกดดันต่อรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ดังน้ันข้าว จึงน่าจะเป็นพืชที่ได้รับความช่วยเหลือเฉพาะหน้าจากภาครัฐก่อนเป็นอันดับแรก ผ่านการดำเนินงานด้านนโยบายการเกษตรของภาครัฐที่มีความต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่ได้ด าเนินการไปแล้วในปีก่อนโดยเฉพาะโครงการประกันรายได้เกษตรกร (เฟส 2) จะนับเป็นสิ่งที่ดีในจังหวะเวลาที่เหมาะสมคือ เป็นช่วงที่ราคาสินค้าเกษตรในภาพรวมมีแนวโน้มการขยายตัวที่ลดลง ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้ให้กับเกษตรกรในระดับหนึ่ง

Football news:

Scotland coach Clarke: There were a lot of good moments during the group stage, but no points scored
England are the most boring group winners in history. Two goals were enough! And at the World Cup, the Italians once became the first even with one
Dalic - to the fans after reaching the Euro playoffs: You are our strength, and we will be your pride
Modric became the youngest and oldest goalscorer in Croatia at the Euro
Czech Republic coach Shilgava: We came out of the group and fought with England for the first place. We got what we wanted
Gareth Southgate: England wanted to win the group and continue to play at Wembley-and it succeeded
Luka Modric: When Croatia plays like this, we are dangerous for everyone