Thailand

คืบหน้า สมาร์ทซิตี้ แหลมฉบัง !! UTE ลุยติดตั้งเสาสื่อสารอัจฉริยะ ‘Lucky Pole’

คืบหน้า สมาร์ทซิตี้ แหลมฉบัง !! UTE ลุยติดตั้งเสาสื่อสารอัจฉริยะ ‘Lucky Pole’

คืบหน้า สมาร์ทซิตี้ แหลมฉบัง !! UTE ลุยติดตั้งเสาสื่อสารอัจฉริยะ ‘Lucky Pole’

เทศบาลนครแหลมฉบัง ผนึก UTE  เดินหน้าโครงการ Smart City วางระบบแพลตฟอร์ม บริหารจัดการเมือง “MaxiCity Platform”  และติดตั้งเสาอัจฉริยะ “Lucky Pole”

นายจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  เทศบาลนครแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า  เทศบาลนครแหลมฉบัง มีแผนเตรียมการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ต้นแบบของ Smart City   โดยการผสานข้อมูลดิจิทัลเข้ากับชุมชมปัจจุบัน เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นเมืองท่าพาณิชย์หลักของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ในด้าน เศรษฐกิจ  ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เทศบาลนครแหลมฉบังเป็นเมืองเศรษฐกิจที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้จัดทำข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU)  โครงการ Smart City  กับ บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE)  เพื่อร่วมกันดำเนินการโครงการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล และการสื่อสารโทรคมนาคม โดยติดตั้งเสาอัจฉริยะ Lucky Pole และ ระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการเมือง  MaxiCity  เนื่องจาก MaxiCity จะสามารถบริหารจัดการเสาอัจฉริยะ Lucky Pole แบบรวมศูนย์ เพื่อให้เทศบาลนครแหลมฉบัง สามารถตัดสินใจบริหารจัดการข้อมูล เพื่อพัฒนาเมืองได้ดียิ่งขึ้น  

“เทศบาล หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกับประชาชน เป็นส่วนสำคัญที่จะวางแผน   ผลักดันพัฒนาเมืองไปสู่ Smart City  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเมือง ตลอดจนส่งเสริมสังคม  เศรษฐกิจในเมือง ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้  ซึ่งนำร่องจากเสาอัจฉริยะ Lucky Pole ขยายผลไปสู่การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ   มาต่อยอดในอนาคต ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ของประชาชนในพื้นที่ยิ่งขึ้น” นายจินดา กล่าว   

นายธนาพันธ์ ตันติสัตยกุล กรรมการผู้จัดการร่วม  บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) ภายใต้กลุ่มบริษัทเบญจจินดา กล่าวว่า UTE มีเป้าหมายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง  Smart City  ด้วยแนวทางการขับเคลื่อนนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเมืองและประชาชนในพื้นที่ 

โดยมีรูปแบบการดำเนินการร่วมกับพันธมิตรด้านกลยุทธ์  (Strategic  Partner)    UTE จัดกลุ่มเป็น 2 ส่วน คือกลุ่มแรก  พันธมิตรเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของพื้นที่ ( Landlord Partner )  เช่น เทศบาลนคร หรือพื้นที่ของเอกชน   กลุ่มสอง พันธมิตรทางธุรกิจ  (Business Partner) เช่น โมบาย โอเปอเรเตอร์  ทั้งนี้ภายในปี 2564  UTE  มีเป้าหมายการติดตั้งเสาอัจฉริยะ Lucky Pole  ไว้ไม่น้อยกว่า 4 เมือง ได้แก่ แหลมฉบัง  ระยอง นครสวรรค์ ภูเก็ต 

“ UTE  ได้สร้างนวัตกรรมดีไซน์  เสาอัจฉริยะ Lucky Pole  จากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ด้วยจุดเด่นระบบฟังก์ชั่นการทำงานที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของเมืองแต่ละแห่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งานของเมือง และประชาชน” นายธนาพันธ์ กล่าว

นายชัชวาลย์ สุภัคธนาการ ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Solution & Development  บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE)   กล่าวว่า การใช้งาน เสาอัจฉริยะ  Lucky Pole และ แพลตฟอร์มบริหารจัดการเมือง  MaxiCity  ที่เทศบาลนครแหลมฉบังจะมุ่งเน้น ในเรื่องการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีประสิทธิภาพและ ในด้านความปลอดภัย จะมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและเฝ้าระวังผ่านเสาอัจฉริยะ Lucky Pole ตลอด 24 ชั่วโมง  ทั้งนี้ยังสามารถแจ้งเตือนสภาพอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทันท่วงที และมุ่งเน้นให้นำข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์  IoTs. ที่ติดตั้งบนเสาอัจฉริยะ Lucky Pole มาใช้ในการแก้ปัญหาและวางแผนพัฒนาเมืองเป็นไปได้อย่างถูกต้อง  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเมืองและประชาชน  

เทคโนโลยีที่ติดตั้งให้กับเทศบาลนครแหลมฉบังนี้ ได้รับการรับรองมาตรฐานถึง 2 รางวัล  โดยเสาอัจฉริยะ Lucky Pole ได้รับรางวัล Product Innovation Awards 2021 ประเภทเทคโนโลยีกลุ่มอุปกรณ์สื่อสาร และโทรคมนาคมอัจฉริยะ  และ ระบบแพลตฟอร์มที่ให้บริการ Maxitask ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มหลักของ MaxiCity ได้รับรางวัล 2019 Asia-Pacific Telecoms Digital Services Platform Growth Excellence Leadership Award" จาก Frost & Sullivan องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก

Football news:

Do you remember what hell the fans made at the Euro finals? For this, England will play without spectators
Gary Lineker: I don't understand why Lacazette doesn't play anymore. Probably there must be a reason, but I don't see it
Infantino about the World Cup every 2 years: The pros are obvious. When it was decided to hold it once every 4 years, there were 40 teams, and now 211
Arteta on 2-2 with Crystal Palace: Arsenal dominated at the beginning, but lost control of the game
Ben Foster: Being a goalkeeper, you think: Lord, don't let Salah get through. He is one of the best players in the world at the moment
Neville about Manchester United: Ask Sulscher in a personal conversation if he would like to return last year's squad, and he will say yes
Pique organized the Balloon World Cup. It's simple: you can't drop 🎈 on the floor. Although who said just?!