Thailand

กสม.ขอรัฐเร่งกระจายวัคซีนเท่าเทียม ทุกคนต้องร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

กสม.ขอรัฐเร่งกระจายวัคซีนเท่าเทียม ทุกคนต้องร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

กสม.ขอรัฐเร่งกระจายวัคซีนเท่าเทียม ทุกคนต้องร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

กสม.ขอรัฐบาลเร่งกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19แก่ทุกคนเท่าเทียม-เยียวยาเศรษฐกิจผู้รับผลกระทบและประชาชนต้องร่วมมือรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์เรื่อง ข้อห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ระลอกใหม่

ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อ ผู้เจ็บป่วย และผู้เสียชีวิตจำนวนมาก นั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนที่จะได้รับบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 47 และมาตรา 55 อันเป็นสิทธิที่สอดคล้องตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR)

กสม. ได้ติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19ระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง และเห็นว่ารัฐบาลได้มีความพยายามในการแก้ไขทั้งการดูแลรักษาและการป้องกันโรคมาโดยตลอด ประกอบกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: OHCHR) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ประกาศหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึง จัดสรรและจัดลำดับความสำคัญของการฉีดวัคซีนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศไว้ ดังนั้น กสม. จึงขอเสนอแนะรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ควรพิจารณาดำเนินการในช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้

1. รัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการและประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน และสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 เช่น ความจำเป็นและประโยชน์ในการฉีดวัคซีน ชนิดของวัคซีน ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีมาตรการป้องกันข้อมูลที่สร้างความสับสน และตื่นตระหนก ตลอดจนเร่งจัดหาและกระจายวัคซีนไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกพื้นที่โดยเร็ว อย่างเท่าเทียม และไม่ละเลยกลุ่มคนเปราะบางที่อาจเข้าถึงวัคซีนได้ไม่สะดวก อาทิ ผู้ต้องขัง ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งพำนักในไทย และผู้ยากไร้ เป็นต้น

2. ประชาชนควรให้ความร่วมมือเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunity) อันเป็นการช่วยเหลือสังคมส่วนรวมให้ปลอดภัยและเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สังคมสามารถฝ่าวิกฤติการระบาดของโรค และขอให้เชื่อมั่นในระบบการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพของประเทศไทย

3. รัฐบาลควรมีมาตรการเยียวยาด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงมาตรการที่ผ่านมาสามารถดำรงชีพตามมาตรฐานขั้นต่ำ เช่น กลุ่มบุคคลที่ถูกเลิกจ้าง กลุ่มคนว่างงาน กลุ่มที่ไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ รวมถึงกลุ่มผู้ยากไร้ที่มีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าถึงมาตรการเยียวยาของรัฐ

ทั้งนี้ กสม. ขอชื่นชมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้เสียสละอุทิศตนร่วมกันป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างเต็มกำลัง และขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง สามารถก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันได้โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

แถลงการณ์ฉบับเต็ม

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it