Thailand

ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า

ค่ายโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย เจ้าพ่อตลาดรถยนต์บ้านเรา ได้ดำเนินธุรกิจในไทยมากกว่า 50 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ภายใต้สโลแกน “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”

ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบ และร่วมพัฒนาสังคมไทย

หนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของโตโยต้าเพื่อสังคมไทย คือ ดำเนินกิจกรรม “โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” โดยนับเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2548

โดยตลอดระยะเวลา 14 ปี ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน 299 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 238 แห่ง และชุมชน 162 แห่ง ทั่วประเทศ เกิดเป็นโครงการที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 23,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

“นินนาท ไชยธีรภิญโญ” ประธานคณะกรรมการค่ายโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย แถลงว่า สำหรับปีนี้ เพื่อขยายผลและต่อยอดความ สำเร็จของโครงการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงได้ร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำโครงการ “ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า” ซึ่งเป็นการพัฒนาจากโครงการ “โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา”

โดยมาพร้อมกับแนวคิดใหม่ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อนในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมถึงการให้ความสำคัญกับสถานศึกษาในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาพัฒนาเพื่อปรับใช้ในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยการดึงศักยภาพชุมชนและเยาวชน ให้สามารถแก้ไขปัญหามลภาวะ อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดประกวด 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก และ 2.โครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก

สำหรับ “โครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก” รางวัลชนะเลิศ สายสามัญ ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช จากโครงการถุงนาโนคอมโพสิตจากยางพาราเสริมแรงด้วยนาโนเซลลูโลสจากเปลือกส้มโอ และรางวัล

ชนะเลิศ สายอาชีพ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จากโครงการเครื่องเก็บขยะในทะเลโดยใช้เทคโนโลยีนาโน

ในส่วนของ “โครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก” มีชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพียง 12 แห่ง ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบ้านแม่ป๋าม เทศบาลตำบลปิงโค้ง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศทั้ง 2 โครงการจะได้ไปนำเสนอผลงานแก่ผู้บริหาร จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมต่างๆจากญี่ปุ่น จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดผลงานของตน

โดยชุมชนที่ชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาชุมชนของตนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ “ชุมชนลดเปลี่ยนโลก” ในระดับจังหวัด

ขณะที่โรงเรียนที่ชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนสร้าง “นวัตกรรมต้นแบบ” ขนาดใช้ได้จริงเพื่อนำไปสู่ชุมชนต่อไป

ว้าว สุดยอด!!!

อ่านเพิ่มเติม...

Football news:

Klopp Pro 2:1 with Sheffield: Wins 2:0 or 3:0 come when you fight fiercely in games like this
Messi repeated his worst streak - 6 games without goals to Real Madrid
Schalke are 21 consecutive games unbeaten in the Bundesliga and are in penultimate place
Ronaldo - Khabib: Congratulations, bro. Your father is proud of you 🙏
Suarez shares 1st place in The La Liga goalscoring race with Fati and Paco, scoring 5 (4+1) points in 5 games
Real Madrid beat Barcelona by wins in full-time official matches-97 vs 96
Lampard on the episode with Maguire and Aspilicueta: a Clean penalty in favor of Chelsea