logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Thailand

ปลัดฯกห. ชมการฝึกระดมสรรพกำลัง 62 ลั่นทหารจะอยู่เคียงข้าง ปชช.

อ่านเพิ่มเติม...

ปลัดฯกห. ลุยพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ชมการฝึกซ้อมเพื่อการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562 โดยใช้ "กำลังพลสำรอง" 3 เหล่าทัพ แสดงความพร้อมรบ ลั่น ทหารจะอยู่เคียงข้างประชาชน พร้อมที่จะ ช่วยเหลือในทุกๆด้าน ชี้กำลังพลสำรอง ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรี ชายชาติทหาร

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62 พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน การฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562 และการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 พล.ท.ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 พล.ต.จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ส่วนราชการ สมาคมหน่วยกู้ภัย กู้ชีพ เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดย กรมสรรพกําลังกลาโหม ร่วมกับ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ กำหนดจัดการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อทดสอบผลการดำเนินการของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ในการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลสำรองตามเป้าหมายของแผนแม่บทการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองของกระทรวงกลาโหม 2560 - 2564 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นได้เห็นถึงความรู้ความสามารถของกำลังพลสำรองมีความเชื่อมั่นต่อการเตรียมความพร้อมให้กำลังพลสำรองของเหล่าทัพ รวมทั้งเพื่อให้กำลังพลสำรองรับทราบถึงหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำลังพลสำรองพุทธศักราช 2558

การจัดแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ เป็นการดำเนินการตามการอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ดำเนินการเมื่อปี พุทธศักราช 2561 เป็นครั้งแรก โดยการสาธิตการปฏิบัติของกำลังพลสำรอง ร่วมกับ ทหารกองประจำการในภารกิจของ 3 เหล่าทัพ ณ หน้าอาคารบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)และอนุมัติให้จัดการแสดงศักยภาพครั้งที่ 2 ในปี 2562 นี้ ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกันกับการฝึกภาคสนามในการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562

สำหรับรายละเอียดการแสดงศักยภาพกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพนั้น คือ กองทัพบก : ใช้กำลังพลประจำการและกำลังพลสำรอง รวม 189 นาย จาก หน่วยกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 การแสดงการสร้างสะพาน MFB และ การผลิตน้ำดื่ม, กองพันทหารสื่อสารที่ 11 กองพลทหารม้าที่ 1 แสดงระบบสนธิสัญญาณวิทยุ, ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง และเชื่อมระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างทหารกับพลเรือน

กองทัพเรือ : ใช้กำลังพลประจำการและกำลังพลสำรองที่เป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจมของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ และกำลังพลสำรองจากชมรมกำลังพลสำรองทหารเรือ รวม 15 นาย มีการแสดงการดำน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของนักทำลายใต้น้ำจู่โจม และกองทัพอากาศใช้กำลังพลประจำการและกำลังพลสำรองของหน่วย กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวม 93 นาย เป็นกำลังพลสำรองตำแหน่งนักบิน 5 นาย การแสดงภายใต้โจทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน

นอกจากนี้กำลังพลสำรองจะได้แสดงศักยภาพโดยการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทหารประจำการในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติสาธารณะแล้ว กำลังพลสำรองยังจะได้ปฏิบัติงานร่วมกับภาคพลเรือนที่มาร่วมในการฝึกภาคสนาม
การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารอีกด้วย ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลสำรองในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจให้กับกำลังพลสำรองในการปฏิบัติงาน เพื่อความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวให้โอวาทกับกำลังพลสำรอง พร้อมทั้งชื่นชมในการแสดงศักยภาพครั้งนี้ และจะอยู่เคียงข้างประชาชน พร้อมที่จะ ช่วยเหลือในทุกๆด้าน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลสำรอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรี ชายชาติทหาร

โดยการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562 ในรูปแบบการฝึกภาคสนาม ได้จัดการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2562 (C-MEX 19) ในพื้นที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ตามกรอบแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ทำการฝึกซ้อมร่วมกัน และมีความพร้อมสนับสนุนทรัพยากรจำเป็นให้กับฝ่ายทหาร ตั้งแต่ภาวะปกติ เป็นการฝึกการปฏิบัติการตามขั้นตอนระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและต้องมีการระดมทรัพยากรจากทั้ง กองทัพ ส่วนราชการ พลเรือน รัฐวิสาหกิจและเอกชน

โดยมีกิจกรรมการฝึกครอบคลุมการระดมทรัพยากรทั้ง 10 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านกำลังคน 2.ด้านอาหาร 3.ด้านน้ำ 4.ด้านการคมนาคม 5.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 7.ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต 8.ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน 9.ด้านการประชาสัมพันธ์ และ 10.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO