logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Thailand

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จฯในการพระราชทานปริญญาบัตร 3 พระจอมเกล้า

  •  Prof. Dr.-Ing. Habil. Herwig Unger ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  •  Prof. Dr. Gerhard Maximilian Feldmeier ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

  •  นายสำรวย ผัดผล ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

วันพระราชทานปริญญาบัตร

  •  วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ช่วงเช้า-บ่าย ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล. จำนวนบัณฑิต 5,552 คน

  •  วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ช่วงเช้า-บ่าย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จำนวนบัณฑิต 5,411 คน

  •  วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ช่วงเช้า ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จำนวนบัณฑิต 3,615 คน

ข้อควรปฏิบัติของบัณฑิตวันพระราชทานปริญญาบัตร

  •  บัณฑิตต้องสวมครุยวิทยฐานะให้ถูกต้องตามระเบียบการแต่งกาย และปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  •  บัณฑิตชาย ชุดราชประแตน สำหรับข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ชุดปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ

  •  บัณฑิตหญิง ชุดนักศึกษา สำหรับข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ชุดปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ

  •  บัณฑิตปริญญาโท/เอก ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวและกระโปรงสีน้ำเงิน หรือสีกรมท่า สวมครุยวิทยฐานะ

ข้อบังคับการแต่งกายของบัณฑิต (ชาย) ห้ามใส่กางเกงยีนส์ ห้ามไว้ผมยาวและไว้หนวดเครา ห้ามไว้เล็บยาว ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ และรองเท้าแตะทุกชนิด

ข้อบังคับการแต่งกายของบัณฑิต (หญิง) ห้ามใส่กางเกง และกางเกงกระโปรง ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ และรองเท้าแตะทุกชนิด

  •  ในวันพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตทุกคนต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิตของแต่ละแห่งตามสถานที่ที่ระบุไว้ ตามวัน และเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยแสดงบัตรประจำตัวที่ติดรูปถ่ายของตน ซึ่งส่วนราชการออกให้ พร้อมกับบัตรรับรองการฝึกซ้อมต่อคณะกรรมการฯ

  •  บัณฑิตต้องตรงต่อเวลา และไม่ควรนำรถยนต์ส่วนบุคคลมา เพราะจะไม่ได้รับความสะดวก

  •  บัณฑิตสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือบัณฑิตหรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

  •  ญาติบัณฑิต โปรดแต่งกายสุภาพ

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจร ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3 พระจอมเกล้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โทรศัพท์ 0-2329-8000 เว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091 เว็บไซต์ https://www.kmutnb.ac.th  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โทรศัพท์ 0-2470-8410-9 เว็บไซต์ http://regis.kmutt.ac.th  

หรือแฟนเพจเฟซบุ๊กพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3 พระจอมเกล้า www.facebook.com/Graduation3K 

Themes
ICO