logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Thailand

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลุยเยี่ยมสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง แนะหมั่นดูแลแก้ปัญหาหนี้สินให้สมาชิก โดยสร้างอาชีพใหม่เสริมรายได้ กรมฯพร้อมหนุนเงินกู้ยืมดอกเบี้ย1%ให้สหกรณ์ปล่อยกู้สมาชิก

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจรวบรวมสับปะรดของสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีนายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง นายประเสริฐ ฟูใจ ประธานสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ และนางศริพร ช่างปณีตัง ผู้จัดการสหกรณ์ ต้อนรับ

สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 ปัจจุบันมีสมาชิก 900 ครอบครัว ประกอบอาชีพปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ สหกรณ์ทำธุรกิจรวบรวมสับปะรดผลสดจากสมาชิกส่งจำหน่ายโรงงาน ปีละประมาณ 3,000 – 5,000 ตัน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 6 บาท โดยสหกรณ์สนับสนุนปัจจัยการผลิตและวัสดุการเกษตรให้กับสมาชิก นำไปลงทุนปลูกสับปะรดส่งขายให้สหกรณ์ ฤดูกาลเก็บเกี่ยวอยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม และช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ผลผลิตเฉลี่ย 10 ตันต่อไร่ ซึ่งปีนี้คาดว่าปริมาณผลผลิตสับปะรดในพื้นที่จะมีน้อย เป็นผลจากสถานการณ์ภัยแล้ง และส่งผลต่อรายได้ของสมาชิกสหกรณ์ลดลงด้วย ซึ่งจะทำให้สมาชิกขาดสภาพคล่องและมีหนี้ค้างชำระกับสหกรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ได้แนะนำคณะกรรมการสหกรณ์ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิก และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งต้องสร้างอาชีพใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากการปลูกสับปะรดเพียงอย่างเดียว ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมให้การสนับสนุน โดยจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมไปส่งเสริมอาชีพและปล่อยกู้ให้สมาชิกรายละ 20,000 บาทเพื่อนำไปลงทุนสร้างรายได้ในระยะเวลาอันสั้น เช่น ปลูกพืชผักปลอดภัย หรือพืชชนิดอื่น ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด และวางแผนสำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้มีรายได้เป็นรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและผ่อนชำระหนี้คืนสหกรณ์ได้

ส่วนการพัฒนาธุรกิจหลักของสหกรณ์ในการรวบรวมและจำหน่ายสับปะรดนั้น สหกรณ์ควรทำข้อตกลงกับห้างแมคโครซึ่งเป็นคู่ค้าของสหกรณ์ และส่งเสริมให้สมาชิกปลูกสับปะรดพันธุ์ MD2 เป็นสับปะรดพันธุ์ใหม่ที่ตลาดมีความต้องการ เนื่องจากรสชาติหวานหอมอร่อย และราคาสูงกว่าพันธุ์ปัตตาเวีย โดยสหกรณ์ต้องวางแผนการผลิตให้กับสมาชิก พร้อมทั้งดูแลตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยว และสนับสนุนให้สมาชิกผลิตสับปะรดที่ได้มาตรฐาน GAP มุ่งเน้นการขายผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับการบริโภค และสหกรณ์ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตส่งป้อนห้างแมคโคร

นอกจากนี้ ในการแปรรูปสับปะรดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ได้แนะนำให้สหกรณ์เข้าไปปรึกษาและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงนามความร่วมมือกับทาง วว.เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับสหกรณ์การเกษตร ซึ่งทาง วว.มีความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่พร้อมสำหรับให้คำแนะนำในด้านการแปรรูปสับปะรด เป็นน้ำสับปะรดและสับปะรดกวน รวมถึงพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า เพื่อให้สามารถนำผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูปที่ผ่านการพัฒนาแล้วออกจำหน่ายสู่ตลาดต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO