Czech Republic
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Dvě Američanky rozstřílely KP Brno. Ale doma jim dáme o dvacet, hrozí Kopecká

Bìžela poloèasová pøestávka duelu Eurocupu v sluncem stále rozpálené Antalyi, když se pivotka KP TANY Brno Anežka Kopecká zadívala na tabuli støelkyò zápasu a na stranì soupeøek svítila jen ètyøi jména.

U jednoho z nich svítil jeden bod, u dalšího dva. Zbytek - tøiatøicet bodù - obstaralo duo Amerièanek. Hlavnì díky jejich pøièinìní neprohrával domácí tım víc než 36:45.

„Neskuteèné. Bìhá tam osm lidí tam a zpìt a dvì holky si hrají. Bylo to jak v minižákyních. Jenže nedalo se nic dìlat, nemáme centimetry a kila se s nimi mìøit,“ podivovala se Kopecká mohutné bodové produkci hvìzdného komba Boneová, Sheppardová na stranì Antalyi.

Protože ve druhé pùli Amerièanky polevily jen mírnì, zatímco Královopolankám støelba odešla, zvítìzil tìsnì tureckı soubor.

Setkání se 193 centimetrù vysokou a velmi urostlou Kelsey Boneovou si Kopecká ani s druhou pivotkou Ludmilou Dudáèkovou neužívaly. „Asi jsem se s takovou hráèkou nikdy nepotkala. Bylo to hroznì nároèné. Snažily jsme se, obèas ji i zdvojovaly, jenže ta její síla. Já zaèala zápas a hned jsem mìla dva fauly. Snažily jsme se bránit èistì, takže èlovìk stojí a ona vás pøehodí. Je to trochu depresivní, ale je to tak,“ krèila rameny pivotka.

Poèítadla bodù Boneové s její paraèkou Sheppardovou se zastavila na 27, respektive 31 bodech. A i když Boneová platí za ryzí pivotku bez støely z dálky, Bròankám zlomila vaz právì její ojedinìlá trojka v závìru.

„No neèekala jsem to, že tam pošlu trojku. Když jsem sem pøicházela, vìdìla jsem, že budu hrát s rychlımi guardy v tımu a tak jsem vìdìla, že budu muset nìco do mé hry pøidat. Nikdy jsem nechtìla støílet z trojky, opravdu jsem se tomu vyhıbala, nesnáším to. Pøed sezonou jsem na tom ale opravdu zapracovala a jak se každı rok snažím pøidat do herního repertoáru nìco navíc, letos jsem tedy pracovala na trojkách,“ rozdávala úsmìvy po utkání jednatøicetiletá vítìzka Euroligy s Galatasarayem Istanbul z roku 2015.

Aèkoliv hledištì nebylo pøi eurocupovém zápase Antalya - KP Tany Brno zaplnìno, vytvoøili diváci nepøíjemnou atmosféru.

Krom Boneové se musely královopolské basketbalistky vypoøádat také s šestım hráèem domácích. Bouølivé tribuny se nebály zkoušet dostat se pod kùži soupeøkám napøíklad pøi trestnıch hodech, kdy fanoušci pískali, buèeli i pøi jejich exekuci.

„Nejsme zvyklé, že nám nìkdo píská do šestek a podobnì. Trochu nás to rozhodilo. Mì to tedy pøíjemné vùbec nebylo, zvl᚝ když si pak po zápase s vám chtìjí Turci plácat. Ale doma je porazíme o dvacet a mùžeme si plácnout pak!“ vzkazuje tureckım fandùm Kopecká. „Souhlasím. A tak se dostaneme z druhého místa do vyøazovací fáze Eurocupu!“ pøidává se hned asistent trenérky Jakub Gazda.

Královo Pole i pøes prohru mùže totiž vısledek brát pragmaticky za velmi slibnı. Kvùli odstoupení izraelského Ramatu Hasharon se nebudou v postupové matematice poèítat zápasy s posledním tımem každé skupiny.

„Samozøejmì to mrzí, že ztratíte zápas, kterı skoro celı vedete a ztratíte ho v závìru o dva. Z pohledu postupové matematiky to ale opravdu špatnı vısledek není. Když si Bourges odehraje to, co má, tedy že ovládne bez zaváhání skupinu, tak nám tento vısledek dává do minitabulky v pøípadì úspìchu Grengewaldu nebo i do vzájemného duelu s Antalyí skvìlou pozici,“ uvažuje Gazda.

Bròanky ale budou muset pøed pomstou Turkyním nejprve zvládnout domácí duel proti lucemburskému Grengewaldu, ten je na programu už pøíští støedu.