smp-stories-top-widget

Norge er den største europeiske eksportør av naturgass. Sentral- og Øst-Europa er et marked som etterspør nesten like mye gass som Norge eksporterer til andre deler av Europa. Det er rart at disse markedene til nå ikke har hatt noen direkte gassforbindelse!

Dette misforholdet vil imidlertid forsvinne allerede den 1. oktober 2022, med etableringen av Baltic Pipe, en forbindelse av gassfelter på norsk kontinentalsokkel gjennom Danmark til Polen. Rørledningen skal frakte opptil 10 milliarder kubikkmeter gass årlig til Polen. Gaz-System og Energinet fattet den 30. november 2018 investeringsbeslutninger, og Energinet og Gassco undertegnet avtalen om tilkoblingen av Baltic Pipe til det norske overføringssystemet.

3rd-party-bio

Byggingen starter i 2020

Resultatene av gjennomførbarhetsstudien om en interconnector (forbindelsen mellom to rørsystemer, red.anm.), samt inngåelsen av 15-årige overføringskontrakter i januar 2018, overbeviste investorene om at prosjektet er gjennomførbart og økonomisk gunstig. I 2017 startet man undersøkelser angående blant annet miljø, og i 2018 ble gassrørruten fastsatt.

Regjeringene i Polen, Danmark og Norge undertegnet avtaler som regulerer gassrørledningens juridiske status, samt avsluttet den 40 år lange polsk-danske tvisten angående grenser for de eksklusive økonomiske sonene i Østersjøen. I midten av 2020 bør byggingen av en den nye forbindelsen starte.

For Polen er gassforbindelse med pålitelige leverandører på norsk kontinentalsokkel et sentralt element i strategien for diversifisering av gassleveranser, noe som betyr uavhengighet av den dominerende forsyningen fra øst, samt en gradvis overgang til en lavutslippsøkonomi. Baltic Pipe har også en bredere kontekst. Man planlegger å bygge interconnectors mellom Polen og Slovakia, Litauen, Tsjekkia og Ukraina. Eventuell overskuddsgass kan altså komme fra Norge til Sentral- og Øst-Europa.

Energisikkerhet

Baltic Pipe har en sentral plass i den største polske gassleverandørens, PGNiGs, strategi. Selskapet har vært til stede på norsk kontinentalsokkel i over 10 år og planlegger kontinuerlig å øke sin tilstedeværelse der. Dette innebærer at det finnes gode utsikter for utvikling av samarbeid mellom polske og norske selskaper i oppstrømssektoren.

Baltic Pipe vil gi økonomiske fordeler og energisikkerhet, men også bidra til omstilling av den polske energisektoren med lavere utslipp. Byggingen av gasskraftverk er pr. i dag ikke mulig i Polen pga. av mangel på pålitelige gassleverandører. Situasjonen vil endre seg etter at den nye forbindelsen er blitt bygget, og reduksjon av skadelige miljøutslipp vil gagne innbyggerne i hele Europa.

Polsk-norsk samarbeid

En bekreftelse på den europeiske betydningen av Baltic Pipe og dens positive innvirkning på klimaet, er den faste støtten for prosjektet fra EU-kommisjonen som anser det som såkalt PCI-prosjekt (Project of Common Interest). Prosjektet vil bidra til videre integrering av markedet og økt konkurranse, samt forbedre gassforsyningssikkerhet og redusere CO2-utslipp.

Norge er allerede i dag involvert i Baltic Pipe-prosjektet på flere nivåer – regjeringsnivå, forretningsmessig og teknisk. Prosjektet vil skape nye muligheter for videreutvikling av samarbeidet mellom Polen og Norge.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.