Poland

7 najlepszych samochodów roku 2021 według AutoBest

MOTO Tu i teraz

Nowy Citroen C4, Dacia Sandero, Honda Jazz, Peugeot 2008, Seat Leon, Skoda Octavia, Toyota Yaris znalaz³y siê na liœcie finalistów europejskiego konkursu AutoBest na najlepszy samochód roku 2021.

Zwyciêzca konkursu AutoBest, czyli najlepszy samochód w cenie do 20 tys. euro zostanie wy³oniony w po³owie grudnia. Tymczasem finaliœci wziêli udzia³ w corocznych dynamicznych testach, które tym razem mia³y miejsce w Austrii (OAMTC Teesdorf). Dziennikarze mieli okazjê jako piersi w Europie wsi¹œæ za kierownice w³aœnie debiutuj¹cych modeli jak choæby Citroen C4, który mocno siê zmieni³ i z impetem wchodzi w segment kompaktowych crossoverów. Nowy Citroen C4 oferuje kompletn¹ gamê silników, co oznacza, ¿e w ofercie znalaz³ siê napêd benzynowy, wysokoprê¿ny oraz elektryczny. Do fina³owej siódemki trafi³y te¿ nowa Skoda Octavia i Seat Leon, które starannie pielêgnuj¹ tradycjê, ale te¿ debiutuj¹ w segmencie kompaktowych aut hybrydowych. Dziennikarze mieli te¿ okazjê sprawdziæ jakich wra¿eñ dostarczaj¹ odwa¿nie stylizowany Peugeot 2008, który oferowany jest równie¿ w wersji elektrycznej, przestronna hybrydowa Honda Jazz, zwinna Toyota Yaris, czy znacznie dojrzalej stylizowana Dacia Sandero.

Nowy Citroen C4.

Dacia Sandero.

Punkty w konkursie przyznawane s¹ nie tylko za wra¿enia z jazdy, ale równie¿ za innowacyjne rozwi¹zania, koszty eksploatacji oraz dostêpnoœæ i jakoœæ sieci serwisowej. – W Europie i na ca³ym œwiecie ¿yjemy w wyj¹tkowym czasie, który mierzy siê z obliczem jednego z najwiêkszych kryzysów zdrowia publicznego w tym stuleciu. Widzimy jak bardzo pandemia wp³ynê³a na przemys³ samochodowy w Europie. Jako media motoryzacyjne równie¿ mocno odczuwany konsekwencje kryzysu i widzimy tak wiele osób boryka siê z ekstremalnymi trudnoœciami. Ale mimo wszystko postanowiliœmy pozostaæ wierni naszej 20-letniej tradycji. Siedmiu finalistów to bezpoœrednia konsekwencja wiadomoœci z bran¿y oraz debiutuj¹cych w³aœnie modeli, które zas³uguj¹ obecnoœæ w ostatecznej rozgrywce – powiedzia³ Dan Vardie, za³o¿yciel i prezes AutoBest.

Peugeot 2008.

Seat Leon.

Autobest to stowarzyszenie sk³adaj¹ce siê z 31 dziennikarzy motoryzacyjnych z ca³ej Europy. Ka¿dy kraj ma prawo do jednego jurora, co eliminuje dominacjê najwiêkszych pañstw. Polskê reprezentuje Szczepan Mroczek. Konkurs ma na celu wskazanie nowego modelu, który spe³nia podstawowe oczekiwania szerokiego grona europejskich klientów. Szczególnie istotnymi dla jury kategoriami s¹: konkurencyjnoœæ cenowa, elastycznoœæ oferty, design, rozwi¹zania komunikacyjne oraz dostêpnoœæ czêœci zamiennych i podzespo³ów serwisowych. Po 18 latach istnienia system punktacji zosta³ uaktualniony o nowe kategoriê: innowacyjne technologie, ekologiczne rozwi¹zania i zdolnoœæ autonomicznej jazdy. Nowy system naliczania punktów pozwala wyró¿niaæ marki, które przoduj¹ z rozwoju motoryzacji. Co wa¿ne cena modelu zakwalifikowanego do konkursu nie mo¿e przekroczyæ 20 tys. euro netto.

Nowa Honda Jazz.

Skoda Octavia.

Nowa Toyota Yaris.

Football news:

Solskjaer on 3-2 with Liverpool: Manchester United won on their own terms. It's a good feeling
Hames scored 10 (3+7) points in Everton's home matches. Away - 0
Suarez scored his 12th goal of the La Liga season. Messi has 11
Miller on the Manchester United defeat: Devastated. There is no second chance in knockout football
Game of Thrones actor on Liverpool: Manchester United would have been destroyed a year ago. Huge progress
Ricard Puig: It's a pretty tough season, I'm not used to playing so little. Scoring with a header is something unreal
Khabib: I am preparing for my debut in big football. I am a free agent