Poland

80-tka Leszka Długosza

Artysta Piwnicy pod Baranami, autor kilkunastu tomików poezji i dziesiêciu p³yt, da koncert jubileuszowy w sto³ecznym Teatrze Polskim.

Widowisko artystyczne poœwiêcone twórczoœci D³ugosza odbêdzie siê 22 czerwca 2021 r. Na scenie – obok jubilata – wyst¹pi¹ artyœci, którzy wykonaj¹ utwory z jego repertuaru: Krystyna Tkacz, Basia Stêpniak-Wilk, aktor Teatru Narodowego Marcin Przybylski oraz piosenkarka m³odego pokolenia Joanna P³onka.

Kierownictwo muzyczne koncertu obj¹³ Konrad Masty³o. Goœcinnie, z solo skrzypcowym, pojawi siê Robert Kabara. Fragmenty poezji D³ugosza zinterpretuj¹ Halina £abonarska i Andrzej Mastalerz.

Uroczystoœci bêdzie towarzyszy³o wydanie publikacji poœwiêconej Leszkowi D³ugoszowi z przedmow¹ wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Gliñskiego.

„Jego twórczoœæ cechuje wyj¹tkowa wra¿liwoœæ, subtelna emocjonalnoœæ i poetycka zaduma. Potrafi z w³aœciw¹ sobie czu³oœci¹ oraz szacunkiem, a jednoczeœnie prosto i powœci¹gliwie opowiadaæ o ¿yciu i ludziach" – napisa³ wicepremier.

Football news:

Rafael Benitez: Working at Everton is a chance to show that I want and can compete with anyone
Davide Calabria: It's even better if no one believes in Milan. Our goal is to add
Lyon made a request to Chelsea for Emerson. The defender of the Italian national team is Interesting to Inter and Napoli
Lewandowski trained on the weekend to get in shape before the start of the season
I'm Cristiano Ronaldo and I only send the ball into the net. The forward refused the crossbar challenge in Real Madrid
Yuriy Semin: Shevchenko has a lot of trump cards to lead the European top club
Flick about Muller and Hummels: There is no age at which players will be excluded from the national team