Poland

Alkohol podczas pracy zdalnej? Szef będzie mógł nas sprawdzić

Praca zdalna

Adobe Stock

Planowane zmiany w Kodeksie Pracy, zwi¹zane z prac¹ zdaln¹, przewiduj¹ miêdzy innymi mo¿liwoœæ kontroli trzeŸwoœci pracowników, a tak¿e badania na obecnoœæ narkotyków. Reguluj¹ równie¿ kwestiê wypadków przy pracy i wiele innych elementów, których obecnie w przepisach nie ma - informuje Business Insider Polska.

Wszystko wskazuje na to, ¿e praca zdalna na sta³e wpisa³a siê w systemy funkcjonowania wielu firm w Polsce. To, co jest efektem pandemii i lockdownu, mo¿e okazaæ siê dobrym rozwi¹zaniem równie¿ wtedy, kiedy codzienne ¿ycie wróci do normy. Konieczne jest jednak uregulowanie zasad home office – jest to wa¿ne zarówno z punktu widzenia pracodawców, jak i pracowników.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wci¹¿ jeszcze pracuje nad wprowadzeniem stosownych zmian do kodeksu pracy i ustaleniem standardów, które bêd¹ obowi¹zywa³y po ust¹pieniu pandemii, kiedy przestan¹ dzia³aæ tzw. regulacje covidowe. Podstaw¹ ma byæ zdefiniowanie pracy zdalnej.

Obowi¹zkiem pracodawcy bêdzie dostarczenie pracownikowi materia³ów i niezbêdnych narzêdzi pracy, chocia¿ dopuszczane s¹ inne rozwi¹zania. Jeœli do pracy zdalnej bêd¹ wykorzystywane materia³y i narzêdzia pracy stanowi¹ce w³asnoœæ pracownika, obie strony bêd¹ mog³y zawrzeæ porozumienie, okreœlaj¹ce zasady ich wykorzystywania. W takiej sytuacji pracownikowi bêdzie przys³ugiwa³ ekwiwalent (lub rycza³t) w wysokoœci ustalonej przez strony. Pracodawca powinien równie¿ pokryæ koszty, bezpoœrednio zwi¹zane z wykonywaniem pracy zdalnej (m.in. koszty energii elektrycznej oraz dostêpu do ³¹czy komunikacyjnych).

W planie s¹ te¿ regulacje dotycz¹ce kwestii zwi¹zanych z BHP oraz szkoleñ z BHP. Osoby pracuj¹ce w domach bêd¹ chronione przez przepisy o wypadkach przy pracy, ale przy uwzglêdnieniu prawa do prywatnoœci.

Pracodawca bêdzie mia³ jednak prawo do kontroli pracownika pracuj¹cego zdalnie - informuje Business Insider Polska. Jak bêdzie to jednak wygl¹da³o w praktyce – nie wiadomo. Wiadomo jednak, ¿e pracownicy na home office nie bêd¹ mieli zlecanych prac potencjalnie niebezpiecznych, wykonywanych z u¿yciem niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia b¹dŸ intensywnie brudz¹cych czy pyl¹cych substancji. Prawdopodobieñstwo wypadku przy pracy bêdzie wiêc ograniczone do minimum.

Nowelizacja Kodeksu Pracy ma równie¿ wprowadziæ przepisy, które pozwoli³yby pracodawcom na wyrywkow¹ i prewencyjn¹ kontrolê pracowników zarówno pod k¹tem trzeŸwoœci, jak i obecnoœæ œrodków odurzaj¹cych.

W planach jest równie¿ unormowanie zasad, na jakich przeprowadzane by³yby takie kontrole, a tak¿e regu³, które regulowa³yby kwestie dopuszczenia lub niedopuszczenia do pracy osób nietrzeŸwych, lub bêd¹cych pod wp³ywem narkotyków - pisze Business Insider Polska.

Football news:

Glick after 1:1 with Spain: For Poland, the Euro is just beginning
Muller-Gozensu after 4-2 with Portugal: No wonder you only ran for 60 minutes. You are playing in Italy
Spain will be in the play-offs, I'm sure. Alba about the Euro
Mendieta about 1:1 with Poland: Spain acted very monotonously
Lewandowski about 1:1 with Spain: Our plan worked. Poland will not be the favorite in the game against Sweden
Pau Torres: Spain will do everything to reach the next round of the Euro. You need to believe in yourself
Enrique pro 1:1 with Poland: I expected more superiority from Spain. No one said that it would be easy