Poland

Amazon będzie w Polsce podnosił pensje

Internetowy gigant podnosi stawki godzinowe, tak¿e dla pracowników tymczasowych ju¿ od 1 lipca.

P³ace pracowników poziomu pocz¹tkowego wzrosn¹ o 12,5 proc. i bêd¹ zaczynaæ siê od 22,5 z³/godz. brutto. Pracownicy Amazon s¹ równie¿ uprawnieni do miesiêcznej premii w wysokoœci do 15 proc.

Dla liderów zespo³ów stawka godzinowa roœnie do 28 z³ brutto. Wraz z premi¹ za frekwencjê nasi pracownicy poziomu pocz¹tkowego mog¹ zarabiaæ od 4 082 do 4 355 z³ brutto miesiêcznie, a liderzy zespo³ów od 5 080 do 5 443 z³ brutto miesiêcznie, w zale¿noœci od sta¿u pracy oraz liczby przepracowanych godzin w miesi¹cu.

Amazon oferuje równie¿ dodatkowe œwiadczenia, obejmuj¹ce prywatn¹ opiekê medyczn¹, ubezpieczenie na ¿ycie, bezp³atny transport na wybranych trasach, ciep³e posi³ki za 1 z³ oraz dostêp do programu „Postaw na Swój Rozwój", w ramach którego pracownik mo¿e liczyæ na pokrycie kosztów szkoleñ zawodowych do 26 tys. z³.

– Ka¿dego roku dokonujemy przegl¹du naszych wynagrodzeñ i z satysfakcj¹ informujemy, ¿e w tym roku podniesiemy stawkê pocz¹tkow¹ o 12,5 proc. – mówi Marian Sepesi, regionalny dyrektor operacyjny na region Europy Œrodkowo-Wschodniej.

W tym roku Amazon przeanalizowa³ dane od prawie 300 lokalnych pracodawców, porównuj¹c wynagrodzenia i dodatkowe œwiadczenia oferowane na podobnych stanowiskach z danymi w regionach, w których firma prowadzi dzia³alnoœæ. Nowe stawki zaczn¹ obowi¹zywaæ od 1 lipca 2021 roku, a wszyscy pracownicy sezonowi, wspieraj¹cy Amazon w okresie szczytu sezonu 2021, równie¿ zostan¹ ni¹ objêci.

Amazon dzia³a w Polsce od 2014 roku. Dot¹d firma stworzy³a ponad 18 tys. sta³ych miejsc pracy w dziewiêciu centrach logistycznych oraz w biurze Amazon Web Services i w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdañsku, które dostarcza innowacyjne rozwi¹zania wspieraj¹ce produkty i us³ugi Amazon na ca³ym œwiecie, w tym rozwi¹zania g³osowe Alexa. W 2021 roku uruchomione zostanie 10. centrum w Œwiebodzinie, gdzie powstanie ponad 1 tys. nowych etatów.

Football news:

Scotland coach Clarke: There were a lot of good moments during the group stage, but no points scored
England are the most boring group winners in history. Two goals were enough! And at the World Cup, the Italians once became the first even with one
Dalic - to the fans after reaching the Euro playoffs: You are our strength, and we will be your pride
Modric became the youngest and oldest goalscorer in Croatia at the Euro
Czech Republic coach Shilgava: We came out of the group and fought with England for the first place. We got what we wanted
Gareth Southgate: England wanted to win the group and continue to play at Wembley-and it succeeded
Luka Modric: When Croatia plays like this, we are dangerous for everyone