Poland

Amerykanie w doskonałych humorach

Nastroje konsumentów w USA poprawi³y siê w marcu najbardziej od prawie 8 lat, bo rz¹dowa pomoc zaczê³a wp³ywaæ na konta bankowe a du¿e postêpy w kampanii szczepieñ poprawi³y zdecydowanie perspektywy

WskaŸnik nastrojów konsumentów liczony przez Uniwersytet z Michigan zwiêkszy³ siê ostatecznie do 84,9 pkt ze wstêpnych 83 z po³owy miesi¹ca i wobec 76,8 pkt w lutym. Poprawa o 8,1 punktów by³a najwiêksza od podobnej w maju 2013, wskaŸnik doszed³ do najwy¿szego poziomu od marca 2020, kiedy zacz¹³ siê jego spadek wraz z narastaniem pandemii — pisze Reuter.

Ocena obecnej i przysz³ej sytuacji konsumentów poprawi³a siê wyraŸnie, a wiara w lepsz¹ przysz³oœæ okaza³a siê najwiêksza od kilkunastu lat. WskaŸnik oczekiwañ doszed³ do 79,7 pkt wobec 70,7 pkt w lutym, ró¿nica 9 punktów by³a najwiêksza od kwietnia 2009. Ocena obecnych warunków wzros³a do 93 pkt z 86,2.

Football news:

The president of UEFA on the possible cancellation of the match Real Madrid-Chelsea in the Champions League: The chances of this are very low. The broadcasters will demand compensation for the damage
Woodward resigned as he did not support Manchester United's participation in the Super League (BBC)
Mikel Arteta: Kroenke has apologised to me and the Arsenal players for the Super League. The club had good intentions
UEFA President: Look at Bayern: they have no debt, and they won the Champions League. Rummenigge, Watzke and Al-Khelaifi helped me a lot
Manchester United fans held a protest against the Glazers, blocking the entrances to the club's base: We decide when you play
Perez and Agnelli are sure that 90 minutes is a lot for matches. Three years ago, we officially wanted to play for an hour, but with time stops
Ceferin about the Super League: Barcelona was the least disappointing. Laporta is a cunning negotiator and has found an exit strategy