Poland

Biden: Ochrona praw człowieka leży w DNA Stanów Zjednoczonych

AFP

Mamy z W³adimirem Putinem unikatow¹ odpowiedzialnoœæ zarz¹dzania mocarstwami. Moim planem nie jest dzia³anie przeciwko Rosji, ale dzia³anie w interesie Stanów Zjednoczonych. To moja odpowiedzialnoœæ jako prezydenta. To powiedzia³em prezydentowi Putinowi - mówi³ Joe Biden po rozmowie z W³adimirem Putinem w Genewie.

- W odró¿nieniu od innych krajów, w tym Rosji, jesteœmy krajem idei. Mamy prawa cz³owieka, bo siê z nimi rodzimy. Ich ochrona le¿y w DNA Stanów Zjednoczonych. Kropka. I dlatego bêdziemy nieustaj¹co poruszaæ kwestie praw cz³owieka, w tym Aleksieja Nawalnego i innych wiêŸniów w Rosji - mówi³ Biden.

Prezydent Biden podkreœli³, ¿e Stany Zjednoczone nie bêd¹ tolerowaæ prób naruszania suwerennoœci, wyrazi³ "niepodwa¿alne poparcie" dla niezale¿noœci terytorialnej Ukrainy i podkreœli³, ¿e równie¿ w interesie Rosji le¿y to, aby do Afganistanu nie wróci³ terroryzm.

Zrobi³em to, co przyjecha³em zrobiæ - mówi³ Biden. - Zakomunikowa³em, ¿e USA bêd¹ reagowaæ na dzia³ania przeciwko sobie i swoim sojusznikom i ¿e obydwa kraje musz¹ wypracowaæ podstawowe regu³y, których siê bêd¹ trzymaæ. 

Biden poinformowa³, ¿e przekaza³ Putinowi  listê 16 elementów "infrastruktury krytycznej", które musz¹ byæ wolne "od wszelkich ataków".

Joe Biden, podobnie  jak wczeœniej W³adimir Putin, powiedzia³, ¿e atmosfera spotkania by³a konstruktywna, mimo braku zgodnoœci w niektórych kwestiach. -  O wiele wiêcej pracy przed nami, ale du¿o uda³o siê osi¹gn¹æ. Mówimy tu o tym, jak¹ drog¹ bêdziemy pod¹¿aæ dalej. S³ucha³em fragmentów konferencji W³adimira Putina. W ci¹gu najbli¿szych 6 miesiêcy oka¿e siê, czy bêdziemy sobie potrafili poradziæ z dziel¹cymi nas kwestiami - mówi³ prezydent USA.

Football news:

Savin promised that Krasava will return money for tickets to fans in case of defeats in August
Chelsea made two offers to Inter for Lukaku
Ronaldo is ready to return to Real Madrid. Madrid wants to sign only Mbappe (As)
After 10 days, Russia is fifth in the Tokyo 2020 medal standings. A little more-and the UK will catch up with us
Former Liverpool and England player Downing has finished his career
Bardzagli about 18-year-old Mbappe: He ran at a speed of 3,000 miles per hour. I asked Paratici why Juve is not signing him yet
Robert Pires: Mbappe's goal is to win the Champions League with PSG, and he will achieve it, I think