Poland

Brytyjskie rakiety celują w polską tarczę przeciwlotniczą

Brytyjskie przeciwlotnicze systemy rakietowe CAMM–ER, oferowane orê¿ polskiej tarczy powietrznej „Narew”, uzbroj¹ wkrótce okrêty jednego z krajów. Którego? Tego europejski koncern rakietowy MBDA nie ujawnia.

Tajemniczy kontrakt na zestawy wykorzystuj¹ce najnowsz¹ wersjê pocisków CAMM o zasiêgu przekraczaj¹cym 40 km zawarto pod koniec lutego.

Dla wojskowych z Inspektoratu Uzbrojenia MON, to wa¿ny sygna³, ¿e broñ, która w naszej armii budzi du¿e zainteresowanie, dojrza³a ju¿ w pe³ni do praktycznego zastosowania bojowego.

Kuszenie technologiami

MBDA, producent systemów rakietowych u¿ywanych dziœ w armiach NATO, od dawna kusi polskich decydentów ofert¹ wyposa¿enia przysz³ej tarczy powietrznej krótkiego zasiêgu „Narew” w  wyrzutnie precyzyjnych pocisków z rodziny CAMM.

– Zmodyfikowane zestawy przeciwlotnicze CAMM–ER to produkt wyj¹tkowo zbie¿ny z polskimi oczekiwaniami i potrzebami operacyjnymi – przekonuje rakietowy koncern.

MBDA kusi te¿ zbrojeniówkê.

– Jeœli Si³y Zbrojne RP wybior¹ wyrzutnie i pociski systemu CAMM to do polskiego przemys³u trafi¹ z pewnoœci¹ unikalne rakietowe technologie – wskazuje koncern.

Zreszt¹ przemys³owa kooperacja z Brytyjczykami wystartowa³a zanim w kwestii uzbrojenia „Narwi” zapad³y strategiczne rozstrzygniêcia.

Radar ustali³, ¿e komponenty wykorzystywane w ca³ej rodzinie rakiet CAMM (Common Anti-air Modular Missile), trafiaj¹cych na wyrzutnie okrêtowe i l¹dowe obecnych, nie tylko brytyjskich u¿ytkowników ju¿ teraz s¹ produkowane w Polsce. M.in. w skar¿yskich zak³adach Mesko, a szefowie i technolodzy MBDA wysoko oceniaj¹ ich jakoœæ.

– Mesko do³¹czy³o do globalnego ³añcucha dostaw Europejskiego Domu Rakietowego w ostatnich latach i dostarcza komponenty nie tylko do pocisków CAMM, ale równie¿ do przeciwpancernych rakiet powietrze – ziemia Brimstone. S¹dzimy, ¿e z³o¿ymy kolejne kooperacyjne zamówienia w polskich firmach – zapowiada MBDA.

Wyrzutnie odporne na covidowy kryzys

Europejski koncern rakietowy, w którym udzia³y maj¹ najwiêksi gracze zbrojeniowego rynku w UE –  Airbus (37,5 proc.), BAE Systems (37,5 proc.) i Leonardo (25 proc.) – w³aœnie poinformowa³, ¿e mimo spowolnienia gospodarczego spowodowanego Covid-19 uda³o mu siê w zesz³ym roku osi¹gn¹æ dobre wyniki.

– Firma MBDA wykaza³a siê w 2020 r. du¿¹ odpornoœci¹ biznesow¹ na globaln¹ pandemiê – twierdzi Éric Béranger, prezes MBDA.

W zesz³ym ca³a miêdzynarodowa korporacja Europejskiego Domu Rakietowego wypracowa³a przychody w wysokoœci 3,6 mld euro, uzyskuj¹c je w równych proporcjach (50:50) od klientów krajowych i zagranicznych. MBDA zdoby³o w 2020 r. nowe kontrakty o wartoœci 3,3 mld euro, dziêki czemu portfel zamówieñ firmy to obecnie prawie 16,6 mld euro.

Prezes MBDA, nie ma w¹tpliwoœci, ¿e niez³e prognozy na obecny rok i dalsz¹ przysz³oœæ mo¿na ju¿ teraz budowaæ w oparciu o sygna³y p³yn¹ce od miêdzynarodowych odbiorców zainteresowanych zakupami precyzyjnej broni. Zdaniem szefa MBDA sprawozdanie z dokonañ w  2020 rok „otwiera drogê do przysz³ego wzrostu firmy”.

Kontraktowe ¿niwa mimo pandemii

Éric Béranger podaje, ¿e mimo perturbacji zwi¹zanych z pandemi¹, rok 2020 by³ w koncernie kolejnym okresem wzmo¿onej rekrutacji. MBDA zatrudni³o w Europie 1100 nowych pracowników. W tym roku firma planuje pozyskaæ kolejnych 1200 fachowców.

MBDA uchyli³ r¹bka tajemnicy otaczaj¹cej zwykle najwa¿niejsze kontrakty. Wœród g³ównych transakcji zawartych w 2020 r. firma wymienia umowy na produkcjê pocisków SPEAR dla Royal Air Force oraz modernizacjê pocisków przeciwpancernych Brimstone do gruntownie zmodernizowanej wersji Brimstone 3.

Armia francuska zleci³a MBDA unowoczeœnienie rakiet przeciwlotniczych Aster w po³owie okresu ich eksploatacji. Spó³ka opracuje tak¿e nowe pociski MHT dla œmig³owców uderzeniowych Tiger.

W³osi podpisali z rakietowym koncernem kontrakt na dostawy nowych pocisków przeciwokrêtowych  Teseo MK2/E.

Niemiecka marynarka wojenna zamówi³a w MBDA projekt i wykonanie demonstratora technologii wysokoenergetycznego lasera. Wspó³wykonawc¹ laserowego dzia³a ma byæ zbrojeniowa spó³ka  Rheinmetall.

Wiêkszoœæ pozosta³ych zamówieñ eksportowych otoczona jest dyskrecj¹. Wiadomo i¿ pakiet uzbrojenia morskiego trafi do co najmniej do dwóch krajów. Nazwy jednego MBDA nie ujawnia. Drugi to Senegal.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude