Poland

Były szef CIA: Coraz bardziej mi wstyd, że jestem biały

Donald Trump na konwencji Partii Republikañskiej

AFP

By³y szef CIA, John Brennan, na antenie MSNBC stwierdzi³, ¿e jest "coraz bardziej zawstydzony" tym, ¿e jest bia³ym mê¿czyzn¹. Brennan skomentowa³ w ten sposób weekendow¹ konwencjê Partii Republikañskiej w USA.

- Jestem coraz bardziej zawstydzony tym, ¿e jestem bia³ym mê¿czyzn¹ w ostatnich dniach, widz¹c co inni biali mê¿czyŸni mówi¹ - przekonywa³ Brennan.

- Z nielicznymi wyj¹tkami, takimi jak Mitt Romney, Liz Cheney, Adam Kinzinger, jest bardzo ma³o Republikanów w Kongresie, którzy ceni¹ prawdê, uczciwoœæ i prawoœæ - doda³.

By³a senator z Missouri, Claire McKaskill w tym samym programie MSNBC mówi³a, ¿e "nigdy nie widzia³a tak wielu jêcz¹cych bia³ych mê¿czyzn, nazywaj¹cych siê ofiarami, ilu zobaczy³a" w czasie konwencji Partii Republikañskiej.

Brennan wyrazi³ przekonanie, ¿e Republikanie bêd¹ "nadal podpalaæ kraj, tak jak robi³ to Donald Trump".

- To obrzydliwy pokaz tchórzliwej polityki, na któr¹ naprawdê nie powinno byæ miejsca w Stanach Zjednoczonych w 2021 roku - doda³.

Weekendowa konwencja Partii Republikañskiej by³a okazj¹ do pierwszego publicznego wystêpu Donalda Trumpa od czasu, gdy urz¹d prezydenta obj¹³ Joe Biden. Trump stwierdzi³, ¿e pod rz¹dami Bidena USA odesz³y od has³a "najpierw Ameryka" (America First - has³o wyborcze Trumpa - red.) na rzecz has³a "Ameryka na koñcu". By³y prezydent po raz kolejny stwierdzi³ te¿, ¿e w rzeczywistoœci wygra³ wybory prezydenckie z 3 listopada i zapowiedzia³ powrót polityka Partii Republikañskiej do Bia³ego Domu w 2024 roku, choæ jednoznacznie nie zadeklarowa³, ¿e bêdzie siê wówczas ubiegaæ o prezydenturê. Trump wykluczy³ jednoczeœnie mo¿liwoœæ za³o¿enia przez siebie nowej partii wskazuj¹c, ¿e podzia³ g³osów prawicowych wyborców sprzyja³by Partii Demokratycznej.

Football news:

Conceição on Chelsea: Porto have a tough task ahead of them, but we came here to solve it
Presnel Kimpembe: It will be a huge achievement to knock out Bayern, because they is the best team in Europe
Mauricio Pochettino: Bayern are the best club in the world at the moment. Anything can happen
Gagarin was very fond of sports: he played water polo, hockey, volleyball and more
Ibrahimovic broke the anti-bullying rules. He had lunch with Abate and two other people at the restaurant
Thomas Tuchel: Probably, Porto is easier in some ways - they have a clear task, three goals. Chelsea may find themselves in an unenviable position
Son Heung-min was subjected to racist abuse after the match with Manchester United