Poland

Chaos w nowym systemie poboru drogowych opłat

e-TOLL jest wci¹¿ niedopracowany, a zast¹pienie nim za niespe³na piêæ miesiêcy obecnego systemu viaTOLL jest nierealne – ostrzegaj¹ eksperci.

Ju¿ z pocz¹tkiem paŸdziernika jedynym systemem poboru op³at drogowych ma byæ e-TOLL, ale mimo zainwestowania w jego przygotowanie prawie pó³ miliarda z³otych wydaje siê kompletn¹ prowizork¹. Zdaniem ekspertów uruchomiona w³aœnie przez Krajow¹ Administracjê Skarbow¹ (KAS) strona internetowa nowego systemu ani nie wnosi informacji wci¹¿ brakuj¹cych przewoŸnikom, ani nie rozwiewa narastaj¹cych w¹tpliwoœci co do przysz³ej efektywnoœci jego dzia³ania.

Tylko dwa jêzyki

– PrzewoŸnicy nie znaj¹ regu³ gry. Wci¹¿ nie wiadomo, ile bêdzie dostêpnych urz¹dzeñ pok³adowych, czy wystarczy ich dla wszystkich chêtnych, ile bêd¹ kosztowaæ – mówi Adrian Furgalski, prezes Zespo³u Doradców Gospodarczych TOR. Choæ 40 proc. przewozów w Polsce realizowanych jest przez przewoŸników zagranicznych, w tym g³ównie zza wschodniej granicy, KAS postawi³ tylko na dwa jêzyki: polski i angielski. – Brakuje informacji w jêzyku ukraiñskim, rosyjskim, litewskim, czeskim, bu³garskim czy rumuñskim. A przecie¿ obecny system viaTOLL informuje w tych jêzykach, w jakich mówi¹ przewoŸnicy – dodaje Furgalski.

Zdaniem Dawida Piekarza, wiceprezesa Instytutu Staszica, e-TOLL to wypychany na si³ê niedopracowany projekt, nierozwi¹zuj¹cy problemów zg³aszanych przez ekspertów i bran¿ê transportow¹. – Tam s¹ nawet b³êdy w kalkulatorze op³at. To nierealne, ¿eby trzymiesiêczne opóŸnienie pozwoli³o na wdro¿enie systemu ju¿ w pe³ni sprawnego. Nale¿a³oby przed³u¿yæ dzia³anie obecnego viaTOLL, który dzia³a sprawnie i zbiera pieni¹dze – uwa¿a Piekarz.

Wed³ug KAS uruchomienie rejestracji u¿ytkowników w e-TOLL zaplanowano obecnie na drug¹ po³owê maja, na jego koniec – uruchomienie Miejsc Obs³ugi Klienta, a rozpoczêcie poboru op³at – na pocz¹tek czerwca. Do koñca wrzeœnia ma funkcjonowaæ okres przejœciowy – op³aty drogowe maj¹ byæ pobierane w obu systemach. Z pocz¹tkiem paŸdziernika ju¿ tylko poprzez e-TOLL.

Nowy system bêdzie funkcjonowa³ w oparciu o satelitarne pozycjonowanie samochodów. Obecny viaTOLL dzia³a na zasadzie pozycjonowania radiowego. Do poboru elektronicznych op³at maj¹ byæ wykorzystywane m.in. kana³y p³atnoœci online, jak np. BLIK, nawigacje satelitarne czy telefony komórkowe. Do zap³aty za przejazd komórk¹ pos³u¿y bezp³atna aplikacja mobilna.

Od 1 grudnia e-TOLL ma tak¿e umo¿liwiaæ op³acanie przejazdu p³atnymi odcinkami autostrad zarz¹dzanych przez pañstwo kierowcom samochodów osobowych. Chodzi o odcinki Konin–Stryków (autostrada A2) i Wroc³aw–Soœnica (autostrada A4), gdzie z koñcem listopada wygasaj¹ obecne umowy na obs³ugê manualnego systemu poboru op³at. Zamiast bramek bêdzie pobór op³aty w systemie swobodnego ruchu, a kierowcy bêd¹ op³acaæ przejazd poprzez e-TOLL lub e-bilet kupowany online lub w kiosku.

Prywatni pod lup¹

Instytut Staszica sygnalizuje jednak, ¿e e-TOLL mo¿e byæ wykorzystany do inwigilacji i gromadzenia wra¿liwych danych u¿ytkowników samochodów osobowych. W ich przypadku satelitarna metoda pobierania op³at nie jest stosowana nigdzie na œwiecie.

Nowy system nie ujednolici poboru op³at na autostradach koncesyjnych. Co prawda, nowelizowana ustawa o autostradach p³atnych przewiduje mo¿liwoœæ zmiany sposobu poboru na takich odcinkach. Mog³oby to nast¹piæ jednak na wniosek koncesjonariuszy i po zmianach umów, na co siê na razie nie zanosi.

Football news:

Barcelona will sell 19-year-old winger de la Fuente to Marseille for 3.5 million euros
Wales defender Gunter: I don't know when the Euro will end for us, otherwise I would be rich
Chiesa Ob 1-0 with Wales: We proved that every Italian player can perform successfully
Denmark has an unusual coach-philosopher: he turned children's football around, looked for the principles of the national team with the former prime Minister
Football has become uninteresting. 60% of the time, players roll the ball in their own half. Honorary President of the Russian Federation Vyacheslav Koloskov shared his opinion about the entertainment of Euro 2020
Coach of Finland before Belgium: We can even take the first place in the group. Just fantastic
Atalanta can offer 20 million euros to Bologna for the defender of the Japanese national team Tomiyasu