Poland

Czy warto zainwestować w przygotowanie polityki cen transferowych

Podatek dochodowy

Ksiêgowa

AdobeStock

Ustalenie procedur, zasad i wytycznych obowi¹zuj¹cych wewn¹trz grupy pozwala zapewniæ transparentnoœæ rozliczeñ pomiêdzy poszczególnymi podmiotami.

Podmioty funkcjonuj¹ce w ramach grup kapita³owych i prowadz¹ce z³o¿one rozliczenia z podmiotami powi¹zanymi czêsto spotykaj¹ siê z dylematami, w jaki sposób ustaliæ rynkowe ceny w stosowanych rozliczeniach. Narzêdziem, które pozwala zachowaæ spójne zasady rozliczeñ, w szczególnoœci w przypadku du¿ej liczby transakcji wewn¹trzgrupowych, mo¿e byæ poprawnie stworzona polityka cen transferowych.

Co to takiego

Polityka cen transferowych (polityka TP) mo¿e byæ swoistym rozwi¹zaniem wskazuj¹cym, w jaki sposób ustalaæ ceny w rozliczeniach z podmiotami powi¹zanymi. Stanowi ona wytyczne dla podmiotów, zawieraj¹ce za³o¿enia i zasady dotycz¹ce metodologii ustalania cen dla transakcji realizowanych z innymi pomiotami powi¹zanymi. Transakcje objête polityk¹ cen transferowych mog¹ dotyczyæ na przyk³ad transakcji towarowych (zakup / sprzeda¿), us³ugowych (us³ugi wsparcia, licencje, znaki towarowe), finansowych (po¿yczki, cash-pooling, hedging) czy innych realizowanych w grupie kapita³owej.

Treœæ polityki cen transferowych w praktyce mo¿e obejmowaæ m.in. okreœlenie powi¹zañ funkcjonuj¹cych w grupie pomiêdzy podmiotami powi¹zanymi, przedstawienie ³añcuchów wartoœci dodanej funkcjonuj¹cych w grupie i ich wp³ywu na rozliczenia funkcjonuj¹ce pomiêdzy podmiotami czy wskazanie rynkowych metod rozliczeñ dla typowych transakcji wewn¹trzgrupowych realizowanych w grupie.

Co wa¿ne, opisane w polityce zasady powinny byæ w praktyce wykorzystywane przez podmioty powi¹zane do ustalania spójnych w ca³ej grupie rozliczeñ w umowach zawieranych z podmiotami powi¹zanymi. Takie ustandaryzowanie rozliczeñ wewn¹trz grup pozwala zapewniæ transparentnoœæ obowi¹zuj¹cych rozliczeñ pomiêdzy poszczególnymi podmiotami.

Ka¿da polityka TP powinna byæ równie¿ poparta analizami porównawczymi wskazuj¹cymi rynkowy poziom np. oprocentowania w transakcjach po¿yczek, czy poziomu zysku nale¿nego dostawcom lub us³ugodawcom w przypadku œwiadczenia us³ug. Takie analizy maj¹ na celu potwierdzenie stosowania rynkowych cen i powinny podlegaæ procesowi aktualizacji. Aktualizacja analiz powinna byæ przeprowadzana w przypadku zmian w przebiegu transakcji lub co trzy lata (zgodnie z powszechnie przyjêtym podejœcie, zgodnym z przepisami ustawy o CIT obowi¹zuj¹cymi w Polsce). Zmiany w analizach powinny zostaæ ka¿dorazowo równie¿ odzwierciedlone w polityce TP.

To nie takie proste

Tworzenie polityki TP nie jest ³atwym zadaniem w przypadku z³o¿onych rodzajów transakcji i du¿ej liczby podmiotów funkcjonuj¹cych w grupach kapita³owych. Im wiêksza grupa i z³o¿onoœæ realizowanych transakcji wewn¹trzgrupowych, tym polityka TP bêdzie bardziej z³o¿ona.

Trudnoœci¹ w przygotowaniu polityki TP jest równie¿ koniecznoœæ zidentyfikowania najbardziej kluczowych i typowych rozliczeñ z podmiotami powi¹zanymi. Mo¿e to byæ proces czaso- i pracoch³onny, zw³aszcza i¿ celem ka¿dej polityki powinno byæ prawid³owe okreœlenie mechanizmów rozliczeñ, które we w³aœciwy sposób zapewni¹ rynkowoœæ transakcji i zostan¹ dostosowane do specyfiki regulacji podatkowych w danym kraju. Warto pamiêtaæ, ¿e mimo jednolitych wytycznych OECD z zakresu cen transferowych obowi¹zuj¹cych w wielu krajach, lokalne przepisy TP mog¹ siê ró¿niæ.

Ponadto, tworzone wytyczne dla rozliczeñ z podmiotami powi¹zanymi powinny ka¿dorazowo oddawaæ specyfikê i zakres realizowanych transakcji oraz specyfikê lokalnych rynków, na których dzia³alnoœæ prowadzona jest w grupie. Czêsto polityka TP w przypadku du¿ej skali prowadzonego biznesu powinna zostaæ dostosowana do specyfiki dzia³alnoœci jednostek biznesowych, regionów czy specyfiki danego typu realizowanych transakcji (np. transakcje produkcyjne, dystrybucyjne czy finansowe). Dlatego w du¿ych grupach kapita³owych mo¿e siê zdarzyæ, ¿e polityka powinna zostaæ dostosowana do specyfiki podmiotu czy danego rodzaju biznesu.

Wiele korzyœci

Polityka cen transferowych jest narzêdziem najczêœciej wykorzystywanym w najwiêkszych grupach kapita³owych. Warto jednak rozwa¿yæ jej wdro¿enie równie¿ przez mniejszych podatników w rozliczeniach z podmiotami powi¹zanymi, gdy¿ daje wiele korzyœci.

Po pierwsze, polityka cen transferowych daje wskazówki podmiotom rozpoczynaj¹cym dany rodzaj rozliczeñ jak ustalaæ rynkowe ceny w planowanej transakcji z podmiotem powi¹zanym. Przy wprowadzeniu nowych rozliczeñ przez dany podmiot jest to o tyle wa¿ne, ¿e podmiot mo¿e stosowaæ wypracowany w grupie mechanizm rozliczeñ, sprawdzony ju¿ dla danego rodzaju transakcji. Ponadto, ustalane zasady rozliczeñ w polityce TP powinny byæ potwierdzone analizami porównawczymi. Dlatego podmioty uzyskuj¹ bezpieczeñstwo stosowania rynkowych cen. To pozwala na ograniczenie ryzyk zwi¹zanych z potencjalnym podwa¿aniem rynkowoœci cen i doszacowaniem w przypadku kontroli przez organy podatkowe.

Po drugie, polityka cen transferowych zapewnia zachowanie spójnoœci i jednolitoœci w stosowanych mechanizmach rozliczeñ w grupach kapita³owych. Na poziomie zarówno centralnym, jak i jednostkowym zarz¹d grupy ma pewnoœæ, ¿e ka¿dy podmiot podlega analogicznym zasadom cenotwórczym. W przypadku podmiotów zlokalizowanych w odleg³ych regionach, wytyczne zawarte w polityce pozwalaj¹ na zachowanie spójnoœci w zakresie stosowanych cen w przypadku du¿ej liczby podmiotów, z którymi transakcja jest realizowana.

W³aœciwe zarz¹dzanie cenami transferowymi pozwala na efektywne prowadzenie rozliczeñ wewn¹trzgrupowych pomiêdzy podmiotami powi¹zanymi, a tym samym zapewnia bezpieczeñstwo podatkowe poprzez ograniczenie ryzyk dotycz¹cych potencjalnego doszacowania dochodu spowodowanego stosowaniem nierynkowych cen.

Kiedy aktualizowaæ

Warto pamiêtaæ, ¿e polityki cen transferowych powinny byæ aktualizowane i dostosowywane do zmieniaj¹cego siê otoczenia konkurencyjnego, a tak¿e zmian zachodz¹cych wewn¹trz grupy na skutek rozwoju tworz¹cych j¹ podmiotów.

Szczególnie w czasach zmian na rynku, jakim jest np. pandemia COVID-19, grupy kapita³owe, posiadaj¹ce polityki cen transferowych, powinny dokonywaæ ich rewizji pod k¹tem zasadnoœci dalszego funkcjonowania dotychczas stosowanych metod rozliczeñ. W szczególnoœci w polityce powinny zostaæ odzwierciedlone zmiany w funkcjonowaniu grup kapita³owych na skutek COVID-19 (np. w wyniku zmian roli / funkcji podmiotów poprzez poszerzenie / ograniczenie funkcji poprzez lockdown) lub realokacji zysków pomiêdzy podmiotami z grupy. Warto zwróciæ uwagê czy rozliczenia w transakcjach odpowiadaj¹ podzia³owi ryzyk ponoszonych przez podmioty powi¹zane (np. czy podmioty powi¹zane ponosz¹ce najwiêkszy poziom ryzyk s¹ w odpowiedni sposób wynagradzane za nie). Drugim aspektem jest weryfikacja czy ograniczenia w zakresie œwiadczonych us³ug / sprzedawanych towarów maj¹ swoje odzwierciedlenie w algorytmie kalkulacji wynagrodzenia.

Agnieszka Krzy¿aniak jest starszym mened¿erem w MDDP Michalik D³uska Dziedzic i Partnerzy

podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.)

Obecne obowi¹zki w zakresie polityki TP w Polsce

Posiadanie polityki cen transferowych w Polsce nie jest obecnie wymogiem ustawowym. Natomiast podatnicy nale¿¹cy do najwiêkszych grup kapita³owych (o skonsolidowanych przychodach pow. 200 mln z³) w dokumentacji grupowej (Master File) koniecznie musz¹ przedstawiæ informacje, które znajduj¹ siê polityce cen transferowych. Dane wymagane w dokumentacji grupowej, pochodz¹ce z polityki cen transferowych, dotycz¹ m.in. polityki cenowej dla transakcji finansowych, us³ug czy dotycz¹cych wartoœci niematerialnych i prawnych. Posiadanie takiej polityki w grupie u³atwia wype³nienie tego rodzaju obowi¹zków sprawozdawczych.

Zdaniem autorki

Magdalena Marciniak, partner, doradca podatkowy w MDDP Michalik D³uska Dziedzic i Partnerzy

Polityka cen transferowych wp³ywa na strategiê podatkow¹ firmy

Od pocz¹tku 2021 r. wesz³y w ¿ycie nowe regulacje dotycz¹ce obowi¹zku polskich podatników do publikowania informacji o przyjêtej polityce podatkowej firmy. Obowi¹zek ten dotyczy tylko najwiêkszych podmiotów o przychodach powy¿ej 50 mln EUR oraz podatkowych grup kapita³owych. Polityka podatkowa publikowana przez podatników powinna zawieraæ m.in. informacje dotycz¹ce transakcji z podmiotami powi¹zanymi. Co dok³adnie powinna zawieraæ taka polityka, jeœli chodzi o informacje dotycz¹ce cen transferowych, nie zosta³o jasno doprecyzowane przez ustawodawcê. Natomiast warto zwróciæ uwagê, ¿e polityka cen transferowych funkcjonuj¹ca w grupie mo¿e w bezpoœredni sposób kszta³towaæ strategiê podatkow¹ przyjmowan¹ przez podatników zw³aszcza w przypadku podmiotów, których rozliczenia z podmiotami powi¹zanymi stanowi¹ istotn¹ czêœæ biznesu. Z tego wzglêdu kwestie doboru w³aœciwej metody stosowania cen transferowych, rynkowoœci rozliczeñ i posiadania aktualnych analiz porównawczych nabieraj¹ znaczenia. W szczególnoœci w obecnym otoczeniu podatkowym, które wymaga od podatników jasnych i przejrzystej strategii podatkowej, podmioty prowadz¹ce spor¹ iloœæ rozliczeñ z podmiotami powi¹zanymi powinny rozwa¿yæ stworzenie polityki okreœlaj¹cej jasne i przejrzyste zasady stosowania cen transferowych.

Football news:

Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto
Prosecutors have reopened the case against Jerome Boateng for assaulting an ex-girlfriend in 2019. She died in February
Gian Piero Gasperini: I will not talk about the removal, or UEFA will disqualify me for 2 months
Zidane on the removal of the Broiler: I don't know if the penalty was excessive. The real world was not his best match, but the win
Ex-referee Iturralde on the removal of the Broiler: Borderline foul. It was possible to show both yellow and red