Poland

Dane świadka wypadku w pracy można przetwarzać za zgodą

Wypadek w pracy

AdobeStock

Gdy zespó³ powypadkowy musi przes³uchaæ postronn¹ osobê, powinien uzyskaæ jej zgodê na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego postêpowania.

Pracodawca, który otrzyma³ informacjê o wypadku pracownika, powinien powo³aæ zespó³ powypadkowy. Obowi¹zkiem tego zespo³u jest podjêcie niezw³ocznych dzia³añ zmierzaj¹cych do ustalenia okolicznoœci i przyczyn wypadku. Od sprawnoœci i szybkoœci tych dzia³añ du¿o zale¿y. Ka¿dy dzieñ zw³oki mo¿e przyczyniæ siê do stopniowej utraty cennych informacji, w tym ich zniekszta³cenia. W szczególnoœci dotyczy to œwiadków zdarzenia, którzy s¹ – obok monitoringu wizyjnego – szczególnie cennym Ÿród³em informacji.

Czytaj tak¿e: Wypadek przy pracy: zespó³ powypadkowy a nie pracodawca kwalifikuje zdarzenie - wyrok WSA

Postêpowanie dowodowe

Zespó³ powypadkowy ma obowi¹zek przeprowadziæ postêpowanie dowodowe w oparciu o § 7 ust. 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w  sprawie ustalania okolicznoœci i  przyczyn wypadków przy pracy (DzU nr 105, poz. 870). Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, zespó³ powypadkowy jest obowi¹zany w szczególnoœci wys³u...

Football news:

Semin about the finals of the Russian Cup in different cities: We have super-modern stadiums built for the World Cup
Savin promised that Krasava will return money for tickets to fans in case of defeats in August
Chelsea made two offers to Inter for Lukaku
Ronaldo is ready to return to Real Madrid. Madrid wants to sign only Mbappe (As)
After 10 days, Russia is fifth in the Tokyo 2020 medal standings. A little more-and the UK will catch up with us
Former Liverpool and England player Downing has finished his career
Bardzagli about 18-year-old Mbappe: He ran at a speed of 3,000 miles per hour. I asked Paratici why Juve is not signing him yet