Poland

Dlaczego Polacy mogą lecieć do Turcji, a nie mogą do Egiptu

Fot. AFP

Wicej nowych infekcji w Europie i Polsce

W minionym tygodniu istotnym wydarzeniem dla polskich organizatorw bya decyzja polskich wadz o rozszerzeniu ruchu lotniczego na bardzo wan dla turystycznych wyjazdw wypoczynkowych Polakw Turcj i na notujc znaczny wzrost popularnoci Tunezj. Jednoczenie duy zawd spotka touroperatorw, ktrzy liczyli na umoliwienie pocze lotniczych rwnie z Egiptem, zwaszcza specjalizujcych si w wyjazdach do tego kraju pisze na wstpie swojego cotygodniowego materiau prezes Instytutu Badania Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej.

Za mao testw w Egipcie

Dlaczego pozytywna decyzja zapada w przypadku Turcji, ktra miaa prawie dwukrotnie wyszy i do stabilny wskanik nowych infekcji, a nie obja Egiptu, w ktrym wskanik ten na dodatek ostatnio przebywa w trendzie spadkowym?

Betlej wyjania, e punktem wyjcia do tego typu decyzji s liczby nowych zakae. Ta z kolei zaly od tego, jak duo testw wykonuje si w danym kraju. Znaczna liczba testw pozwala wykry chorych z agodnymi objawami choroby lub nawet bez jej symptomw, co jednak odbija si na statystykach.

Rzecz w tym, e w Egipcie przeprowadza si bardzo mao testw na obecno koronawirusa. Dotd wykonano ich tam niewiele ponad 1,3 tysica na kady milion mieszkacw. W Turcji testw byo okoo 45 razy wicej, czyli 59 tysicy na milion, prawie tyle ile w Polsce (prawie 63 tysice).

Przy tak niskim poziomie testowania prawdziwa sytuacja epidemiczna w Egipcie moe by sabo rozpoznana i najprawdopodobniej ryzyko epidemiczne jest wiksze ni wynika to z liczb wykrytych chorych. Tez tak moe potwierdza znacznie wicej zgonw w stosunku do liczby wykrytych zakaonych w Egipcie (0,09), ni w Turcji (prawie pi razy mniej).

Decyzja polskiego rzdu moe te by efektem oceny opieki zdrowotnej, w Egipcie gorszej ni w Turcji.

Przechodzc do sytuacji epidemicznej w Europie Betlej pisze, e w ostatnioch dwch tygodniach nastpio przyspieszenie zachorowa. Wirusolodzy przewidywali zreszt taki scenariusz jako prawdopodobne nastpstwo agodzenia ogranicze antyepidemicznych i znacznego rozlunienia dyscypliny, jeli chodzi o utrzymywanie odlegoci od innych i stosowania innych nakazw wadz.

W ostatnim tygodniu wzrost zakae odnotowano w 25 krajach, a spadek w 12. Dla krajw zachodniej Europy waony wskanik nowych zakae wzrs z 74 do 91,8 zachorowa na milion mieszkacw, a dla krajw rodkowo-wschodniej czci kontynentu, z 239 do 242. Mowa o krajach rdowych, z ktrych zwykle za granic wyjeda najwicej turystw. Z kolei w krajach docelowych wskanik zakae na milion mieszkacw urs z 98,1 do 113. W tej grupie wyrnia si negatywnie Hiszpania. Bez niej wzrost byby niewielki z 68,9 do 72,7.

Rozkad zgonw przedstawia si wyranie korzystniej od zakae odnotowano 17 krajw ze wzrostem i 12 ze spadkiem. W omiu liczba zgodnw nie zmienia si.

Wyspy nadal bezpieczniejsze

Betlej nawizuje te do wniosku, ktry wysun ju kilka tygodni temu, e wyspy i tereny nadmorskie generalnie lepiej si chroni przed rozprzestrzenianiem koronawirusa. Jednak i to si zmienia przyspieszenie rozprzestrzeniania si wirusa dotkno rwnie i te rejony zwaszcza gdy ruch turystyczny restartowa stosunkowo wczenie, a dodatkowo kontakty z interiorem maj stosunkowo intensywny charakter.

Jako przykad podaje Baleary, ktre notuj do systematyczny i szybki wzrost liczby nowych zachorowa, chocia s one jeszcze na wzgldnie akceptowalnym poziomie. Dla porwnania, w mocno zurbanizowanej Katalonii liczba nowych infekcji signa w zeszym tygodniu prawie 550 na milion mieszkacw wyjania ekspert i odsya czytelnikw do wykresu z tygodniowymi wskanikami zachorowa na niektrych wyspach i w nadmorskich regionach wypoczynkowych wraz z aktualnym wskanikiem dla Polski,

Wyspy, szczeglnie w Portugalii i Hiszpanii, w dalszym cigu maj zdecydowanie mniejszy poziom nowych infekcji w porwnaniu z caym danym krajem.

Nadal optymistycznie sytuacja wyglda na Wyspach Kanaryjskich, gdzie sytuacja epidemiczna konsekwentnie zyskuje na tle wikszoci innych kierunkw. Jest to o tyle istotne, e gdyby utrzymywaa si ona rwnie w nadchodzcych miesicach, mgby to by istotny kierunek wyjazdw zimowych, zwaszcza w obliczu niekorzystnych trendw w Azji Poudniowo-Wschodniej, w Meksyku i Karaibach.

Nadal bardzo korzystnie prezentuj si wskaniki Madery (rwnie kierunek zimowy), najwikszych wysp woskich i mao zurbanizowanej Kalabrii. A jeszcze korzystniej w wypadku Krety. Jest ona najmniej zainfekowana spord gwnych turystycznych wysp greckich, dla ktrych wskaniki rwnie pozostaj na znacznie niszym poziomie ni w innych regionach.

Szczeglnym przypadkiem bya natomiast w ubiegym tygodniu Malta. Niespodziewany wzrost nowych zakae na wyspie jest rezultatem bardzo duej ich liczby wykrytych w czwartek, 30 lipca. Tylko ten jeden dzie odpowiada za prawie dwie trzecie wartoci caego wskanika tygodniowego.

Nastpnie omawia autor sytuacj na pkuli poudniowej ze szczeglnym uwzgldnieniem Australii, gdzie tygodniowy wskanik nowych zakae osign ju 138 przypadkw na milion mieszkacw, cho przed tygodniem byo to 102, a przed dwoma i trzema 78,8 i 52,7).

W Rainbow zapowiada si rekord

Przedmiotem zainteresowania prezesa Traveldaty jest teraz sprawozdanie biura podry Rainbow z pierwszego kwartau tego roku. Firma opublikowaa je 29 lipca. Daje ono obraz sytuacj w spce, ale i w znacznym stopniu take w caej brany zorganizowanej turystyki wyjazdowej bezporednio przed pandemi.

A by to relatywnie dobry okres dla polskich touroperatorw. Do 13 marca, czyli dnia zawieszenia ruchu lotniczego, organizator sprzeda ponad 138 tysicy letnich imprez turystycznych, co stanowio wzrost o 30,5 procent, czyli o 32,4 tysica wycieczek w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku.

Dane te pokazuj, jak korzystna bya dla brany pierwsza faza przedsprzeday lata. Chocia dynamika sprzeday w dalszych miesicach moga wyhamowa, wiele informacji rynkowych, bardzo wyranie wskazywao, e sezon bdzie absolutnie rekordowy. Uwiadamia to skal dewastacji, jak tej brany wyrzdzio pojawienie sie pandemii koronawirusa. Dzisiejszy rozwj sytuacji chorobowej w Polsce, Europie i na wiecie prowadzi do wniosku, e silne ograniczenia ruchu turystycznego mog potrwa duej ni pierwotnie sdzono, a powrt do jego wielkoci z 2019 roku moe jeszcze nie nastpi nawet w sezonie 2021 roku uwaa Betlej.

Sprzeda zimowych imprez turystycznych wzrosa w Rainbow wobec poprzedniego sezonu o prawie 13,7 tysica, co stanowio wzrost o 14,4 procent.

W pierwszym kwartale spka osigna przychody w wysokoci 273,8 mln zotych (wzrost o 11,3 procent). Z powodu dodatkowych kosztw z koca kwartau, zwizanych z koniecznoci sprowadzania turystw z zagranicy, zysk netto organizatora spad z 2,8 do 0,8 mln zotych.

Fundusze wasne touroperatora wyniosy na koniec kwartau 135,7 mln zotych wobec 109,4 mln przed rokiem.

Warto zrealizowanych w pierwszym kwartale imprez turystycznych wyniosa 267,6 mln zotych, co stanowi wzrost o 11 procent. Co charakterystyczne dla sezonu zimowego, w ktrym znaczcy udzia maj drosze imprezy egzotyczne nabywane czsto przez turystw z wikszych miast, wycieczki lepiej sprzedaway si w sieci salonw wasnych (54,6 procent, wzrost o 15,6 procent.) ni w biurach agencyjnych (40,7 procent, wzrost o 8,5 procent) i w internecie (4,7 procent, spadek o 11,2 procent).

Rainbow nie rezygnuje z inwestycji hotelowych

Bardzo istotna w dobie koronawirusa staje si pynno finansowa. Rainbow posiada na koniec marca 31,6 mln zotych gotwki, czyli prawie dwa razy wicej ni w tym samym okresie roku ubiegego (17,7 mln zotych). Stan zaliczek przekazanych hotelom wynis na koniec marca 214,7 mln zotych wobec 197,6 mln przed rokiem, a zaliczek przekazanych firmom lotniczym 10,6 mln wobec 5,6 mln rok wczeniej. Z kolei stan zaliczek otrzymanych przez spk od klientw w zwizki z zakupem imprez turystycznych wynis na koniec kwartau 145 mln zotych wobec 155,3 mln w roku poprzednim.

W okresie jesienno-zimowym grupa kontynuowaa prace budowlano-wyposaeniowe w swoich dwch greckich hotelach White Olive Elite Rethymno i Premium Lindos. Kosztowao to w pierwszym kwartale ponad 11 milionw zotych.

Segment hotelowy organizatora skada si obecnie z 5 obiektw liczcych cznie 629 pokojw, z czego 429 znajduje si w obiektach wasnych, a 200 w uytkowanych na zasadzie najmu dugoterminowego. Kwartalny wynik segmentu by ujemny i wynis minus 3,3 mln zotych wobec minus 1,6 mln w roku poprzednim.

Skala pogorszenia wyniku wydaje si znaczna, ale tak nie jest. Wynik zosta bowiem obciony kosztami amortyzacji m.in. najwikszego obiektu White Olive Laganas w cznej wielkoci 1,56 mln zotych, ktre przed rokiem nie wystpiy, gdy obiekt ten zosta oddany do uytku dopiero w lipcu 2019 roku.

Generalnie pierwszy kwarta 2020 roku pod wzgldem wynikw i pozycji bilansowych (za wyjtkiem wyranie wyszego kapitau) nie rni si zbytnio od pierwszego kwartau 2019 roku mimo ujemnego wpywu dwch ostatnich dekad marca, gdy spka nie realizowaa ju imprez turystycznych, a ponosi koszty sprowadzania klientw do kraju.

Wyniki drugiego kwartau, o wiele ciekawszego, firma przedstawi w raporcie z pierwsze procze, 30 wrzenia zamyka ten wtek Betlej i przechodzi do tradycyjnego ju zaprezentowania map i tabeli obrazujce sytuacj epidemii w poszczeglnych krajach, podzielonych na rynki rdowe i docelowe.

Rosn rnice w sytuacji epidemicznej

Jak podkrela, nie obejmuj one liczb bezwzgldnych, ale obejmuj liczby zachorowa i zgonw odniesione do liczby mieszkacw. Nie pokazuj te liczb narastajco od pocztku epidemii, lecz dotycz ostatniego tygodnia (midzy godzinami 22 w kolejne niedziele), co pozwala trafniej obserwowa biece tempo i skutki epidemii.

W rynkach rdowych komentuje Betlej nastpiy pewne zmiany zwizane z coraz wyraniejszym rnicowaniem si sytuacji epidemicznej w poszczeglnych krajach obu czci kontynentu. W ubiegym tygodniu w wikszoci krajw Europy Zachodniej wskaniki nowych zakae wzrosy, osigajc w Belgii dawno nie spotykan warto 320 przypadkw na milion (przed tygodniem byo to jeszcze 176 przypadkw) i przekraczajc w niektrych krajach (Francja, Holandia, Szwajcaria) granic 100 nowych zachorowa na milion mieszkacw, a niektrych zbliya si ju do tej granicy.

Na pocieszenie mona doda, e wystpia niemale rwnowaga w rozwoju sytuacji w zakresie liczby przypadkw miertelnych, gdy liczba krajw z wzrastajc liczb zgonw bya taka sama, jak wykazujcych spadki (po 4), a w trzech wskanik nie uleg zmianie. Jednake oglny waony wskanik dla regionu spad (z 2,23 do 2,14 przypadkw na milion), gdy poprawa wskanikw (czyli ich spadek) miaa miejsce w pastwach o wikszej liczbie ludnoci.

Niekorzystnie przedstawiaa si pod wzgldem trendu sytuacja w Europie rodkowej (bez Rosji, Biaorusi i Ukrainy), gdzie nowe zachorowania we wikszoci krajw rosy, przy czym w Rumunii by to ju dziewity wzrost z rzdu, a warto wskanika dla tego kraju staa si (oprcz Luksemburga) najwysza wrd krajw Unii Europejskiej. W Polsce pierwszy raz od pocztku pandemii tygodniowy wskanik nowych zachorowa przekroczy granic 100, podczas gdy jeszcze trzy tygodnie temu by najniszy od marca tego roku i wynis 51,1. wiadczy to o znacznej, obok Czech, Rumunii, Bugarii i Albanii, dynamice wzrostu liczby zakae rwnie w naszym kraju wyjania autor.

W Rosji i na Biaorusi odnotowano dalsze spadki zachorowa i zgonw. Mniej korzystna bya natomiast sytuacja na Ukrainie gdzie odnotowano wzrost liczby zakae przy stabilizacji liczby zgonw.

Wyranie poprawia si sytuacja w Szwecji, w ktrej tygodniowy wskanik nowych zachorowa odnotowa ju pity kolejny spadek, tym razem z 167 do 135 przypadkw na milion mieszkacw. Jest to ju znacznie mniej ni w kilku krajach Unii o wysokich jego wartociach, jak Luksemburg (1970), Rumunia (432), Hiszpania (344), Belgia (320) i Bugaria (218).

Coraz bardziej zrnicowana staje si rwnie sytuacja pod wzgldem zmian wskanikw epidemicznych w krajach docelowych. Kolejny ju raz bardzo na niekorzy zmienia si ona w Hiszpanii, gdzie nastpi gwatowny wzrost zakae, ktry w cigu dwch ostatnich tygodni podnis warto wskanika z 135 do 344 przypadkw na milion. Niepokoi te mog duy wzrost liczby wykrytych infekcji na Malcie i Cyprze.

Dalsze, cho nie tak ju znaczne pogorszenie sytuacji odnotowano w Albanii (pity raz z rzdu) i w Maroku, postpujca poprawa widoczna jest za w Portugalii i Chorwacji i ostatnio w Bugarii (z wyczeniem rejonu Warny).

Wrd mniej zainfekowanych, ale bardzo istotnych dla wypoczynkowego ruchu turystycznego krajw niewielki wzrost liczby nowych zakae odnotowano w Grecji, Woszech, Tunezji i w Turcji, a dalsze obnienie wskanikw miao miejsce w Egipcie (vide pierwsza cz materiau). Bardzo duy wzrost wskanika zachorowa w Hiszpanii zdecydowa o oglnym wzrocie wskanika dla tej grupy krajw z ubiegotygodniowego 98,1 do 113 wylicza prezes Traveldaty.

rdo wykresw i tabeli: Traveldata

W ostatnim tygodniu w Europie Zachodniej sytuacja epidemiczna ulega znaczcemu pogorszeniu. Nastpi wyrany wzrost tygodniowego wskanika zakae z 74 do 91,8. Wynika to z wikszej liczby krajw z pogorszeniem sytuacji wobec tych, w ktrych nastpia poprawa (9 do 2), zwaszcza, e liczba zakae rosa w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, ktre jako kraje o duej liczbie ludnoci maj istotny wpyw na warto redniej waonej wskanika.

Liczba zakae spada natomiast w pastwach skandynawskich i w Sowenii. W regionie obniy si szesnasty raz z rzdu tygodniowy wskanik zgonw, tym razem z 2,23 do 2,14 przypadkw na milion mieszkacw.

W rodkowo-wschodniej czci kontynentu sytuacja epidemiczna rwnie pogorszya si, co uwidacznia zwikszenie wskanika z 239 do 242, mimo dalszych spadkw liczby nowych infekcji w Rosji i Biaorusi. Pozytywny wpyw obu tych krajw zosta z nawizk zniwelowany pogorszeniem si sytuacji na Ukrainie, w Rumunii, Czechach i w Polsce.

Sidmy raz z rzdu wzrosa w minionym tygodniu liczby nowych zachorowa w Japonii ju dwukrotnie przekraczajc dotychczasowe rekordowe wartoci notowane w tym kraju w poowie kwietnia.

W Korei Poudniowej pomimo przyspieszenia wzrostu wskanika nowych infekcji w ubiegym tygodniu nadal utrzymuje si on na bardzo niskim poziomie.

Wskanik nowych zakae w Chinach trzeci raz wzrs po trzech wczeniejszych spadkach z rzdu, ale nadal przebywa w strefie wartoci bardzo niskich koczy podsumowanie autor.

Football news:

Godin will terminate his contract with Inter and move to Cagliari (Fabrizio Romano)
Wolverhampton made red and green uniforms to make the 12 Portuguese players at the club feel good. New level of care 🔴 🟢
Jose Mourinho: I have too many players at Tottenham. I don't like it
FIFA allowed players to change the national team if they played one official match other than the world Cup
Tiago is still in Liverpool: he came for a new challenge, and Klopp won't even have to sell anyone
Tiago on moving to Liverpool: I Want to win as many trophies as possible. I will give my heart to the field
Ex-agent of Levandovsky sued the player's company and demands about 9 million euros