Poland

Dobra wola pracodawcy zdecyduje o zakazie konkurencji

Kadry

Adobe Stock

Dopuszczalne jest wprowadzenie do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy warunku zawieszaj¹cego (art. 89 k.c.), uzale¿niaj¹cego powstanie skutków czynnoœci prawnej (umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy) od oœwiadczenia pracodawcy z³o¿onego najpóŸniej w ostatnim dniu obowi¹zywania umowy o pracê.

Tak orzek³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z 21 paŸdziernika 2020 r. (I PK 241/18).

Pracownik, którego dotyczy³a sprawa, by³ zatrudniony na stanowisku menad¿erskim. Pracodawca podpisa³ z nim umowê o zakazie konkurencji, obejmuj¹c¹ wszelk¹ dzia³alnoœæ naruszaj¹c¹ interes pracodawcy. Zakaz konkurencji mia³ trwaæ tak¿e przez rok po ustaniu stosunku pracy, a pracownikowi przys³ugiwa³oby z tego tytu³u odszkodowanie w wysokoœci 25 proc. przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia z ostatniego roku trwania stosunku pracy, ale tylko w przypadku z³o¿enia przez pracodawcê pisemnego oœwiadczenia w tym przedmiocie najpóŸniej w ostatnim dniu obowi¹zywania umowy o pracê. Brak oœwiadczenia pracodawcy mia³ powodowaæ rozwi¹zanie umowy o zakazie konkurencji z ostatnim dniem zatrudnienia. Pracownik z³o¿y³ wypowiedzenie i stosunek pracy zakoñczy³ siê z up³ywem okresu wypowiedzenia. Pracodawca nie z³o¿y³ w tym okresie ¿adnego oœwiadczenia co do zakazu konkurencji. Kilka miesiêcy póŸniej pracownik wyst¹pi³ przeciw...

Football news:

Lewandowski about 1:1 with Spain: Our plan worked. Poland will not be the favorite in the game against Sweden
Pau Torres: Spain will do everything to reach the next round of the Euro. You need to believe in yourself
Enrique pro 1:1 with Poland: I expected more superiority from Spain. No one said that it would be easy
Rodri ob 1:1 with Poland: We are very disappointed. The pitch was not in the best condition, but this is no excuse
Alvaro Morata: Spain had a chance to beat Poland. I am grateful to Luis Enrique for his trust
Kozlowski broke the Euro record by playing for Poland at 17 years and 246 days. He surpassed Bellingham
For the first time since 1996, Spain has no wins after two rounds at the Euro. Then it reached the playoffs