Poland

Duda nie mógł, a poleciał. Co zdarzyło się w Babimoście?

Andrzej Duda

fot. Jakub Szymczuk/ KPRP

Niezgodny z przepisami lot z prezydentem RP na pok³adzie tuszowali urzêdnicy i szefowie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo oraz w³adze PLL LOT - stenogramy ich rozmów ujawni³a Wirtualna Polska.

Powrót prezydenta Andrzeja Dudy z Zielonej Góry do Warszawy 2 lipca 2020 r., na finale kampanii wyborczej, odby³ siê ze z³amaniem najwa¿niejszej regu³y – samolot z g³ow¹ pañstwa wystartowa³ po zamkniêciu lotniska i zakoñczeniu pracy przez kontrolê ruchu lotniczego.

Lotnisko w Babimoœcie czynne by³o wówczas do 22. O tej samej godzinie pracê koñczy³ kontroler (zgodnie z prawem nie mo¿e zostaæ w pracy nawet piêæ minut d³u¿ej). Kolumna z prezydentem pojawi³a siê na lotnisku o 21.55. Samolot nie mia³ prawa wzbiæ siê w powietrze, a jednak o 22.12 odlecia³. Kapitan statku powinna odmówiæ lotu, jednak tego nie zrobi³a.

Portal Wirtualna Polska ujawni³ we wtorek, jak grupa pañstwowych urzêdników, po tym kiedy spraw¹ zaczêli interesowaæ siê dziennikarze, próbowa³a ukryæ ten incydent. Dowodem s¹ ujawnione rozmowy na komunikatorze WhatsApp. Rozmowa „jak wybrn¹æ z k³opotu” toczy³a siê miêdzy szefem LOT Rafa³em Milczarskim, Januszem Janiszewskim, prezesem Polskiej Agencji ¯eglugi Powietrznej, dwoma ministrami (Marcinem Hora³¹ i Maciejem Ma³eckim), Marcinem Kêdryn¹, dyrektorem biura prasowego Kancelarii Prezydenta RP. Z zapisu rozmów wynika, ¿e ka¿dy zdawa³ sobie sprawê, ¿e lot nie powinien siê odbyæ. Do mediów ma iœæ nieprawdziwy komunikat. „Dyskusja skupia siê przede wszystkim na tym, jak ukryæ przebieg wydarzeñ, które mog³yby zaszkodziæ Andrzejowi Dudzie w kampanii prezydenckiej” – podkreœla WP.

Z rozmowy miêdzy wie¿¹ a pilotem wynika, ¿e na kapitan jest wywierana presja, by lecieæ (choæ lotnisko by³o ju¿ od kilku minut zamkniête). Pilot mówi: „Wiem, ja rozumiem, no z ty³u nas te¿ naciskaj¹, dlatego pytam, ¿eby ewentualnie rzuciæ has³em jakimœ”.

Sprawê incydentu bada Pañstwowa Komisja Badania Wypadków. Kapitan statku, która zdecydowa³a siê wystartowaæ wbrew przepisom, „nie zg³osi³a incydentu, co w efekcie doprowadzi³o do utraty nagrañ z kabiny tamtego lotu”.

LOT t³umaczy, ¿e „wewnêtrzne postêpowanie wykaza³o brak naruszeñ przepisów prawa lotniczego. Pope³niono za to b³¹d w zastosowaniu instrukcji operacyjnej, który powsta³ w wyniku niejednoznacznej komunikacji z wie¿¹ kontroli lotów”.

– Po katastrofie smoleñskiej, która powinna byæ nauczk¹ do koñca ¿ycia, promowaliœmy asertywnoœæ. Ta historia pokazuje, ¿e ju¿ tak nie jest. £amanie wydawa³oby siê drobnych procedur buduje grunt pod przysz³e wypadki – mówi nam Tomasz Siemoniak, by³y wicepremier i minister obrony rz¹du PO–PSL.

Przypomina podobn¹ sprawê, gdy premier Donald Tusk polecia³ do Afganistanu. W drodze powrotnej, z miêdzyl¹dowaniem na zatankowanie w Armenii, zacz¹³ padaæ œnieg. – To wstrzyma³o lot o trzy minuty. Ale lotnisko zamkniêto i nigdzie nie polecieliœmy – mówi.

– Obowi¹zuje jedna podstawowa zasada: decyduje i ostatnie zdanie zawsze powinien mieæ, i w dobrze zorganizowanych pañstwach ma, dowódca statku powietrznego – mówi Wojciech £uczak, wiceprezes Agencji Lotniczej Altair. – Po tragedii smoleñskiej jako grupa analityków lotniczych zabiegaliœmy u prezydenta Komorowskiego o wprowadzenie bardzo œcis³ych procedur lotów najwy¿szych osób w pañstwie. Po to, by jakakolowiek decyzja polityczna nigdy nie wp³ywa³a na decyzje, które w przypadku lotów ma podejmowaæ wy³¹cznie kapitan statku powietrznego. Nie wiem, czy te procedury wprowadzono – wskazuje.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude