Poland

Duże badanie chińskiej szczepionki. Skuteczność 67 proc.

Jednoczeœnie preparat okaza³ siê skuteczny w 85 proc., jeœli chodzi o zapobieganie hospitalizacji, w 80 proc. zapobiega³ zgonom. Raport w tej sprawie opracowa³o chilijskie Ministerstwo Zdrowia.

Chile, bêd¹ce jednym ze œwiatowych liderów szczepieñ przeciw COVID-19, do³¹czy³o do krajów, które kampaniê wakcynacji wykorzysta³y do zebrania danych o skutecznoœci szczepionek poza kontrolowanymi badaniami klinicznymi i w obliczu nieprzewidywalnych zmiennych w spo³eczeñstwie. Wczeœniej w Wielkiej Brytanii w podobny sposób zebrano dane o skutecznoœci preparatu AstraZeneca, a w Izraelu - o szczepionce Pfizera. W drugim z tych przypadków zebrano dane dotycz¹ce 1,2 milion ludzi. W gronie tym znaleŸli siê i ci, którzy zostali zaszczepieni, i ci, którzy szczepionki jeszcze nie otrzymali.

W badaniu w Chile zbadano skutecznoœæ CoronaVac wœród a¿ 10,5 miliona osób, równie¿ analizuj¹c zarówno osoby, które zosta³y zaszczepione, jak i te, które nie dosta³y jeszcze zastrzyku. Dwie dawki chiñskiego preparatu podaje siê w odstêpie oko³o 28 dni.

Dane zebrane w Chile wypadaj¹ korzystnie w porównaniu z poprzednio opublikowanymi statystykami, dotycz¹cymi skutecznoœci CoronaVac w badaniach klinicznych. W styczniu brazylijskie badanie wykaza³o, ¿e ogólna skutecznoœæ szczepionki w zapobieganiu objawowej infekcji wynosi³a nieco powy¿ej 50 proc., w zapobieganiu koniecznoœci leczenia - 83,7 proc., a w zapobieganiu umiarkowanym i ciê¿kim przypadkom -  100 proc. W Indonezji podobne badanie oceni³o skutecznoœæ chiñskiego preparatu na 65 proc.

W chilijskim badaniu przyjrzano siê wp³ywowi szczepieñ na spo³eczeñstwo w przedziale miêdzy 2 lutego a 1 kwietnia, uwzglêdniaj¹c wiek, p³eæ, choroby wspó³istniej¹ce, poziom dochodów i narodowoœæ. Autorzy badania podkreœlili, ¿e wyniki ró¿ni¹ siê od tych, uzyskanych w badaniach klinicznych (np. ni¿sza skutecznoœæ w zapobieganiu zgonom), prawdopodobnie w zwi¹zku z drug¹ fal¹ pandemii w Ameryce Po³udniowej.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude