Poland

Dzieci do szkół, nowy koronawirus do Polski. Co to przyniesie?

Fot. AFP

Wiadomoœæ, ¿e do Polski dotar³ szybciej zara¿aj¹cy koronawirus z Wielkiej Brytanii zbieg³a siê w czasie z powrotem dzieci z klas od pierwszej do trzeciej do szkó³. To nie wró¿y dobrze – uwa¿a ekspert.

W czwartek rano laboratorium genXone poinformowa³o, ¿e najprawdopodobniej nowy brytyjski wariant koronawirusa zidentyfikowano równie¿ w Polsce u pacjenta pochodz¹cego z województwa ma³opolskiego – informuje na wstêpie cotygodniowego raportu o sytuacji epidemicznej prezes Instytutu Badañ Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej.

I dodaje, ¿e na razie nie ma zweryfikowanych informacji, ¿e nowe odmiany patogenu powoduj¹ ciê¿szy przebieg choroby, ale przyjmuje siê, ¿e jest on od 50 do 70 procent bardziej zaraŸliwy przez co stanowi wiêksze zagro¿enie dla szybszego rozprzestrzeniania siê zaka¿eñ.

Sytuacja epidemiczna Polsce nadal jest stosunkowo korzystna, zw³aszcza na tle unijnych krajów bezpoœrednio lub poœrednio (poprzez morze jak np. Dania) granicz¹cych z Polsk¹.

Ilustruje to wykres przygotowany przez Traveldatê (dane z ostatniego tygodnia). Masywniejsze niebieskie s³upki oznaczaj¹ œredni wskaŸnik liczby zachorowañ (lewa skala), a wê¿sze s³upki czerwone œredni wskaŸnik liczby zgonów, który w celu lepszej wizualizacji przedstawiony jest w zmienionej skali prawej.

Jak podkreœla autor, niemieckie wskaŸniki s¹ bardzo zbli¿one do polskich, ale tamtejsze restrykcje ostrzejsze i prawdopodobnie bêd¹ trwa³y d³u¿ej.

W Niemczech przez pewien czas ograniczenia i regulacje by³y ³agodniejsze ni¿ w Polsce, co jednak¿e prowadzi³o do sukcesywnego pogarszania siê sytuacji epidemicznej. Jednak to nie dawa³o zadowalaj¹cych efektów. Dlatego w³adze Niemiec wprowadzi³y pe³ny lockdown, który by³ ju¿ kilkakrotnie przed³u¿any, a obecny termin jego obowi¹zywania to 14 lutego.

Niemieckie w³adze ca³kowicie zamknê³y szko³y i przedszkola, restauracje, puby, teatry oraz handel detaliczny za wyj¹tkiem sklepów spo¿ywczych i aptek. Restrykcje s¹ wiêc nawet nieco radykalniejsze ni¿ w Polsce, gdzie funkcjonuj¹ przedszkola i trzy najm³odsze klasy w szko³ach.

Zdaniem Betleja uruchamianie nauki w klasach od pierwszej do trzeciej wi¹¿e siê z ryzykiem, poniewa¿ trudno nak³oniæ dzieci do przestrzegania zasad higieny i utrzymywania bezpiecznej odleg³oœci, co mo¿e sprzyjaæ szybszemu rozprzestrzenianiu siê choroby, zw³aszcza w obliczu nowej odmiany koronawirusa. Tym bardziej, ¿e bardzo podobn¹ decyzjê podjêto swego czasu w Izraelu i by³a to „zapewne jedna z g³ównych przyczyn szybkiego odrodzenia siê mocno ju¿ ograniczonej epidemii w tym kraju”.

Portugalia na czele zaka¿onych

Autor zwraca uwagê, ¿e w minionym tygodniu na czo³o listy europejskich krajów najbardziej zaka¿onych trafi³a Portugalia (czwarte miejsce pod wzglêdem zgonów).

Kraj ten stosowa³ dot¹d, jako jeden z nielicznych, relatywnie niedu¿y poziom ograniczeñ i restrykcji. Otwarte by³y m.in. szko³y, a dzia³alnoœæ placówek gastronomicznych podlega³a jedynie czêœciowym ograniczeniom. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e utrzymywano tam funkcjonowanie dwóch g³ównych i najbardziej wydajnych kana³ów transmisji koronawirusa do gospodarstw domowych.

W³adze podjê³y w czwartek, 21 stycznia, decyzjê o natychmiastowym zamkniêciu szkó³ i uczelni i rozwa¿aj¹ dalsze ograniczenia,c w tym w pracy lokali gastronomicznych.

Prezes Traveldaty przypomina, ¿e „zaawansowane modele cyfrowe wyraŸnie wskazuj¹ na szczególnie wielkie niebezpieczeñstwo, jakie w czasie pandemii niesie ze sob¹ funkcjonowanie pubów, restauracji i ró¿norodnych lokali rozrywkowych. Zamiast postêpowaæ zgodnie z podpowiedziami sztucznej inteligencji w³adzom wielu krajów wygodniej jest braæ pod uwagê zalecenia rozumuj¹cych analogowo zespo³ów ró¿norakich ekspertów”. Co sprowadza siê do gdybania.

Jak co tydzieñ sporo miejsca w materiale poœwiêca autor przypomnieniu historii walki z epidemi¹ w Izraelu i Szwecji, a wiêc w dwóch krajach stosuj¹cych odmienn¹ strategiê w tym wzglêdzie. W tym drugim kraju, traktuj¹cym pandemiê niezwykle liberalnie, poch³onê³a ona tysi¹ce ofiar ponad œredni¹ dla pañstw skandynawskich, któr¹ prawdopodobnie uda³oby siê utrzymaæ, gdyby zastosowano restrykcje.

Dlatego zdaniem eksperta trzeba raczej korzystaæ z doœwiadczeñ Izraela. Te¿ nie idealnych, ale przynosz¹cych lepsze efekty, a polegaj¹cych na utrzymywaniu (z okresami luzowania) du¿ych obostrzeñ, a nawet ca³kowitych lockdownów.

Trzeci lockdown wszed³ tu w ¿ycie 27 grudnia i mia³ siê zakoñczyæ po dwóch tygodniach lub póŸniej, jeœli dzienna liczba zaka¿eñ utrzyma siê na poziomie powy¿ej 1000. Poniewa¿ ostatnio liczba jest bliska 10 tysi¹com, szybkie wyjœcie z ograniczeñ wydaje siê ma³o prawdopodobne.

Izrael jest te¿ krajem, który przoduje w szczepieniu obywateli. Na kilka sposobów zapewni³ sobie odpowiedni¹ liczbê szczepionek firmy Pfizer – niedawno poinformowano, ¿e Pfizer zgodzi³ siê udostêpniæ Izraelowi kilka milionów dodatkowych dawek antycovidowej szczepionki w zamian za uzgodniony program przekazywania danych statystycznych, dotycz¹cych m.in. jej skutecznoœci. W ocenê przydatnoœci Izraela dla celów tego programu by³a te¿ zaanga¿owana Œwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Dziêki temu Izrael staje siê Ÿród³em jedynych w swoim rodzaju doœwiadczeñ dla innych pañstw w walce z koronawirusem i szybkiego szczepienia w warunkach ostrego rozwoju pandemii i „oceny jego rezultatów w postaci ograniczenia jej rozwoju i sprowadzenia do rozmiarów niezagra¿aj¹cych istotnie funkcjom spo³eczno-gospodarczym pañstwa oraz zdrowiu i ¿yciu znacz¹cej liczby osób”.

Przegl¹d sytuacji epidemicznej

W drugiej czêœci materia³u autor tradycyjnie przedstawia zaktualizowane mapy i tabelê z danymi obrazuj¹cymi sytuacjê pandemii w poszczególnych krajach. Przy czym dzieli je na kraje bêd¹ce rynkami Ÿród³owymi i docelowymi masowej turystyki.

W prezentowanych ilustracjach kolor czarny zastosowano do oznaczenia obszarów, w których tygodniowy wskaŸnik zaka¿eñ wyniós³ > 2000 na milion mieszkañców, a wskaŸnik zgonów > 40 na milion mieszkañców.

W ostatnim tygodniu podobnie jak w poprzednim tygodniowy wskaŸnik liczby zgonów dla Polski wzrós³ w stosunkowo niewielkim stopniu czyli z 54,8 do 57,3 (+ 4,6 procent), co odpowiada³o w przybli¿eniu œredniemu wzrostowi tego wskaŸnika wœród ogó³u krajów Ÿród³owych.

W porównaniu z Polsk¹ zmiana za korzyœæ wœród krajów o wysokich poziomach wskaŸników nast¹pi³a w krajach nadba³tyckich (spadek z 129 do 64,2), na S³owacji (z 109 do 101), a pogorszenie w Czechach (wzrost z 103 do 114), na Wêgrzech (z 78,8 do 126) oraz w najwczeœniej zaatakowanej now¹ odmian¹ koronawirusa Wielkiej Brytanii (z 94,2 do 115) – relacjonuje Betlej.

Tym razem Betlej prezentuje dodatkowo wykresy zbiorczych wskaŸników zaka¿eñ i zgonów dla tych regionów i dla Wielkiej Brytanii, która jest w tej chwili g³ównym obszarem zaka¿ania now¹ odmian¹ koronawirusa.

Na obu wykresach wyraŸnie widaæ zdecydowan¹ kontynuacjê odbicia wskaŸników dla Wielkiej Brytanii na tle wskaŸników regionalnych – wyjaœnia ekspert. Dla wskaŸnika nowych zachorowañ wyraŸny wzrost nastêpuje pocz¹wszy od tygodnia 14-20 grudnia 2020, przy czym warto przypomnieæ, ¿e 14 grudnia jest najczêœciej wymienian¹ dat¹, w której stwierdzono pojawienie siê tam nowej mutacji koronawirusa.

Dla tygodniowego wskaŸnika zgonów w Wielkiej Brytanii znacz¹cy wzrost widoczny jest od tygodnia 28 grudnia – 3 stycznia, a zw³aszcza 4 -10 stycznia, czyli z dwu- lub trzytygodniowym opóŸnieniem w relacji z przebiegiem wskaŸnika zaka¿eñ. Na razie mo¿na przyj¹æ, ¿e uwzglêdniaj¹c opóŸnienie w czasie, oba te wskaŸniki rosn¹ mniej wiêcej proporcjonalnie, co mo¿e œwiadczyæ, ¿e nowa mutacja koronawirusa jest wprawdzie znacznie bardziej zaraŸliwa, ale sam przebieg choroby jest podobny, czyli nie powoduje wiêcej zgonów – wskazuje Betlej.

Jak konkluduje, dane z najbli¿szych dni i tygodni poka¿¹, czy nowa odmiana skuteczniej (w relacji z dotychczasow¹) rozprzestrzenia siê wœród ludzi w œrednim wieku i dzieci i m³odzie¿y. Gdyby tak by³o, mo¿na by³oby przyj¹æ, ¿e te grupy zani¿aj¹ proporcje zgonów i zachorowañ, co oznacza³oby, ¿e w grupie osób starszych relacja ta jest jednak wiêksza ni¿ dotychczas, a zatem nowa mutacja koronawirusa powoduje relatywnie wiêksz¹ liczbê zejœæ œmiertelnych.

Najwy¿sze wspó³czynniki zaka¿eñ w krajach Ÿród³owych zachodniej Europy, mimo widocznego spadku, nadal utrzymuj¹ siê krajach, do których najwczeœniej dotar³a nowa odmiana koronawirusa, czyli w Irlandii (spadek z 9332 do 5125) i w Wielkiej Brytanii (spadek z 6127 do 4752). Wysoki wskaŸnik ma jeszcze S³owenia, w której równie¿ spad³ on z 6760 do 4690.

Najni¿sze wskaŸniki maj¹ Belgia (1166), Dania (1311), Niemcy (1441) i Austria (1451). We Francji, w której wskaŸnik zaka¿eñ by³ przewa¿nie wyraŸnie ni¿szy od œredniej obecnie jest ju¿ na poziomie zbli¿onym do œredniej (1956).

Spadek zbiorczego wa¿onego wskaŸnika nowych zachorowañ, choæ w mniejszej skali ni¿ w zachodniej czêœci kontynentu, odnotowano równie¿ w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Obni¿y³ siê on z 1851 do 1615 na milion mieszkañców, czyli o 12,7 procent. Tym razem na niekorzyœæ zbiorczego wskaŸnika dzia³a³a sytuacja w Rosji, na Bia³orusi i Ukrainie, gdzie w tym czasie wskaŸniki ros³y, w pozosta³ych zaœ krajach spada³y, przy czym w najwiêkszym stopniu na Wêgrzech (z 1468 do 989) i w Czechach (z 8489 do 6335).

W Polsce w ostatnim tygodniu wskaŸnik spad³ do 1324 zaka¿eñ na milion mieszkañców.

W Szwecji w ostatnim tygodniu niespodziewanie znacz¹co obni¿y³ siê do 3402. Zdecydowanie korzystniejsza by³a sytuacja w Finlandii (spadek z 331 do 318) i Norwegii (spadek z 822 do 685). Te trzy wymienione spadki wygenerowa³y obni¿kê ogólnego wskaŸnika dla ca³ej Skandynawii, który w tej sytuacji wyniós³ 1861 wobec 2765 przed tygodniem – opisuje Betlej.

W tym roku zestaw krajów docelowych obejmuje te¿ W³ochy, które od pewnego czasu straci³y ju¿ uzasadnienie dla oddzielnego monitoringu i zosta³y w tej roli zast¹pione przez intensywnie zaka¿an¹ zmutowanym wirusem Wielk¹ Brytaniê.

Ostatni tydzieñ by³ okresem kolejnego doœæ znacz¹cego wzrostu zbiorczego tygodniowego wskaŸnika zachorowañ w krajach docelowych (czyli w takich do których udaj¹ siê turyœci) z 1144 do 1364 przypadków na milion mieszkañców. O takiej sytuacji zdecydowa³o bardzo istotne podniesienie siê wskaŸnika zaka¿eñ w Hiszpanii (z 1851 do 4312), którego wp³ywu nie zdo³a³y zrównowa¿yæ jego znacznie mniejsze spadki we W³oszech (z 2004 do 1735) i w Turcji (z 998 do 720).

Po pewnym zluzowaniu restrykcji i obostrzeñ oraz w wyniku zmêczenia spo³eczeñstwa przed³u¿aj¹cym siê stanem pandemicznym da³ siê ju¿ zauwa¿yæ ponowny wzrost tygodniowych wskaŸników zaka¿eñ w wielu regionach kraju. W okresie ostatnich trzech tygodni dotyczy to zw³aszcza obszaru aglomeracji Madrytu (wzrost z 2092 do 4337 ), Katalonii (z 1847 do 3095) i rejonu Walencja/Alicante (z 1438 do 4479). Nieco mniej dynamiczny by³ wzrost wskaŸników dotycz¹cych Balearów (z 2460 do 3230), a tak¿e Wysp Kanaryjskich, gdzie wskaŸnik poniós³ siê z 607 do 959 nowych infekcji na milion mieszkañców.

Bardzo wysoki wzrost tygodniowego wskaŸnika nowych zachorowañ odnotowano w ostatnich trzech tygodniach w Portugalii z 2005 do a¿ 6481 (o 232 procent), przy czym warto zauwa¿yæ, ¿e w tym kraju nie zamkniêto, a jedynie ograniczono dzia³alnoœæ restauracji, barów i kawiarñ.

WskaŸnik nowych zachorowañ w ostatnich trzech tygodniach rós³ systematycznie równie¿ w Tunezji, a skumulowany wzrost wyniós³ 88 procent – z 924 do 1735 przypadków na milion.

W innych krajach po wzrostach w dwóch poprzedzaj¹cych tygodniach w ostatnim odnotowano spadki wskaŸników. We wspomnianych ju¿ W³oszech wskaŸnik spad³ z 2004 do 1735, na Cyprze z 3880 do 1860, a w Grecji – z 426 do 351.

Bardzo ju¿ niski tygodniowy wskaŸnik infekcji w Maroku spad³ jeszcze bardziej (z 254 do 193). Kolejny raz z rzêdu zdecydowanie najni¿szy wskaŸnik nowych infekcji mia³ Egipt – jedynie 64,3 na milion mieszkañców (przed tygodniem 74,1). Bardzo niski by³ w tym kraju równie¿ wskaŸnik liczby zgonów 3,76 (spad³ z 3,82). Oba te wskaŸniki epidemiczne nadal pozostaj¹ zdecydowanie najni¿sze wœród wszystkich monitorowanych krajów docelowych.

Sytuacja w USA uleg³a w ostatnim tygodniu pod wzglêdem nowych zaka¿eñ pewnej poprawie. WskaŸnik obni¿y³ siê z 5443 do 4721 przypadków na milion mieszkañców, czyli o 13,3 procent, ale jednoczeœnie nieznacznie o 3,1 procent z 70,0 do 72,2 podniós³ siê wskaŸnik zgonów.

W Japonii w tygodniu minionym wskaŸnik podniós³ siê stosunkowo niewiele, czyli do 328, a w Korei Po³udniowej do 72.

Obecnie w³adze s¹ zdania, ¿e ten drugi kraj przechodzi trzeci¹ falê epidemii i apeluj¹ o przestrzeganie regu³ higieny i dystansowania spo³ecznego. Mo¿liwe, ¿e du¿e zdyscyplinowanie spo³eczeñstwa koreañskiego pozwoli nadal utrzymywaæ epidemiê w ryzach.

Tygodniowy wskaŸnik liczby nowych zaka¿eñ w Chinach po licznych wczeœniejszych ró¿nokierunkowych zmianach wykaza³ w ostatnich trzech tygodniach bardzo znacz¹cy wzrost z 2,26 do 13,3. Pewn¹ niespodziank¹ jest odnotowany 17 stycznia pierwszy od trzeciego tygodnia maja 2020 roku przypadek œmiertelny, spowodowany zaka¿eniem koronawirusem.

Warto te¿ podkreœliæ, ¿e pomimo niejednokrotnie znacz¹cego wzglêdnego wzrostu wskaŸniki epidemiczne w wymienionych krajach azjatyckich nadal pozostaj¹ na bardzo niskich poziomach, zw³aszcza w odniesieniu do silnie obecnie zainfekowanych krajów europejskich – koñczy omawianie sytuacji autor.

Football news:

Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals