logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Dziedziczenie biedy wciąż groźne. Jak nauczyć znowu pracy

Mamy w Polsce ok. 8 proc. gospodarstw domowych w szczeglnie trudnej sytuacji, gdzie pracy nie ma aden z dorosych domownikw. W sumie moe chodzi nawet o 1,76 mln osb w wieku od 18 do 59 lat wynika z ostatnich danych Eurostatu, podsumowujcych ubiegy rok. Podobny jest take odsetek 8,3 proc. dzieci w wieku do 17 lat wychowujcych si w rodzinach, gdzie rodzice nie maj staego zatrudnienia.

Taka sytuacja to spory problem ekonomiczno-spoecznych. Mona bowiem przypuszcza, e wikszo tych rodzin yje na tzw. garnuszku pastwa, czyli utrzymuje si z rnych zasikw i wiadcze socjalnych, jest te najbardziej zagroona ubstwem. Jeszcze gorzej, e wiele z nich prawdopodobnie odzwyczaio si od pracy, a swoim dzieciom moe przekazywa negatywne wzorce zachowa.

Modzi ludzie potrzebuj dobrych przykadw do naladowania zauwaa ukasz Komuda z Fundacji Incjatyw Spoeczno-Obywatelskich. Powinni uczy si od rodzicw dyscypliny codziennego ycia, czyli zwykych zachowa typu wychodzenie do pracy, umiejtnoci godzenia rnych obowizkw, ale te zaradnoci i aktywnoci w w zapewnienie rodzinie godziwych warunkw podkrela Komuda. Jeli brak takich wzorcw jest sytuacj trwa, ronie pokolenie modych biernych na rynku pracy i niezaradnych yciowo. Dochodzi od sytuacji dziedziczenia bezrobocia i biedy dodaje Dorota Wrbel-Grecka, dyrektor Centrum Integracji Spoecznej w Legionowie.

W cigu ostatnich lat liczba niepracujcych rodzin nieco spada. Jeszcze w 2013 r. co dziesity Polak y w gospodarstwie domowym, gdzie nikt nie pracowa, obecnie co 12. Nieco mniejsza jest poprawa w przypadku dzieci spadek z 9,8 proc. w 2013 r. do 8,3 proc. w 2017 r.

Nie ma wtpliwoci, e taki spadek to efekt wyjtkowo dobrej sytuacji na rynku pracy. Bezrobocie obniyo si do rekordowo niskich poziomw (jak wynika z danych Eurostatu, stopa bezrobocia w II kw. 2018 r. wyniosa tylko 4,2 proc.), a pracodawcy narzekaj na brak rk do pracy. Jednak dalszych spadkw raczej nie naley si spodziewa, poniewa to grupa osb trudnych do aktywizacji zawodowej.

Przyczyny biernoci caych rodzin s bardzo rne, nie zawsze s proste sposoby, by je usun wyjania Wacaw Hansz, dyrektor CIS w Zielonej Grze. Jak opisuje, czasami s to osoby, ktre zajmuj si innym chorym czy niepenosprawnym czonkiem rodziny (nie tylko dzieckiem, ale te np. mem), czasami sami s rencistami.

S rwnie osoby uzalenione od alkoholu czy narkotykw, byli winiowe, ludzie, ktrzy mimo dorosego wieku nigdy wczeniej nie pracoway, dugotrwale bezrobotni czy te w kocu niebieskie ptaki, ktrym sytuacja ycia bez wielkich pienidzy, ale te bez zobowiza po prostu odpowiada dodaje Hansz.

Rzeczywicie, udzielanie wsparcie takim osobom, zwykle mocno oddalanym od rynku pracy jest bardzo trudne przyznaje Barbara Gil, p.o. dyrektor Powiatowego Urzdy Pracy w Chemie.

Wiele osb po prostu nie zgasza si po adn pomoc, jeli nawet rejestruje si w urzdzie pracy, to tylko po to, by mie i ubezpieczenie zdrowotne, i wity spokj mwi Gil. Ci za, ktrzy chcieli wrci na rynek pracy, ale po duszej przerwie, wymagaj specjalnego podejcia.

Nie maj nawykw pracy, wstawania o okrelonej godzinie, suchania polece, koncentracji na zadaniach przez osiem godzin. Nie mwic ju o tym, e po kilku latach nieobecnoci na rynku pracy ich wczeniej wyuczone kompetencje trac na aktualnoci opisuje dyrektor Gil.

Takim osobom, ktre chc podj zatrudnienie, ale nie bardzo potrafi, pomagaj wanie m.in. centra integracji spoecznej. Jestemy pomostem pomidzy orodkiem pomocy spoecznej a rynkiem pracy podkrela dyr. Hansz. Wspieramy ludzi, ktrzy wypadli poza margines. Ponownie przygotowujemy ich, m.in. w ramach tzw. praktycznych warsztatw zawodowych, do ycie spoecznego dodaje dyr. CIS w Legionowie.

O jeszcze innych problemach mona mwi w przypadku osb, ktre pracy szukaj, ale rzeczywicie trudno im j znale. Wci mamy w Polsce regiony o bardzo sanych rynkach pracy, gdzie dziaaj gwnie mikroprzedsibiorstwa szukajce ludzi do pracy za mikrowynagrodzenia przypomina Krzysztof Komuda z FISE. Lepsz prac mona znale w wikszych miastach i rozwinitych regionach, ale przeprowadzka czy codzienne dojazdy do pracy to take kosztowne przedsiwzicie opisuje.

Jego zdaniem bierno zawodow mogaby ograniczy wiksza liczba mieszka na wynajem, przede wszystkim tych komunalnych, z przystpnym czynszem. A take tania komunikacja publiczna. Gdybymy uruchomili regularne poczenia kolejowe, takie co 20 minut, z Warszaw, zniknoby to nasze mazowieckie zagbie bezrobocia dodaje Komuda.

Piotr Lewandowski, Instytut Bada Strukturalnych

Nie kada sytuacja, kiedy aden z czonkw rodziny nie pracuje, wynika z zachowa patologicznych. Czasami to efekt zdarze losowych, np. konieczno opieki nad drug osob czy te rzeczywisty brak moliwoci podjcia pracy. Niemniej zwykle status materialny takich gospodarstw domowych jest niszy ni reszty, a dzieci wychowujce si w rodzinach defaworyzowanych" maj gorszy start. Tym bardziej e, jak pokazuj badania OECD, niepracujcy rodzice nie powicaj duo wicej czasu swoim pociechom ni ci pracujcy. We wszystkich krajach wystpuje problem rodzin bez pracy, to zawsze wyzwanie dla polityki publicznej.

Elbiet Mczyska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Rodzaje pomocy dla rodzin dotknitych problemem braku pracy zale od przyczyn tej sytuacji. Cz osb mona aktywizowa, cho wymaga to sporego zaangaowania, zarwno ze strony pastwa, jak i pracodawcw. Potrzebujemy m.in. sieci instytucjonalnych form opieki nad dziemi i osobami niesamodzielnymi, taniej komunikacji publicznej itp. Z kolei ze strony przedsibiorstw mona by oczekiwa stosowania w szerszym zakresie elastycznych form zatrudnienia na p etatu czy praca zdalna. Oczywicie nie wszyscy wrc na rynek pracy, wane jednak, by w takich przypadkach pomoc obj dzieci wychowujce si w rodzinach, w ktrych stan braku aktywnoci zawodowej jest trway.

Themes
ICO