Poland

Europoseł PO: Ratyfikacja Funduszu musi być do końca maja

Andrzej Halicki

tv.rp.pl

W UE jest gotowoœæ, by pieni¹dze ju¿ w lipcu trafi³y do pañstw cz³onkowskich - mówi Andrzej Halicki, eurodeputowany PO.

Jak bêd¹ wygl¹da³y tzw. paszporty covidowe? Czy Polska przyst¹pi do programu pilota¿owego?

We wtorek, w 20 pañstwach cz³onkowskich rozpoczêto testowanie tych systemów jako pilota¿. Niestety w tej grupie nie ma Polski. To oznacza, ¿e znowu jesteœmy w ogonie UE, a przecie¿ trzeba zadbaæ o to, by Polacy nie byli dyskryminowani w tym nowym systemie poœwiadczeñ. System opiera siê na trzech rejestrach: pierwszy dotyczy szczepieñ – PE oczekuje, ¿e bêd¹ to certyfikaty szczepionek. Ale ¿eby nie by³o osób dyskryminowanych – bo przecie¿ nie wszyscy bêd¹ siê szczepiæ – drugim elementem jest testowanie. Uwa¿amy, ¿e dostêp do testów powinien byæ powszechny, a wiêc testy musz¹ byæ bezp³atne. Trzeci element to zbiór danych dotycz¹cy przebytej choroby – wszystkie te trzy elementy musz¹ byæ dostêpne w ka¿dym miejscu. Pozwala na to kod QR, wiêc system nie jest bardzo kosztowny – ka¿dy kraj cz³onkowski ma przydzielony milion euro na skonstruowanie takiego instrumentu. Tylko trzeba to zrobiæ w sposób kompatybilny, by mo¿na by³o odczytaæ dane, gdziekolwiek jesteœmy.

Jak mo¿na oceniæ – z perspektywy UE – proces ratyfikacji Funduszu Odbudowy przez kraje cz³onkowskie? Polska jest opóŸniona?

Proces ratyfikacyjny nie zosta³ zakoñczony w Polsce, na Wêgrzech i w Austrii. To ju¿ koñcówka ca³ego procesu. Fundusz powsta³ w zesz³ym roku i od pierwszego stycznia realnie istnieje. Nie operuje jeszcze na rynkach kapita³owych, poniewa¿ nie ma zgody wszystkich pañstw, ale gotowoœæ i chêæ, by te pieni¹dze ju¿ w lipcu trafia³y bezpoœrednio do obywateli, jest.

Czy powstanie odpowiedni mechanizm kontroli nad funduszem i Unia bêdzie mog³a sprawdzaæ wydatki?

Nikogo w PE nie dziwi³o stanowisko opozycji w Polsce. Taka sama dyskusja odby³a siê w innych krajach, tak jak po przyjêciu rozwi¹zania, które proponowa³ Kazimierz Micha³ Ujazdowski w Senacie, czyli agencji monitoruj¹cej, zwi¹zanej z obecnoœci¹ samorz¹dów i instytucji naukowych. To jest mechanizm, który bêdzie funkcjonowa³ we Francji, taka sama dyskusja odby³a siê w Hiszpanii, w Finlandii. Nie ma gwarancji, ¿e bêdzie pe³na kontrola. Mo¿emy siê staraæ, by mieæ szerok¹ informacjê. To ju¿ bêdzie wspó³praca Parlamentu z komisj¹. Ale to nie jest mechanizm, którego mo¿emy nadu¿ywaæ, bo przecie¿ wszystkim zale¿y, ¿eby te pieni¹dze jak najszybciej trafia³y do ostatecznych odbiorców. Nie rozumiem, dlaczego Lewica – kiedy na wyci¹gniêcie rêki by³o wotum nieufnoœci dla rz¹du – nie chcia³a wpisaæ w uchwa³ê warunków monitorowania.

Lewica mówi, ¿e takiej perspektywy nie by³o. Zachowanie PO jest odbierane w sonda¿ach krytycznie.

Trzeba pójœæ jak najszybciej o krok dalej. Dziœ nie mamy dodatkowego mechanizmu kontroli. Mo¿e w Senacie uda siê jeszcze wypracowaæ jakiœ mechanizm – to jest w interesie nas wszystkich. Wa¿ny jest równie¿ kalendarz: je¿eli nie zakoñczymy do maja procesu ratyfikacyjnego, to znaczy, ¿e w czerwcu nie bêdzie mo¿na sk³adaæ ofert na rynkach kapita³owych, które by³yby zwi¹zane z uruchomieniem œrodków w lipcu. Tracimy wtedy wakacje. Szkoda czasu – w lipcu spo³eczna odpornoœæ powinna byæ ju¿ osi¹gniêta, wiêc normalnoœæ musi wróciæ.

PO powinna g³osowaæ za ratyfikacj¹, nawet jeœli PiS odrzuci w Sejmie poprawki Senatu?

Tê decyzjê pozostawiam do posiedzenia klubu parlamentarnego, bo to ich decyzja. Zaakcentowana zosta³a ju¿ nieufnoœæ znacznej czêœci opozycji. Brak jest mechanizmów kontrolnych, które mia³y byæ wynegocjowane tak¿e podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Jesteœmy jako opozycja uczestnikami procesu monitoruj¹cego, ale to przede wszystkim dostêp do informacji, a nie podejmowania decyzji. Te bêd¹ po stronie Komisji Europejskiej.

Czy Borys Budka powinien poddaæ siê przyœpieszonej ocenie cz³onków PO? Jest list parlamentarzystów KO krytykuj¹cy to, co siê dzieje.

To kwestia dyskusji, a nie pisania listów. Na jesieni zacznie siê proces wyboru w³adz od poziomu ko³a, czyli samego do³u, a¿ do zarz¹du, czyli te¿ wybór przewodnicz¹cych powiatów, struktur powiatowych i regionalnych. Byæ mo¿e jest to równie¿ czas na nowe rozwi¹zanie statutowe. Nie widzê problemu w tym, jak Budka argumentuje nasz¹ aktywnoœæ w Parlamencie. Raczej mam problem z tym, ¿e mamy szerok¹ reprezentacjê osób, które maj¹ ró¿ne zdania. Powinniœmy siê komunikowaæ i dzia³aæ wspólnie. Tymczasem powstaje coraz wiêcej wzajemnych pretensji.

- wspó³praca Karol Ikonowicz

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it