Poland

Forum Ekonomiczne w Davos. Wielki świat online

Gospodarka

Bloomberg

Ostatni tydzieñ stycznia zawsze by³ wa¿ny dla œwiatowej polityki i gospodarki. Wtedy odbywa³o siê Œwiatowe Forum Ekonomiczne (WEF) w szwajcarskim kurorcie Davos. W tym roku jest inaczej. To znaczy, ¿e konferencja bêdzie i zacznie siê 25 stycznia. Tyle, ¿e online.

Nie pojawi¹ siê wiêc w Davos studenci protestuj¹cy przeciwko kapitalizmowi, zieloni oburzeni tym ile CO2 wyemituj¹ samoloty zwo¿¹ce uczestników, a stali mieszkañcy kurortu nie bêd¹ ¿yæ w stresie, bo nag³y najazd przynajmniej 3 tysiêcy wa¿nych goœci i towarzysz¹ce mu œrodki bezpieczeñstwa zak³óca³y spokój. Nie s³ychaæ helikopterów patroluj¹cych okolicê i nie widaæ rezolutnej Grety Thunberg. P³acz¹ i licz¹ straty hotelarze i w³aœciciele restauracji oraz firm kateringowych. Nie ma goœci, nie bêdzie pieniêdzy, a ceny strzela³y w górê na czas trwania konferencji, a nawet i na kilka dni po niej, bo wielu uczestników zostawa³o tam pojeŸdziæ na nartach. — Wszystko jest puste. Normalnie hotele by³y o tej porze zape³nione do ostatniego miejsca — mówi³ Reuterowi Reto Branschi, szef promocji turystyki Davos Klosters. Popytu na miejsca hotelowe nie ma tak¿e z tego powodu, ¿e narciarzy i innych turystów wystraszy³a pandemia COVID-19. Bo szwajcarskie stoki s¹ otwarte, ale obcokrajowcy, którzy tutaj przyje¿d¿ali w normalnych czasach stanowili prawie 40 proc. wszystkich goœci. Dzisiaj jest to nie wiêcej, ni¿ 10 proc. To dlatego w³aœciciele restauracji i kawiarni zaczêli zwalniaæ pracowników i obawiaj¹ siê, ¿e WEF ju¿ do Davos nie wróci.

Forum razy dwa

Na tegoroczne wirtualne forum, które odbêdzie siê pod has³em „Kluczowy rok na odbudowê zaufania" i „Wielkiego resetu" zarejestrowa³o siê 1,2 tys. uczestników z 60 krajów. Konferencja bêdzie mia³a swoje wirtualne wydarzenia w 430 miastach na ca³ym œwiecie, bo wyzwania, jakie teraz stoj¹ w obliczu pandemii wymagaj¹ globalnych rozwi¹zañ i inicjatyw. Jednym z tematów bêdzie analiza jak siê to mog³o staæ, ¿e w grudniu w Wielkiej Brytanii na COVID-19 zmar³o wiêcej ludzi, ni¿ w najbiedniejszych krajach œwiata.

Uczestnicy Forum , a zarejestrowali s¹ tam m.in. chiñski prezydent Xi Jinping, indyjski premier Narendra Modi, prezydent Francji, Emmanuel Macron, niemiecka kanclerz Angela Merkel oraz prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde doskonale wiedz¹, ¿e takie kryzysy przynajmniej do z³agodzenia wymagaj¹ czegoœ wiêcej, ni¿ reform gospodarczych, czy wysi³ków zmierzaj¹cych do ochrony klimatu, czy te¿ ograniczenia pandemii COVID-19. Tutaj chodzi o g³êbokie zmiany w spo³eczeñstwach, ¿eby sta³y siê one spójne i bardziej jednolite i funkcjonowa³y ponad geopolityk¹. Wiele nadziei jest zwi¹zanych z powrotem Stanów Zjednoczonych do Porozumienia Paryskiego dla klimatu, co ju¿ zapowiedzia³ nowy prezydent Joe Biden i pierwszego dnia urzêdowania podpisa³ odpowiednie dokumenty.

Wczeœniej zdecydowano, ¿e o globalizacji bêdzie mowa podczas konferencji WEF w Singapurze, która zosta³a zaplanowana na maj. Ale pozostaj¹ jeszcze takie zagadnienia, jak spekulacje finansowe, unikanie podatków i groŸba kolejnego kryzysu finansowego. A s¹ jeszcze przecie¿ wielkie ruchu spo³ecznoœciowe, jak Me Too, czy Black Lives Matter, które ju¿ wysz³y daleko poza Stany Zjednoczone.

Siedem tematów g³ównych

Generalnie wiadomo, ¿e dyskusja w tym roku skupi siê wokó³ 7 zagadnieñ : Jak uratowaæ planetê; Uczciwsza gospodarka; Technologie dla dobra. Spo³eczeñstwo i praca w przysz³oœci; Jak lepiej robiæ biznes; Bezpieczna przysz³oœæ oraz Ponad Geopolityk¹.

Na singapursk¹ konferencjê WEF zarejestrowa³o siê ju¿ 1000 chêtnych uczestników. Jeœli rzeczywiœcie do niej dojdzie i nie bêdzie kolejnych fal zachorowañ na COVID-19, to bêdzie to pierwsze globalne zgromadzenie od czasu wybuchu pandemii w lutym 2020 roku. I rzeczywiœcie warunki do zorganizowania takiej konferencji s¹ tam znacznie lepsze, ni¿ w szwajcarskim kurorcie. Tylko ¿e wówczas to ju¿ nie bêdzie Forum w Davos.

Football news:

Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half
Wolverhampton defender Kilman is ready to play for the Ukrainian national team. Earlier it was reported that he can choose Russia
Pochettino on the new remontade with Barca: In football, even the unthinkable is possible, but we are positive
Real Madrid snapped a 5-game winning streak with a draw with Sociedad
Neymar is likely to miss the Barcelona game. PSG don't want to take any chances