Poland

Gazprom pozwał Niemców za Nord Stream 2

S¹d w Dusseldorfie wyznaczy³ termin rozprawy w sprawie skargi Gazpromu przeciwko niemieckiemu regulatorowi energetycznemu. Rosjanie walcz¹ o wykluczenie gazoci¹gu Nord Stream 2 spod zasad nowej dyrektywy gazowej Unii.

S¹du Okrêgowy w Düsseldorfie wyznaczy³ na 30 czerwca 2021 r. termin rozpatrzenia skargi spó³ki Gazpromu – Nord Stream 2 AG na decyzjê Federalnej Agencji Sieciowej o wy³¹czeniu (Nord Stream 2 – przyp. red.) w Niemczech z zakresu unijnych regulacji energetycznych” – dowiedzia³a siê agencja RIA Nowosti.

S¹d podkreœli³ w oœwiadczeniu, ¿e „nie zostanie przy tym ustalone, czy mo¿liwe jest wybudowanie gazoci¹gu do koñca”.

Decyzja s¹du w sprawie skargi Nord Stream 2 AG na niemieckiego regulatora zostanie og³oszona nie wczeœniej ni¿ 25 sierpnia. Na rozprawie (30 czerwca – przyp. red.) nast¹pi podsumowanie obecnego stanu rzeczy i sporów miêdzy stronami. Bêd¹ one te¿ mog³y przedstawiæ swoje argumenty.

Bloomberg

W maju 2020 r. niemiecka Federalna Agencja Sieciowa odmówi³a Nord Stream 2 AG zwolnienia budowanego gazoci¹gu Nord Stream 2 z wymogów znowelizowanej unijnej dyrektywy gazowej.

Zgodnie z decyzj¹ regulatora, gazoci¹g nie zosta³ ukoñczony do 23 maja 2019 r., w zwi¹zku z czym podlega poprawkom, które wesz³y w ¿ycie zgodnie z normami trzeciego pakietu energetycznego Unii Europejskiej. Dyrektywa wymaga m.in., aby ruroci¹g wchodz¹cy do UE by³ albo czêœciowo (w po³owie) wype³niony przez alternatywnego dostawcê, albo jego czêœæ, która biegnie przez Uniê, nale¿a³a do firmy trzeciej.

Football news:

Semin about the finals of the Russian Cup in different cities: We have super-modern stadiums built for the World Cup
Savin promised that Krasava will return money for tickets to fans in case of defeats in August
Chelsea made two offers to Inter for Lukaku
Ronaldo is ready to return to Real Madrid. Madrid wants to sign only Mbappe (As)
After 10 days, Russia is fifth in the Tokyo 2020 medal standings. A little more-and the UK will catch up with us
Former Liverpool and England player Downing has finished his career
Bardzagli about 18-year-old Mbappe: He ran at a speed of 3,000 miles per hour. I asked Paratici why Juve is not signing him yet