Poland

Greta Thunberg wraca ze swoim strajkiem do internetu

Greta Thunberg

Shutterstock

Aktywistka klimatyczna Greta Thunberg, w zwi¹zku z nowymi zaleceniami szwedzkich w³adz, maj¹cymi powstrzymaæ rozprzestrzenianie siê epidemii koronawirusa, wróci³a z protestem „Pi¹tki dla klimatu” do internetu.

„Szkolny strajk numer 115. Wczoraj w Sztokholmie pojawi³y siê nowe zalecenia dotycz¹ce Covid-19. Sytuacja siê pogarsza, dlatego wróci³em do #ClimateStrikeOnline” - napisa³a na Twitterze Szwedka.

W zwi¹zku ze wzrostem liczby zaka¿eñ w kilku szwedzkich regionach - w tym w najbardziej zaludnionych obszarach, jak Sztokholm i Göteborg - mieszkañcom zalecono w czwartek powstrzymanie siê od odwiedzania centrów handlowych, muzeów, bibliotek, basenów, klubów fitness i basenów, do 18 listopada.

Aktywiœci klimatyczni na pocz¹tku roku odpowiedzieli na wezwania do unikania masowych demonstracji, w zwi¹zku z epidemi¹. W sierpniu jednak strajk wróci³ z sieci do „realu”, przed szwedzkim parlamentem, z zachowaniem limitu 50 osób, na co pozwala³y wprowadzone ograniczenia, dotycz¹ce publicznych zgromadzeñ.

W Szwecji 28 paŸdziernika zanotowano rekordowe prawie 3,4 tys. przypadków zaka¿enia koronawirusem. Obecnie w kraju jest prawie 100 tys. aktywnych przypadków, z czego stan kilkudziesiêciu chorych oceniany jest jako krytyczny.

Protest „Pi¹tki dla klimatu” trwa od sierpnia 2018 roku.

Football news:

Musa about Sheffield: I want to play at the top level, with all due respect to this club
Tebas on PSG and Manchester City: they pay their salaries from oil and gas, not from their income. Because of them, salaries increased by 15%
Cheryshev did not train with Valencia. The club reported a case of coronavirus in the team
Vedomosti launches a sports website with a focus on the business side. The print version will also be
Conte that he would be fired before Christmas: If so, it will only be because I deserve it
Marcelo Bielsa: Maradona was an artist. He will remain our idol
Day will miss 2 months due to an ankle injury. He is Everton's best assistant