Poland

Grodzki: Zaproszenie Gowina do współpracy? Całkowicie realne

Marsza³ek Senatu uwa¿a, ¿e w sprawie unijnego Funduszu Odbudowy powinno powinno zostaæ zorganizowane spotkanie z udzia³em liderów opozycji w celu stworzenia rz¹du technicznego.

- Abyœmy mogli przeg³osowaæ Fundusz Odbudowy, by nie spotka³a nas sytuacja taka jak z inicjatywami lokalnymi, gdzie pieni¹dze rozdano swoim, albo ¿eby nie spotka³a nas sytuacja, w której pieni¹dze pójd¹ na bezsensowne inwestycje, w które utopiono miliardy jak s³ynna elektrownia w Ostro³êce. Nic dobrego ze strony rz¹du PiS nas nie spotka - mówi³ w rozmowie z TVN24.

- To jest sytuacja doœæ dramatyczna, mówi¹c jêzykiem lekarskim jest wiele oznak tego, ¿e Zjednoczona Prawica jest w pewnego rodzaju agonii i niewiele jest ju¿ rzeczy, które j¹ spajaj¹, mo¿e poza interesami i prac¹ dla ró¿nych cz³onków rodzin i pociotków - oceni³.

Tomasz Grodzki podkreœli³, ¿e rz¹d ma problem ze zbudowaniem wiêkszoœci dla tak fundamentalnego g³osowania. 

Marsza³ek Senatu mówi³ równie¿ o g³osowaniu w Senacie w sprawie RPO. Sejm popar³ kandydaturê pos³a PiS Bart³omieja Wróblewskiego.

Grodzki nie uwa¿a, by politykom PiS uda³o siê przekonaæ opozycyjnych senatorów. Do marsza³ka dotar³y co najmniej trzy takie przypadki. - Nie mieli cienia w¹tpliwoœci i pokazali, ¿e s¹ nieprzekupni - powiedzia³.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude