Poland

Jedno głosowanie przesądzi o kursie polityki w Polsce?

G³osowanie nad Europejskim Funduszem Odbudowy prawdopodobnie odbêdzie siê w maju

Rzeczpospolita, Jerzy Dudek

Jedno g³osowanie przes¹dzi o kursie polityki w Polsce?

Zasady gry w tchórza s¹ dobrze znane. Dwa samochody pêdz¹ ku sobie, a przegrywa ten, kto pierwszy zjedzie w bok. Od kilku tygodni jest coraz silniejsze wra¿enie, ¿e w tym kierunku skrêci³a debata na temat g³osowania decyzji o powiêkszeniu zasobów w³asnych Unii, a w zasadzie nad Europejskim Funduszem Odbudowy i polskim Krajowym Planem Odbudowy. Dla wszystkich uczestników sporu to g³osowanie sta³o siê wehiku³em dla realizacji w³asnych celów i interesów. To zrozumia³e. Tak dzia³a polityka. Ale jednoczeœnie w sytuacji tak powa¿nej bardzo powa¿ne mog¹ byæ jej konsekwencje. I to na d³ugie miesi¹ce, a byæ mo¿e i lata. Jak powiedzia³ niedawno rzecznik rz¹du Piotr Müller, jest prawdopodobne, ¿e do g³osowania dojdzie w maju – byæ mo¿e za kilka tygodni. Zegar tyka.

Problem sprawczoœci

Sprawczoœæ to sfera, która jest obecnie kluczowa dla PiS, ale i opozycji. PiS po ponad roku reagowania na kryzys epidemiczny potrzebuje niczym tlenu odzyskaæ umiejêtnoœæ narzucania tematów, ale przede wszystkim zmieniania w praktyczny sposób ¿ycia ludzi. Polepszania go. Takim sposobem by³ program 500+. Spe³nianie obietnic nie jest jednak mo¿liwe bez sk³adania nowych. Czymœ takim jest Nowy Polski £ad. Nie ma go jednak bez unijnych pieniêdzy. Z drugiej strony to te¿ projekt PiS, tandemu Kaczyñski–Morawiecki. A na sukcesie Morawieckiego nie zale¿y Solidarnej Polsce. PiS jest wiêc zmuszone szukaæ poparcia opozycji. Ale jej czêœæ te¿ chce pokazaæ sprawczoœæ – blokuj¹c decyzjê. PiS nie wierzy w to blokowanie i podchodzi do sprawy doœæ ostentacyjnie. By³a nieœmia³a próba sygnalizowania, ¿e samorz¹dy bêd¹ mog³y uczestniczyæ w komitecie monitoruj¹cym KPO. Opozycji to (s³usznie) nie przekonuje.

PiS jednak ryzykuje, ¿e po pierwsze blef opozycji nie oka¿e siê blefem, a kilka g³osów zdecyduje o odrzuceniu w pierwszym g³osowaniu tej decyzji. To ma³o prawdopodobne, ale jednak mo¿liwe. W klubie PiS opór mo¿e byæ wiêkszy, ni¿ zak³ada to Kaczyñski. Tak samo jak podzia³y w Lewicy. To mog³oby doprowadziæ do wczeœniejszych wyborów. Opozycja zdoby³aby sprawczoœæ, ale za ogromn¹ cenê.

Ryzyka dla opozycji

Za³ó¿my, ¿e PiS przegrywa pierwsze g³osowania w sprawie zasobów w³asnych. Co dalej? Po pierwsze, rozpada siê Zjednoczona Prawica, co prowadzi do powstania rz¹du mniejszoœciowego i byæ mo¿e szybkich wyborów. Te dla PiS s¹ ryzykiem, ale i opozycja mo¿e mieæ problem. W kampanii PiS bêdzie podkreœla³o bowiem, ¿e to opozycja zablokowa³a unijne miliardy.

PiS ma swój „Nowy £ad", czyli potencjalnie atrakcyjny wyborczo program, który mo¿e byæ paliwem w kampanii. Opozycja g³osuj¹ca przeciwko poka¿e siê niektórym wyborcom jako „totalna". A poprzez seriê propozycji programowych np. Platforma w ostatnich miesi¹cach odchodzi³a od tego wizerunku. Oczywiœcie liderzy opinii wspieraj¹cy opozycjê s¹ zwolennikami twardego kursu. Tego chce ich twardy elektorat, ale tylko tym elektoratem wygrywa siê wybory.

To dla opozycji ryzyko. Zw³aszcza ¿e w kontrze do PO jest Szymon Ho³ownia, który ju¿ zapowiedzia³ g³osowanie „za". Spójnej strategii wiêc nie ma.

A w³aœnie spójnoœæ jest potrzebna opozycji, by zrealizowaæ plan powo³ania wspólnego „rz¹du technicznego". O takim planie mówi¹ niektórzy politycy, jak wicemarsza³ek Sejmu Piotr Zgorzelski.

Czy jednak opozycja potrafi go stworzyæ, w dodatku razem z Konfederacj¹ i oczywiœcie Jaros³awem Gowinem? Ten ostatni ma przecie¿ w³asne plany budowy nowej centroprawicy. Opozycja chce jednoczeœnie obaliæ rz¹d PiS (mieæ sprawczoœæ), ale póŸniej przyj¹æ unijne fundusze i przej¹æ w³adzê. Mo¿e jednak zostaæ z niczym.

Football news:

Neymar has extended his contract with PSG until 2025
Zidane on Hazard laughing after Chelsea: Eden apologized, he didn't mean to offend anyone. This is in the past
Juventus refused to sell de Ligt to Chelsea and Barca. The offers came about 10 days ago
Real Madrid, Barcelona and Juve sent letters to 7 Super League clubs and threaten them with legal consequences for withdrawing from the tournament
Julen Lopetegui: Zidane is the perfect coach for Real Madrid. His work speaks for itself
Hazard will be hard to convince to leave Real Madrid. He receives 15 million euros, his contract is valid for another 3 years
Neymar will receive 30 million euros a year under a new contract with PSG