• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Bardzkie (PLH020062) (DzU z 1 października 2021 r., poz. 1792)

• § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 8 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (DzU z 8 października 2021 r., poz. 1835)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (DzU z 15 października 2021 r., poz. 1866)

• rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 13 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (DzU z 15 października 2021 r., poz. 1876)