Poland

Kadra w bańce o awans na EuroBasket

Z powodu epidemii koronawirusa reprezentacja Polski zagra z Rumuni¹ i Izraelem w Walencji.

Koronawirus, z którym mierzy siê ca³y œwiat, zmieni³ tak¿e sposób rozgrywania eliminacji do mistrzostw Europy. Po raz pierwszy odbêd¹ siê one w formie miniturniejów, rozgrywanych w „bañkach”. Dlatego Polacy na mecze z Rumuni¹ (28 listopada) oraz Izraelem (30 listopada) pojechali do Hiszpanii.

Mieszkaj¹ i trenuj¹ razem z innymi reprezentacjami w Walencji. Hotel opuszczaj¹ tylko w okreœlonych godzinach, je¿d¿¹ podstawionym autokarem - wszystko po to, ¿eby unikn¹æ zaka¿enia. W polskiej dru¿ynie strat z tego powodu nie by³o, chocia¿ £ukaszem Koszarkiem by³o pewne zamieszanie. Zawodnik mia³ niejasny wynik pierwszego testu, ale on chorobê przechodzi³ ju¿ wczeœniej, w paŸdzierniku, po powrocie dru¿yny Zastalu Zielona Góra z meczu w Rosji. Drugi wynik by³ negatywny i Koszarek do Hiszpanii móg³ polecieæ.

To wa¿ne, bo tym razem zabraknie AJ Slaughtera, który latem mia³ problemy kardiologiczne, nie trenowa³ przez kilka miesiêcy i dopiero niedawno podpisa³ kontrakt z klubem Herbalife Gran Canaria. Slaughter zosta³, ¿eby trenowaæ w klubie. W sk³adzie na mecze w Walencji, oprócz Koszarka, s¹ jeszcze dwaj rozgrywaj¹cy: doœwiadczony Kamil £¹czyñski oraz m³ody £ukasz Kolenda. Z tej trójki ¿aden nie wydaje siê byæ zdecydowanym faworytem do gry w pierwszej pi¹tce: Koszarek w klubie jest rezerwowym, Kolendzie trochê brakuje doœwiadczenia, a £¹czyñski sezon zacz¹³ z opóŸnieniem.

Na pozycji rozgrywaj¹cego mo¿e zagraæ Mateusz Ponitka, który takie zadania dostaje w Zenicie Sankt Petersburg, a trener Mike Taylor próbowa³ takiego wariantu podczas EuroBasketu 2017. Najwa¿niejsze, ¿e lider kadry w ogóle do Hiszpanii przylecia³, bo jego klub gra w Eurolidze, a ta organizacja jest od lat w konflikcie z FIBA, organizuj¹c¹ rozgrywki reprezentacyjne. Ponitka ruszy³ do Walencji dzieñ po meczu z ¯algirisem Kowno i na do³¹czenie do „bañki”  musia³ dostaæ specjaln¹ zgodê. Mo¿e ³atwiej by³o j¹ uzyskaæ, bo Ponitka, podobnie jak Koszarek, zaka¿enie koronawirusem przeszed³ kilka tygodni temu.

W reprezentacji Polski po raz kolejny zabraknie Adama Waczyñskiego. Tutaj na przeszkodzie stoi konflikt zawodnika z prezesem PZKosz Rados³awem Piesiewiczem, o czym mówi siê od dawna. Innego wyt³umaczenia nie ma. Waczyñski gra œwietnie w lidze hiszpañskiej, zawsze by³ lubiany (do czasu konfliktu by³ kapitanem) i na zgrupowania kadry przyje¿d¿a³ chêtnie. Teraz mia³by wyj¹tkowo blisko, ale nie znalaz³ siê nawet na szerokiej liœcie powo³anych.

Ale nawet bez Waczyñskiego reprezentacja Polski ma szansê zapewniæ sobie ju¿ teraz awans na EuroBasket. Pierwsza wygrana powinna przyjœæ ju¿ w sobotê - Polska jest faworytem spotkania z Rumuni¹. Liga w kraju naszych rywali jeszcze nie ruszy³a, a zostali os³abieni przez dodatnie testy na obecnoœæ koronawirusa. Z kadry wypad³o w ten sposób a¿ czterech koszykarzy. Jest za to dwóch naturalizowanych zawodników: Kris Richard (gra w Zastalu Zielona Góra) i Giordan Watson, ale z Polsk¹ zagra tylko jeden z nich, bo tak stanowi¹ przepisy.

Du¿o trudniej zapowiada siê mecz z Izraelem. Trener Oded Kattash ma do dyspozycji m.in. Gala Mekela (kiedyœ w NBA), wybranego w tegorocznym drafcie Yama Madara, czy Guya Pniniego, który kiedyœ wygrywa³ Euroligê.

Sobota: Polska – Rumunia (16.30); 

Poniedzia³ek: Polska – Izrael (16.30). 

Transmisje w TVP Sport

Football news:

Berbatov on Bale: He will be returned to Real Madrid if he does not start to show the level that Mourinho expects
Pogba's time at Manchester United is running out again. The club did not buy a top player, but a beautiful story for social networks, Paul lost the battle for influence to Brun
Roma made an extra substitution in the Italian Cup match. The club faces a technical defeat
The Premier League is investigating the transfer of Snodgrass to West Brom. West Ham banned him from playing against them at the sale
Football has broken into Fortnite. The game will host the Pele Cup, add the uniforms of Man City, Juventus and Milan, and a legendary celebration
Shalimov about Miranchuk: Atalanta is an ideal team for him. Don't go anywhere
Agent about Wendel in Zenit: A risky deal, may not be justified