Poland

Kampania Andrzeja Dudy, NCBiR i miliony złotych

Firma, która prowadzi³a internetow¹ kampaniê wyborcz¹ Andrzejowi Dudzie w tym samym czasie dosta³a milion z³otych od spó³ki, która za pañstwowe œrodki z Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju mia³a inwestowaæ w start-upy.

Za sukcesem wyborczym prezydenta Andrzeja Dudy, który pokona³ Rafa³a Trzaskowskiego ró¿nic¹ 422 385 g³osów stoi nie tylko jego sztab wyborczy i mobilizacja elektoratu. Tak¿e nieznana szerzej w œwiecie polityki spó³ka z Nowego S¹cza - HyperCrew. Ma dwóch wspólników: Paw³a Bobyka i Andrzeja Rabsztyna, którzy pisz¹ o sobie: „Jesteœmy strategiczno-kreatywn¹ agencj¹ specjalizuj¹c¹ siê w nowych mediach. Od ponad 10 lat realizujemy projekty interaktywne dla znanych polskich i œwiatowych marek”.

Nieoczekiwanie po jej us³ugi w maju 2020 r. siêga sztab Andrzeja Dudy. Zdaniem analityków to w³aœnie ta kampania w sieci umo¿liwi³a zwyciêstwo prezydentowi. £ukasz Mê¿yk z portalu 300polityka ocenia³, ¿e „Sztab Andrzeja Dudy przeprowadzi³ w tej kampanii operacjê internetowego mikrotargetowania na niespotykan¹ dot¹d w Polsce skalê. Po³¹czenie analizy big data i mediów spo³ecznoœciowych jak Facebook i platform video jak Youtube, pozwoli³o na prowadzenie na tyle spersonalizowanej kampanii, jakby to by³a kampania lokalna”.

O co chodzi? - Wyprodukowano kilkadziesi¹t materia³ów reklamowych dla ka¿dego z powiatów, odnosz¹cych siê do konkretnych spraw z regionu, a nie kilka ogólnopolskich spotów - t³umaczy nam jeden z analityków, którzy analizowali kampaniê Dudy w necie.

Sztab Andrzeja Dudy zala³ odbiorców internetu rekordow¹ iloœci¹ informacji – 1709 reklam w sieci Google Ads i kolejne 820 w ramach platformy Facebook Ads.

Us³ugi HyperCrew kosztowa³y sztab Dudy 1,48 mln z³ (dane PKW) z rekordowego bud¿etu na ca³¹ kampaniê wynosz¹cego ponad 28,6 mln z³. Ten bud¿et by³ trzy razy wiêkszy od œrodków wydanych na wyœcig wyborczy Rafa³a Trzaskowskiego (9,5 mln z³). W jaki sposób w kampanii Dudy pojawi³o siê HyperCrew? Pe³nomocnik komitetu wyborczego obecnego prezydenta, pose³ PiS Krzysztof Sobolewski, w rozmowie z „Rzeczpospolit¹” nie kojarzy nawet nazwy spó³ki. Po wielu wysi³kach ustalamy, ¿e firmê poleci³ Karol Kotowicz, by³y wspó³pracownik agencji pr R4S Adama Hofmana, przed „dobr¹ zmian¹” - rzecznika PiS. Kotowicz, który podobnie jak Hofman pochodzi z Wroc³awia dziœ pracuje w Centrum Informacyjnym Rz¹du.

Pieni¹dze ze sztabu Andrzeja Dudy by³y ca³kiem pokaŸnym zastrzykiem dla HyperCrew. W 2018 r. spó³ka mia³a przychody netto ze sprzeda¿y w wysokoœci 4,4 mln z³ i zysk netto - zaledwie 37 tys. z³. Ale to niejedyne du¿e pieni¹dze, które trafi³y w gor¹cym kampanijnym okresie do HyperCrew. Pod koniec maja 2020, zaledwie tydzieñ przed z³o¿eniem wniosku o rejestracjê komitetu wyborczego Dudy, spó³ka otrzymuje milion z³otych od spó³ki inwestuj¹cej w start-upy: Czysta3.vc. „Dziêki inwestycji Czysta3.vc hyperowa ekipa wraz z naukowcami z SWPS rozpoczyna pracê nad wyj¹tkowym narzêdziem, które zrewolucjonizuje targetowanie kampanii reklamowych. Po³¹czenie dziedzin psychologii, socjologii, reklamy oraz sztucznej inteligencji pozwoli na jeszcze skuteczniejsze docieranie do odbiorców. Jesteœmy dumni, ¿e mo¿emy tworzyæ tak innowacyjny projekt. Mamy nadziejê, ¿e efekty naszej pracy zobaczycie ju¿ niebawem” - chwali siê na FB HyperCrew.

Czysta3.vc powsta³a w paŸdzierniku 2017 r. z kapita³em 5 tys. z³ (podwy¿szonym do 10 tys. z³) i nosi³a nazwê 303 Innovation Fund. Za³o¿y³ j¹ Rados³aw Tadajewski, biznesmen z Wroc³awia wraz z ¿on¹ Agat¹, która ma wiêkszoœæ udzia³ów. Partnerem w firmie jest by³y PiS-owski minister skarbu - Dawid Jackiewicz. Jedna ze spó³ek Tadajewskiego kilka lat temu pracowa³a przy kampanii dla PiS i wykorzysta³a te same narzêdzia - precyzyjnego targetowania (co sam Tadajewski przyzna³ w wywiadzie dla portalu naTemat). Czysta3 prowadzi dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z zarz¹dzaniem funduszami. Robi to - jak wynika ze sprawozdañ poprzez inn¹ swoj¹ spó³kê - ASI Czysta3.vc.

Poprzednik Czysta3.vc, czyli 303 Innovation Fund zosta³ za³o¿ony pod projekt grantowy Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju - Alfa Bridge. „Fundusz powsta³ z inicjatywy grupy ludzi rozpoznawalnych w globalnej bran¿y Internetu Rzeczy jako jedni z jej liderów i wizjonerów. Fundusz stanowi naturaln¹ kontynuacjê dotychczasowej dzia³alnoœci nie tylko w zakresie technologii, ale przede wszystkim inwestycji w m³ode firmy technologiczne” – napisa³a spó³ka we wniosku o grant. Spó³ka twierdzi te¿, w tym samym wniosku, ¿e uda³o siê jej pozyskaæ wyj¹tkowych inwestorów, m.in. MCI Management, które zadeklarowa³o 5 milionów z³otych wk³adu, czy Annê Jakubowski – by³¹ prezes Coca Cola”.

Ze sprawozdañ Czysta3.vc wynika, ¿e w 2019 r. spó³ka zainwestowa³a poprzez ASI Czysta3 w piêæ spó³ek. Pieni¹dze pochodzi³y wy³¹cznie z pieniêdzy grantowych z NCBiR. W 2020 r. takich inwestycji by³o ju¿ dziewiêæ. Wœród nich spó³ka HyperBiz z Wroc³awia. HyperBiz to spó³ka Paw³a Bobyka i Andrzeja Rabsztyna z HyperCrew. Umowa inwestycyjna zostaje podpisana 30 kwietnia 2020 r.

Jednak historia pozyskiwania grantów z NCBiR nie by³a ³atwa dla Czysta3.vc i jej poprzednika 303 Innovation Fund. Pocz¹tkowo 303 Innovation Fund wnioskuje a¿ o 40 mln z³ z puli funduszy Alfa Bridge. Wniosek przepad³. Dlaczego? „Powodem odrzucenia wniosku by³o nie spe³nienie kryteriów formalnych” - twierdzi NCBiR. Co konkretnie - nie wiadomo.

Szybko jednak sytuacja ulega radykalnej zmianie, której kulisy ujawni³a w czwartek „GW”, Fundacja Reporterów i OKO.Press. Zdaniem dziennikarzy spó³kê Tadajewskich wspar³ list intencyjny wystawiony przez Akademiê Sztuki Wojennej o uzyskanie którego zabiega³ Bart³omiej Misiewicz, znajomy Tadajewskiego, by³y rzecznik MON w czasach Antoniego Macierewicza. Firma dostaje dotacjê.

Jak wspomnieliœmy, Czysta3.vc inwestowa³a wczeœniej wy³¹cznie z pieniêdzy z grantu NCBiR. Czy st¹d pochodzi³ równie¿ milion z³otych przekazany spó³ce HyperCrew pracuj¹cej na rzecz kampanii Andrzeja Dudy? NCBiR zaprzecza. Twierdzi, ¿e zawsze musi wyraziæ zgodê na inwestycjê w dan¹ spó³kê. Czy tak by³o w przypadku HyperCrew? „Nie ma takiej spó³ki w portfelu funduszu Czysta3. Istnieje prawdopodobieñstwo, i¿ spó³ka, która interesuje Pani¹ Redaktor nosi inn¹ nazwê” - odpisuje Jakub Lackorzyñski, rzecznik NCBR.
Z jakich pieniêdzy spó³ka Czysta3.vc wy³o¿y³a wiêc 1 mln z³ dla HyperCrew? Do chwili publikacji Rados³aw Tadajewski nie odpowiedzia³ nam na to pytanie, choæ obieca³, ¿e zrobi to do pi¹tku. Milczy tak¿e HyperCrew, któr¹ zapytaliœmy, czy kiedy otrzyma³a pieni¹dze, mia³a ju¿ podpisan¹ umowê ze sztabem Andrzeja Dudy.
- Zdecydowanie sposób finansowania tej kampanii w kontekœcie tych ustaleñ nale¿y skontrolowaæ. W ogóle kampania wyborcza w internecie jest ca³kowicie nieprzejrzysta, a Pañstwowa Komisja Wyborcza ma z tym ogromny problem - wskazuje dr Krzysztof Izdebski, prawnik Fundacji ePañstwo.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude