Poland

KEP nie przekaże komisji ds. pedofilii wszystkich dokumentów

Wniosek o wydanie dokumentów dotycz¹cych wykorzystywania seksualnego osób ma³oletnich przez duchownych zosta³ skierowany przez Pañstwow¹ Komisjê ds. Pedofilii w lutym.

W marcu episkopat wyznaczy³ zespó³ kierowany przez abp. Polaka do kontaktu z komisj¹. Podczas zorganizowanego w œrodê spotkania omówiono warunki i zasady wspó³pracy.

KEP informuje, ¿e „delegat KEP ds. ochrony dzieci i m³odzie¿y jest gotowy przekazaæ Pañstwowej Komisji informacje o liczbie spraw dotycz¹cych wykorzystania seksualnego osób ma³oletnich poni¿ej 15 roku ¿ycia zg³oszonych Koœcio³owi w Polsce”. 

Jednoczeœnie przedstawiciele Koœcio³a maj¹ w¹tpliwoœci w sprawie udostêpnienia akt. „Od strony prawa pañstwowego zastrze¿enia budzi brak wskazania jasnej podstawy prawnej, na której opiera siê proœba o wydanie akt. Wyjaœnienia wymaga tak¿e kwestia ochrony wra¿liwych danych osobowych zawartych w aktach spraw koœcielnych. Sprawy te by³y przedmiotem dyskusji z pañstwow¹ komisj¹, jednak wymagaj¹ dalszego doprecyzowania i pog³êbienia” - przekazano.

„Na gruncie prawa koœcielnego, istnieje potrzeba rozstrzygniêcia czy zniesienie sekretu papieskiego dotyczy postêpowañ sprzed dnia wejœcia w ¿ycie decyzji papie¿a Franciszka, a tak¿e doprecyzowania zakresu obowi¹zuj¹cej tajemnicy urzêdowej” - poinformowano.

Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i m³odzie¿y zapowiedzia³o, ¿e abp Polak zwróci siê do Watykanu o "stosown¹ wyk³adniê" w tej sprawie.

- W wyst¹pieniu, jakie skierowaliœmy do s¹dów biskupich, powo³aliœmy siê na decyzjê Ojca Œwiêtego Franciszka o zniesieniu tzw. tajemnicy papieskiej w odniesieniu do spraw dotycz¹cych przestêpstw seksualnych dokonanych na osobach ma³oletnich. Wiemy, ¿e z tej drogi korzysta tak¿e w czêœci spraw prokuratura - mówi³ KAI B³a¿ej Kmieciak, przewodnicz¹cy Pañstwowej Komisji ds. Pedofilii 

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it