Poland

Koniec sporów ze skarbówką. Rewolucyjna zmiana dla najemców

Podatki

AdobeStock

Wynajmuj¹cy zdecyduje o formie rozliczenia nawet kilka miesiêcy po uzyskaniu pierwszego przychodu.

Mamy dobr¹ wiadomoœæ dla osób wynajmuj¹cych nieruchomoœci. Ministerstwo Finansów bardzo korzystnie interpretuje przepisy o rozliczaniu najmu rycza³tem od przychodów ewidencjonowanych. Twierdzi, ¿e wyboru tej uproszczonej formy opodatkowania mo¿na dokonaæ przez ca³y rok.

Sk¹d taka zmiana? Od 2019 r. osoby zainteresowane rycza³tem nie musz¹ ju¿ sk³adaæ oœwiadczenia o jego wyborze. Wystarczy pierwsza wp³ata oznaczona odpowiednim symbolem (PPE). Dotychczas trzeba by³o dokonaæ tej wp³aty do 20. dnia kolejnego miesi¹ca po uzyskaniu pierwszego przychodu. Teraz resort daje podatnikom du¿o wiêcej czasu.

Wp³ata po terminie

Jak poinformowa³ wiceminister Jan Sarnowski, skutecznym wyborem opodatkowania przychodów z najmu prywatnego rycza³tem jest równie¿ „wp³ata dokonana po terminie, jednak jeszcze w czasie trwania roku podatkowego”.

„Jeœli zatem pierwszy przychód zosta³ uzyskany w marcu 2020 r., a pierwszej wp³aty rycza³tu dokonano we wrzeœniu 2020 r., to – pomimo zap³aty po terminie – wybór rycza³tu na 2020 r. zosta³ dokonany skutecznie. Wp³aty rycza³tu dokonano bowiem w 2020 r., czyli w roku podatkowym, którego dotyczy wybierana forma opodatkowania” – wyjaœnia wiceminister Sarnowski w odpowiedzi na interpelacjê poselsk¹ nr 21574.

Odnosi siê do ubieg³ego roku, ale obecnie obowi¹zuj¹ te same zasady.

Wed³ug ekspertów jest to stanowisko równie korzystne jak zaskakuj¹ce.

– Oznacza to, ¿e jeœli ktoœ uzyska³ pierwszy przychód z najmu w styczniu 2021 r., to wci¹¿ mo¿e wybraæ rycza³t, jeœli nie dokona³ jeszcze pierwszej wp³aty podatku – mówi Violetta We³nicka, doradca podatkowy w Spó³ce Doradztwa Podatkowego Gotowicz w Bydgoszczy. – W³aœciciel nieruchomoœci mo¿e stwierdziæ np. w po³owie roku, ¿e rycza³t bêdzie dla niego bardziej op³acalny. Wówczas wystarczy, ¿e dokona pierwszej wp³aty na mikrorachunek oznaczonej symbolem PPE – dodaje. Dla podatników to rewolucyjna zmiana. Dotychczas urzêdy skarbowe kwestionowa³y wybór rycza³tu, gdy ktoœ spóŸni³ siê z pierwsz¹ wp³at¹ choæby o dzieñ. Przyk³adowo jeœli w³aœciciel otrzyma³ pierwszy czynsz za najem w styczniu, a wp³aty rycza³tu dokona³ 21 lutego zamiast do 20 lutego, traci³ prawo do rozliczenia rycza³tem. Musia³ wówczas p³aciæ PIT wed³ug skali (stawek 17 i 32 proc.).

Zdaniem Anny Misiak, doradcy podatkowego, partnera w MDDP, interpretacja ministerstwa jest zaskakuj¹ca. Wynika z niej, ¿e wyboru rycza³tu mo¿na dokonaæ przez ca³y rok, pod warunkiem opóŸnienia pierwszej wp³aty.

– Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nadal obowi¹zuje przepis, zgodnie z którym rycza³t za dany miesi¹c trzeba wp³acaæ do 20. dnia kolejnego miesi¹ca. Tymczasem z odpowiedzi na interpelacjê wynika, ¿e podatnik mo¿e uzyskaæ preferencyjne rozliczenie przychodów z najmu, jeœli dokona pierwszej wp³aty nawet z kilkumiesiêcznym opóŸnieniem. W tej sytuacji powstaje pytanie o stabilnoœæ systemu podatkowego i przewidywalnoœæ zasad opodatkowania. Mo¿na siê te¿ zastanawiaæ, jakie to ma prze³o¿enie na inne przepisy, z których wynika obowi¹zek wp³aty podatku – mówi Anna Misiak.

Jak wyjaœnia, minister finansów rezygnuje ze stanowiska bardzo restrykcyjnego na rzecz bardzo du¿ej elastycznoœci. Dotychczas rozliczenie najmu by³o przedmiotem wielu sporów. Urzêdy skarbowe kwestionowa³y prawo do rycza³tu, jeœli uzna³y, ¿e najem ma cechy dzia³alnoœci gospodarczej.

Spory nadal mo¿liwe

Wed³ug Paw³a KuŸmiaka, doradcy podatkowego, partnera DSK Kancelaria, stanowisko ministerstwa nale¿y przyj¹æ oczywiœcie z aprobat¹. Zdarza³y siê te¿ ju¿ interpretacje indywidualne id¹ce w tym samym kierunku i pozwalaj¹ce na rozliczenie najmu rycza³tem, nawet jeœli podatnik spóŸni³ siê z zap³at¹ podatku, np. interpretacja z sierpnia 2020 r. (nr. 0113-KDIPT2-1.4011. 483.2020.3.MM).

– NajwyraŸniej jednak poszczególne urzêdy skarbowe za zmianami prawa i podejœcia ministerstwa nie nad¹¿a³y. Pozostaje nadzieja, ¿e zrycza³towane formy opodatkowania przestan¹ byæ traktowane jak niedozwolona optymalizacja. – mówi Pawe³ KuŸmiak.

Violetta We³nicka przypomina, ¿e od 2021 r. rycza³t od najmu mog¹ p³aciæ równie¿ przedsiêbiorcy. Od nich jednak nadal wymagane jest z³o¿enie oœwiadczenia w odpowiednim terminie. Powstaje wiêc ryzyko kolejnych sporów.

– Urz¹d skarbowy mo¿e uznaæ, ¿e prowadzony przez podatnika najem jest dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ ze wzglêdu np. na liczbê mieszkañ czy zorganizowany charakter dzia³alnoœci. Wówczas zakwestionuje prawo podatnika do rycza³tu ze wzglêdu na brak oœwiadczenia – ostrzega Violetta We³nicka.

MF wyjaœnia te¿, ¿e wybór opodatkowania rycza³tem przychodów z najmu prywatnego mo¿e byæ skutecznie dokonany w razie wp³aty przez cz³onków najbli¿szej rodziny.

– Nale¿y pamiêtaæ, ¿e jeœli np. ojciec uiszcza podatek za syna, powinien dokonaæ wp³aty na mikrorachunek podatkowy syna, nie swój w³asny. Przelew musi byæ oznaczony symbolem PPE – mówi Violetta We³nicka.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude