Poland

Kontroler na Okęciu „bełkotał”. Nie prowadził pilotów po kursie

O zdarzeniu prokuraturê powiadomi³a Polska Agencja ¯eglugi Powietrznej. 

Jak mówi rozmówca Business Insider, 5 maja jeden z kontrolerów lotu na Okêciu "po powrocie z przerwy mia³ siê zacz¹æ dziwnie zachowywaæ, be³kota³ do pilotów, nie prowadzi³ ich po prawid³owym kursie".

Rzecznik LOT-u potwierdzi³, ¿e sytuacja mia³a miejsce. - Piloci zapytali, czy kontroler siê dobrze czuje, póŸniej komunikacjê przej¹³ drugi z pracowników wie¿y. Toczy siê u nas procedura w tej sprawie. Nic wiêcej nie mogê powiedzieæ - przekaza³ Krzysztof Moczulski.

Gdy drugi kontroler lotu zauwa¿y³ dziwne zachowanie swojego kolegi, natychmiast odsun¹³ go od stanowiska i poinformowa³ policjê. "Niedysponowany" pracownik nie czeka³ na koniec zmiany, oddali³ siê w nieznanym kierunku.

PA¯P równie¿ potwierdza, ¿e dosz³o do takiego incydentu. Nie zdradza wiêcej szczegó³ów w tej sprawie.

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it