Poland

KRS waha się ws. Piebiaka, Nawackiego i Pawłyszcze

Krajowa Rada S¹downictwa

PAP/Radek Pietruszka

Posiedzenie Rady pokazuje wewnêtrzne tarcia. Wielokrotne g³osowania nad przygotowaniem do obsady stanowisk sêdziowskich dowodz¹ braku zgody jej cz³onków.

Na trwaj¹cym w³aœnie posiedzeniu (od 11 do 15 maja) KRS ma do za³atwienia kilka wa¿nych, medialnie i nie tylko, spraw. Chodzi o rozstrzygniêcie konkursów do NSA, w których startuj¹ m.in. sêdzia £ukasz Piebiak, by³y wiceminister sprawiedliwoœci, i Maciej Nawacki, prezes S¹du Rejonowego w Olsztynie. Do rozstrzygniêcia pozosta³ te¿ konkurs do Izby Cywilnej SN, w którym startowa³ sêdzia Waldemar ¯urek z S¹du Okrêgowego w Krakowie. To za spraw¹ jego wniosku poprzedni konkurs zosta³ uchylony przez SN.

Sêdziowie Maciej Nawacki i £ukasz Piebiak, staraj¹c siê o wakat w Naczelnym S¹dzie Administracyjnym, zg³osili wniosek do KRS o wy³¹czenie z g³osowania nad ich kandydaturami senatora Bogdana Zdrojewskiego, cz³onka KRS.

Czytaj te¿:

Sêdzia Leszek Mazur o posiedzeniu Krajowej Rady S¹downictwa ws. poselskiego projektu nowelizacji ustawy o KRS

Powód?

Jest stronniczy wobec nich, krytycznie siê o nich wypowiada lub przekazuje dalej negatywne o nich tweety – brzmia...

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it