Poland

Ktoś musi umrzeć, żeby zwrócono na nas uwagę

materia³y prasowe

Na nagraniu z kwietnia 2013 roku przywódca Asháninków siedzi na ziemi, ma zmêczone spojrzenie, bransoletkê z nasion, brak mu przedniego zêba, i mówi z ukrycia: „Stanê na czele mojej wspólnoty. Byæ mo¿e ktoœ musi umrzeæ, ¿eby zwrócono na nas uwagê".

W Peru jest osiem milionów hektarów lasów objêtych koncesjami na wyr¹b: to prawie tyle, co siedem milionów boisk pi³karskich razem wziêtych. Z raportu pisma „Scientific Reports" wynika, ¿e ponad szeœædziesi¹t procent przyznanych przez pañstwo peruwiañskie koncesji to przykrywka s³u¿¹ca do legalizacji nieuczciwie pozyskanego surowca.

– Wycinka odbywa siê wszêdzie, wyj¹wszy te miejsca, w których zgodnie z prawem rzeczywiœcie powinna siê odbywaæ – mówi Julia Urrunaga, dyrektorka peruwiañskiego programu w EIA. – ¯eby nakraœæ tyle drewna, trzeba by³o pogwa³ciæ prawa wielu ludzi. W stolicy, tak daleko od puszczy, nikogo to nie obchodzi.

Legalizacja bezprawnie pozyskanego drewna odbywa siê ka¿dego dnia, i to za zgod¹ w³adz. Dokumenty, których u¿ywa siê do „wybielania" drewna, to oficjalne zezwolenia zawieraj¹ce fa³szywe dane – ³atwo je kupiæ na czarnym rynku. Jedynie drewno z zagro¿onych gatunków – na przyk³ad cedr i mahoniowiec, z których robi siê w...

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude