Poland

Likwidacja OFE ma skutki w PIT i wprowadza nową daninę

Fiskus bêdzie móg³ monitorowaæ stan œrodków na nowo tworzonych indywidualnych kontach emerytalnych.

Likwidacja otwartych funduszy emerytalnych oznacza tak¿e pewne zmiany w ustawach podatkowych. I nie chodzi tu tylko o najbardziej nag³oœnion¹, jednorazow¹ 15-proc. daninê od zgromadzonych w nich pieniêdzy. Zmieni¹ siê równie¿ ustawy o podatkach dochodowych, a tak¿e o Krajowej Administracji Skarbowej.

Stosowne nowele ustaw podatkowych zawarto w przyjêtym przez rz¹d we wtorek 2 marca projekcie ustawy przekszta³caj¹cej OFE w fundusze inwestycyjne. W ustawie o PIT przewidziano, ¿e wyp³aty emerytur i zwrotów œrodków z nowo tworzonych indywidualnych kont emerytalnych (IKE) bêd¹ traktowane jako przychody „z innych Ÿróde³". Ta grupa jest objêta podatkiem wed³ug skali, tj. stawek 17 i 32 proc.

Inaczej bêd¹ traktowane kwoty wyp³acane osobie wskazanej lub spadkobiercy po œmierci oszczêdzaj¹cego. Podobnie jak w przypadku dotychczasowych wyp³at z OFE w takich przypadkach bêd¹ one podlega³y zrycza³towanemu 19-proc. podatkowi dochodowemu (podobnie jak przy zyskach kapita³owych). Je¿eli jednak pieni¹dze zainwestowane w nowe konta bêd¹ przynosi³y zyski, to ustawa przyzna zwolnienie od takich dochodów.

Chocia¿ rz¹d deklaruje w oficjalnym komunikacie, ¿e reforma „gwarantuje prywatny charakter oszczêdnoœci na IKE", owa prywatnoœæ nie bêdzie pe³na. Szef Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnicy urzêdów celno-skarbowych bêd¹ mogli za¿¹daæ na piœmie od funduszu prowadz¹cego IKE, by ten poinformowa³ ich, co siê dzieje na konkretnym koncie. Ma to dotyczyæ osoby oszczêdzaj¹cej na IKE, a tak¿e wp³aconych sk³adek oraz wyp³acanych œrodków.

Oko fiskusa nie bêdzie mog³o jednak w ten sposób kontrolowaæ œrodków wyodrêbnionych dla jednostek uczestnictwa funduszy, zbywanych osobom, które zawar³y umowê o dokonywanie dodatkowych wp³at na IKE.

Ustawa okreœli³a te¿, ¿e jednorazowe 15-proc. „zobowi¹zanie" (nie nazwano go podatkiem) przekszta³cenia OFE w IKE powstanie 3 stycznia 2022 r. Kwota tego „zobowi¹zania" ma byæ przekazana przez nowy specjalistyczny fundusz do Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w dwóch transzach: 70 proc. kwoty do 11 lutego 2022 r., a pozosta³e 30 proc. do 28 paŸdziernika 2022 r.

Zmiany w ustawach podatkowych wejd¹ w ¿ycie wraz z likwidacj¹ OFE, tj. 28 stycznia 2022 r.

Etap legislacyjny: przekazany do Sejmu

Football news:

Goat Hennes VIII, former mascot of Cologne, died
Frappar will be the first female referee at the men's Euro. Karasev and the Argentine Rapalini are among the 19 main referees
Co-owner of Manchester United: We believe that the pyramid of European football should become more stable, but we agree that the Super League is not suitable for this
Valverde tested positive for COVID-19. Real Madrid play Chelsea on April 27
Frolov pulled out the Wings in the final: he came out under the penalty and took the panenka!
Coach Sassuolo De Dzerbi on Super League: It's as if the son of a worker could not dream of a career as a doctor
Messi asked his father to start negotiations with Barca when the season ends