Poland

Naimski: ostatni moment na decyzję o atomie

Decyzje o wyborze partnera i technologii dla elektrowni j¹drowej w Polsce zapadn¹ na prze³omie lat 2021 – 2022 – poinformowa³ minister Piotr Naimski, pe³nomocnik rz¹du ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, podczas debaty zorganizowanej przez Instytut Sobieskiego.

To ostatni moment na decyzje, byœmy zd¹¿yli z budow¹ sektora j¹drowego do czasu, gdy bêd¹ wy³¹czane du¿e moce w energetyce wêglowej – doda³ Naimski.

Pierwsza elektrownia j¹drowa ma ruszyæ za 13 lat, jednak jak dot¹d nie uda³o siê wybraæ modelu finansowego tej inwestycji. Wiadomo natomiast, ¿e polski rz¹d rozmawia o wspó³pracy z USA. Firmy amerykañskie maj¹ do koñca przysz³ego roku przygotowaæ swoj¹ ofertê partnerstwa w polskim projekcie.

– Struktura finansowania jest otwarta, bêdzie podlegaæ negocjacjom. Z pewnoœci¹ jednak konieczny jest udzia³ w tym przedsiêwziêciu Skarbu Pañstwa – skwitowa³ Naimski. Doda³, ¿e partner móg³by wzi¹æ na siebie po³owê nak³adów. Polski projekt j¹drowy w perspektywie 20 lat kosztowaæ ma oko³o 30 mld dolarów. Planowana jest budowa bloków o ³¹cznej mocy 6 – 9 GW. Pierwszy reaktor ma ruszyæ w 2033 r., a ostatni w roku 2043.

Three Mile Island nuclear power plant in Middletown, Pennsylvania, U.S./Bloomberg

W swoim najnowszym raporcie Instytut Sobieskiego przekonuje, ¿e energetyka j¹drowa jest niezbêdna do osi¹gniêcia neutralnoœci klimatycznej przez Polskê. Szacuje te¿, ¿e realizacja projektu j¹drowego spowoduje utworzenie kilkudziesiêciu tysiêcy miejsc pracy. Natomiast kolejne etaty, powsta³e w wyniku pojawienia siê nowej ga³êzi przemys³u i zwiêkszenia wydatków konsumpcyjnych, mog¹ podwoiæ te liczby.

Autorzy raportu przekonuj¹, ¿e decyzje inwestycyjne powinny zapaœæ niezw³ocznie, bo ka¿dy rok zw³oki powoduje znaczne straty gospodarcze. Zwracaj¹ uwagê na szybko rosn¹ce koszty energii dla przemys³u i postêpuj¹c¹ utratê konkurencyjnoœci polskich firm na rynkach zagranicznych. W ich ocenie model biznesowy dla polskiego atomu musi byæ przemyœlany, kompleksowy, akceptowalny i sprawiedliwy spo³ecznie, poniewa¿ zdeterminuje rozwój Polski na nastêpne 100 lat.

Football news:

Bayern gave the midfielder Dayak Union on loan with a buyout option
Lampard on Mount: I moved to Chelsea at his age and it took me a year to find myself. And he already has so many games
Mbappe does not score for PSG 4 matches in a row. This is his worst streak since April-May 2018
Mourinho on Rashford's words: Go to Opta and draw your own conclusions. Liverpool - Manchester United-and so quite a loud match
Ronaldo: Real Madrid made a mistake by letting Hakimi go. Sometimes I say to myself: Imagine yourself and him - we would move at a good speed
Barcelona would not consider Messi's participation in the game with Athletic if it were not for the trophy match
Jurgen Klopp: Manchester United are now flying forward and we have difficulties. But we are not so far from the top of the form