Poland

Najwyższa kara w historii dla pseudohodowców psów

Ma³¿eñstwo trudni¹ce siê pseudohodowl¹ psów us³ysza³o wyrok kilkunastu miesiêcy bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci.

Obroñcy praw zwierz¹t maj¹ powód do satysfakcji. Proces pary trwa³ od lutego 2017 r., gdy zlikwidowano nale¿¹c¹ do niej pseudohodowlê psów. Zwierzêta by³y przetrzymywane i rozmna¿ane w fatalnych warunkach, pozbawione nadzoru sanitarnego oraz weterynaryjnego. Na problem zwrócili uwagê klienci, zaniepokojeni z³ym stanem zdrowia kupionych zwierz¹t.

Marcin Kosiñski, oskar¿yciel posi³kowy, a zarazem jeden z pokrzywdzonych klientów, opisuje:

- Sprzedawali psy chore, które przebywa³y w skrajnym niechlujstwie. One s³u¿y³y jako maszynki do zarabiania pieniêdzy. Mój pies by³ chory ju¿ w momencie zakupu.

S¹d rejonowy skaza³ ¿onê i mê¿a odpowiednio na 12 oraz 8 miesiêcy bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci. Prokuratura odwo³a³a siê od wyroku. S¹d Okrêgowy w Bydgoszczy zdecydowa³ jednak o zaostrzeniu kary. Ostatecznie kobietê skazano na 18 miesiêcy bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci, a jej mê¿a na 14. Sprawcy musz¹ tak¿e uiœciæ 40 tys. z³ nawi¹zek na rzecz organizacji zajmuj¹cych siê ochron¹ zwierz¹t. Przez szeœæ lat nie wolno im posiadaæ zwierz¹t ani prowadziæ jakiejkolwiek zwi¹zanej z nimi dzia³alnoœci. To najwy¿sza kara orzeczona do tej pory przez s¹d w sprawie pseudohodowli.

Sygnatura akt: 4 KA 51/21

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude