Poland

NBP: Inflacja przyśpiesza przez ceny administrowane

Czynsze mieszkaniowe, zaopatrywanie w wodê, wywóz nieczystoœci, us³ugi kanalizacyjne, energia elektryczna, gaz, energia cieplna, pasa¿erski transport szynowy i mieszany, us³ugi pocztowe - te ceny nie zale¿¹ od gry rynkowej, popytu i poda¿y, ale od decyzji administracyjnych. To bardzo istotna czêœæ naszych wydatków, bo wagê cen administrowanych GUS okreœli³ w tym roku na 15,3 proc. koszyka inflacyjnego.

I okazuje siê, ¿e w maju te ceny zaczê³y znowu napêdzaæ inflacjê. W porównaniu z kwietniem o 0,3 proc. ros³a zarówno sama inflacja, jak i obliczona przez NBP inflacja bazowa z wy³¹czeniem cen administrowanych. Przez trzy poprzednie miesi¹ce wzrost cen administrowanych by³ wolniejszy ni¿ ogólny wzrost cen.

W skali roku widaæ jednak wyraŸnie, ¿e to ceny ustalane przez rz¹d i samorz¹dy decyduj¹ o przyœpieszeniu inflacji. O ile ogólna inflacja wynios³a w maju o 4,7 proc. rok do roku, to ta z wy³¹czeniem cen administrowanych - ju¿ tylko o 4,4 proc. Jak widaæ, 0,3 pkt. proc. doda³y ceny, które stanowi¹ zaledwie 15,3 proc. koszyka inflacyjnego. To pokazuje, jak wysokie by³y podwy¿ki cen urzêdowych - pisze Business Insider Polska.

Za najwa¿niejszy wskaŸnik inflacji bazowej uznaje siê jednak nie ten z wy³¹czeniem cen administrowanych, ale inflacjê z wy³¹czeniem cen ¿ywnoœci i energii. Ta wynios³a 4 proc. - poinformowa³ NBP. Miesi¹c wczeœniej by³o to 3,9 proc.

Football news:

Beckham's Inter Miami broke a series of 7 matches without a win. Higuain made a double
Head of the UAF National Teams Committee Markevich: I don't know if Shevchenko is leaving the national team. He is on vacation
Man City will not be able to sign Kane after the transfer of Grealish. The club does not have such money (MEN)
16-year-old Borussia forward Mukoko wanted to end his career because of talk about his age
Laporta visited the location of Barca in Germany and greeted the players
Chernomorets from FNL-2 will be awarded the 3rd technical defeat in a row due to quarantine
Christian Pulisic: Mental health is important. I turned to a psychotherapist, there is nothing to be ashamed of