Poland

Nie żyje były prezydent Francji Valéry Giscard d'Estaing

Valéry Giscard d’Estaing

Valéry Marie René Georges Giscard d’Estaing (1926-2020)

Fotorzepa/ Robert Gardziñski

W wieku 94 lat zmar³ francuski polityk, by³y prezydent kraju, Valéry Giscard d’Estaing.

Valéry Giscard d'Estaing od po³owy listopada by³ hospitalizowany w Tours, w œrodkowej Francji.

Giscard d’Estaing by³ prezydentem w latach 1974-1981. Wczeœniej by³ ministrem finansów i ekonomii.

Po prezydenturze kilkukrotnie by³ wybierany do ni¿szej izby francuskiego parlamentu. By³ te¿ przewodnicz¹cym Konwentu do spraw Przysz³oœci Europy, który opracowa³ projektu traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy, która nigdy nie wesz³a jednak w ¿ycie po tym, jak w referendum przeciwko opowiedzieli siê obywatele Francji i Holandii.

Zmar³ w œrodê w wieku 94 lat. Informacjê o jego œmierci pierwsza poda³a francuska stacja radiowa Europe 1.

Football news:

Atalanta and Sevilla have agreed on the transfer of Gomez. The midfielder will fly to Spain on Tuesday
Laporta on Messi at PSG: I read that they have losses. We need to discuss what deals they can afford
PSG offered Ramos a contract for 45 million euros for 3 years (Onda Cero)
Nacho tested positive for the coronavirus. He was in contact with the patient earlier
Bale scored in the FA Cup for the first time since 2013. He has 4 goals in 13 games at Tottenham
Frank Lampard: I didn't have enough time to take Chelsea to the next level
Ozil will receive 3 million euros in Fenerbahce from July. Lifting - 550 thousand