Poland

Nie żyje profesor Jerzy Limon

Profesor Jerzy Limon, pomys³odawca, budowniczy i dyrektor Gdañskiego Teatru Szekspirowskiego nie ¿yje.

W 1990 roku za³o¿y³ Fundacjê Theatrum Gedanense. Jego marzeniem by³a odbudowa teatru el¿bietañskiego w Gdañsku, którego istnienie odkry³ w angielskich archiwach. Budowa ruszy³a w 2011 r. Od 2014 r. nowoczesny budynek nawi¹zuj¹cy do londyñskiego Globe dzia³a i jest siedzib¹ m. in. Festiwalu Szekspirowskiego, który profesor Limon prowadzi³ od 1997 roku.

Czytaj tak¿e -  Jerzy Limon: Szekspir gardzi³ t³uszcz¹

By³ autorem wielu wspania³ych ksi¹¿ek, prozy, prac historycznych, arcydzie³em jest “Szekspir bez cenzury”.

Jako wybitny znawca Szekspira zosta³ kawalerem Orderu Imperium Brytyjskiego.

Football news:

Musiala made his first double for Bayern
Norwich relegated to the Premier League
Yaya Toure wrote a letter of apology to Pep. In 2018, a player accused Guardiola of racism
Real Madrid players will refuse bonuses for winning the Champions League or La Liga. The club will save 30 million euros
Zinedine Zidane: I was lucky to coach Real Madrid. But I'm not a terrible coach, although not the best
Sweden has opened stadiums for fans, but so far only 8 (!) people can attend matches. Although in other places go to 5 thousand
Ronaldo will miss the match with Atalanta due to a muscle injury