Poland

Niedzielski: Nie zmuszamy do szczepień. Dajemy możliwość

Od pocz¹tku akcji szczepieñ w Polsce podano 14,2 mln dawek. W pe³ni zaszczepionych jest w ca³ym kraju ponad 3,8 mln osób.

W rozmowie z Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedzia³, ¿e nie jest na razie rozwa¿any pomys³ zmuszenia pozosta³ych osób do przyjêcia szczepionki.

- Do tej pory stosowaliœmy takie podejœcie, ¿e przekonujemy do szczepieñ. Historia i doœwiadczenie pokazuj¹, ¿e to dosyæ skuteczna metoda - skomentowa³.

Niedzielski wypowiedzia³ siê równie¿ na temat paszportów i przepustek covidowych. Na wprowadzenie takich rozwi¹zañ zdecydowano siê m.in. we Francji i na Wêgrzech. 

- Polski rz¹d stoi na stanowisku, ¿e ¿aden dostêp do us³ug nie powinien byæ zwi¹zany z posiadaniem takiego potwierdzenia - odpowiedzia³. - Nie decydujemy siê na ró¿nicowanie - doda³. 

Minister poinformowa³, ¿e dane które wp³ynê³y do resortu zdrowia wskazuj¹, i¿ 55 proc. lub wiêcej osób w Polsce ma przeciwcia³a. - Do wrzeœnia na pewno bêdziemy mieli zaszczepionych wszystkich chêtnych i mam nadziejê, ¿e bêdzie to 70-80 proc. populacji - powiedzia³.

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it